پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله مراتب، استان اصفهان، ورزشکاران

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق
مکان یابی در علوم مربوط به زمین، عملیاتی است که طی آن فرد متخصص با ارایه نیازها، اهداف و اطلاعات وضع موجود به دیگرکارشناسان نظیر ترافیک، اقتصاد، جامعه شناسی ، جغرافیا، زمین شناسی، هواشناسی و … و جمع بندی آنها در قالب نظرات و اهداف خود در پی دستیابی به بهترین انتخاب از انتخاب های موجود برای کاربری مورد نظر است. هدف اصلی در این مرحله تعیین بهترین مکان جهت ایجاد سایت های ورزش های هوایی در استان اصفهان می باشد. برای این منظور از دو روش مکان یابی استفاده شده است.روش اول استفاده از اطلاعات موجود در سازمان های مربوطه و مطالعات میدانی که در نهایت با وزن دهی لایه های اطلاعاتی و تلفیق آن ها در GIS بهترین مکان جهت ایجاد سایت ورزش های هوایی شناسایی گردید. روش دوم تعیین مکان های بالقوه مستعد و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور اولویت بندی مکان ها می باشد.
4-1- مکان یابی سایت های ورزش های هوایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی)
در این پژوهش به منظور مکان یابی سایت های ورزش های هوایی در استان اصفهان، ابتدا پارامترهای مؤثر در مکان یابی توسط کارشناسان و مربیان ورزش های هوایی بررسی و مشخص گردیده اند. سپس لایه های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شده و به پهنه بندی استان از نظر قابلیت ایجاد سایت های ورزش های هوایی پرداخته ایم و نهایتاً مناطقی انتخاب گردیده و براساس میزان قابلیت اولویت بندی شده اند. در این بخش، مراحل انجام شده توسط فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آورده شده است.
4-1-1- مرحله اول ساختن سلسله مراتب
اولین قدم در این مرحله، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد مطالعه می باشد که در آن شاخص ها، معیارها، زیرمعیارها وگزینه ها نشان داده می شود. هدف تعیین شده در این مرحله، مکان یابی سایت هایی جهت ورزش های هوایی می باشد. ورزش های هوایی مورد بررسی در این پژوهش، پاراگلایدر، کایت، پاراموتور، بالن سواری، بانجی جامپینگ، هواپیمای مدل رادیو کنترل و چتربازی می باشد. در مرحله اول با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به پهنه بندی استان از نظر قابلیت ایجاد سایت ها و در نهایت به تعیین بهترین منطقه می پردازیم. بدین صورت که معیارهایی که با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران ورزش های هوایی تهیه گردیده، در جهت شناسایی مکان های مستعد به صورت لایه رستر در محیط GIS تلفیق نموده تا اولویت ها در استان شناسایی گردد. معیارهای مورد بررسی در جدول شماره (4-1) ارائه گردیده است. همان گونه که در جدول مشاهده می گردد، برای طبقه بندی ارتفاع از DEM منطقه استفاده و با توجه به بالاترین و پایین ترین ارتفاع به 4 طبقه 1000 متری تقسیم گردیده است. برای بررسی وضعیت پوشش گیاهی، به جهت اینکه طبقات زیادی در نقشه موجود بود، جهت سهولت کار و با توجه به هدف، مناطق به چهار طبقه از نظر وضعیت پوشش گیاهی تقسیم بندی شدند. جدول شماره (4-1): شاخص ها و معیارهای انتخاب شده با استفاده از روش دلفی به منظور مکان یابی سایت های ورزش های هوایی
معیار
زیرمعیار
معیار
زیرمعیار
شیب منطقه(درصد)
10- 0 درصد
پوشش گیاهی
بدون پوشش گیاهی 20 – 10 درصد نیزار 30 – 20 درصد
دوری از شهر
20000 – 0 متر 40 – 30 درصد 40000 – 20000 متر 50 – 40 درصد 60000 – 40000 متر 60 – 50 درصد 80000 – 60000 متر
ارتفاع از سطح دریا
(متر)
1641 – 641 متر 110000 – 80000 متر 2641 – 1641 متر
دسترسی به راه ها
آزاد راه (متر)
50000 – 0 متر 3641 – 2641 متر
100000 – 50000 متر 4641 – 3641 متر
150000 – 100000 متر
میانگین حداکثر سرعت باد
(متر بر ثانیه)
12 – 10.98 متر بر ثانیه
200000 – 150000 متر 13 – 12 متر بر ثانیه
250000 – 200000 متر 14 – 13 متر بر ثانیه بزرگراه (متر)
50000 – 0 متر 15 – 14 متر بر ثانیه
100000 – 50000 متر 16.5 – 15 متر بر ثانیه
150000 – 100000 متر
میانگین رطوبت(درصد)
9 – 6 درصد
200000 – 150000 متر 12 – 9 درصد
250000 – 200000 متر 15 – 12 درصد راه اصلی (متر)
20000 – 0 متر 18 – 15 درصد
40000 – 20000 متر 22 – 18 درصد
60000 – 40000 متر
میانگین دمای هوا (درجه)
9 – 6 درجه سانتی گراد
80000 – 60000 متر 12 – 9 درجه سانتی گراد
110000 – 80000 متر 15 – 12 درجه سانتی گراد راه فرعی (متر)
40000 – 0 متر 18 – 15 درجه سانتی گراد
80000 – 40000 متر 22 – 18 درجه سانتی گراد
120000 – 80000 متر
جهت شیب ارتفاعات نسبت به باد غالب
رو به باد
160000- 120000 متر پشت به باد
180000- 160000 متر
پوشش گیاهی
جنگل مرتع
مأخذ: نگارنده
4-1-2- مقایسه زوجی معیارها
در این مرحله به منظور مقایسه معیارها و زیرمعیارها از روش مقایسه زوجی گروهی کارشناسان و صاحبنظران ورزش های هوایی استفاده گردیده و با استفاده نرم افزارExpert Choice نظرات با یکدیگر تلفیق و در نهایت وزن کلیه معیارها و زیرمعیارها به دست آمده است. در این مرحله، عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر به صورت مقایسه زوجی سنجیده می شود و وزن معیارها تعیین می شود و در مرحله بعد باید سازگاری در قضاوت ها و سپس ضریب پایداری محاسبه شود. جدول شماره (4-2) به مقایسه زوجی معیارهای منتخب می پردازد. با توجه به اینکه ضریب پایداری(CR) بر اساس جدول ساعتی باید کمتر از 0.10 باشد(رهنما، 1388: 427) و در پژوهش حاضر نیز0.00CR = شده است، لذا ارجحیت وزن شاخصها پایدار بوده و می توان به آن اعتماد نمود.
جدول شماره (4-2): مقایسه زوجی معیارها
وزن معیارها
دوری از شهر
دسترسی به راه ها
ارتفاع از سطح دریا
پوشش گیاهی
دمای هوا
رطوبت
شیب منطقه
سرعت باد
جهت باد
معیارها
0.144
1.6
2
1.2
1.2
1.3
1.4
1.3
1.1
1
جهت باد
0.136
1.3
1.6
1.3
1.2
1.2
1.6
1.3
1

سرعت باد
0.114
1.1
1.4
1
1.1
0.9
1.6
1


شیب منطقه
0.086
0.9
1
0.625
0.9
0.76
1رطوبت
0.113
0.9
1.5
0.83
1.1
1
دمای هوا
0.102
0.9
1.1
0.83
1

پوشش گیاهی
0.120 1.6
1


ارتفاع از سطح دریا
0.078
0.58
1دسترسی به راه ها
0.107
1
دوری از شهر
منبع : محاسبات نگارنده
همان گونه که در شکل شماره (4-1) مشاهده می گردد، معیارهای جهت و سرعت باد بالاترین امتیازات را نسبت به بقیه معیارها دارا می باشند. شکل شماره (4-1): وزن دهی معیارهای منتخب جهت مکان یابی سایت های ورزش های هوایی مورد بررسی
4-1-3- مقایسه زیرمعیارها
در این مرحله به مقایسه زیرمعیارها پرداخته می شود. اولین معیار شیب می باشد که وزن دهی زیرمعیارهای آن در جدول شماره (4-3) و (4-4) نشان داده شده است. به جهت اینکه شیب استان بین صفر تا60 درصد می باشد، شیب منطقه به 6 طبقه تقسیم بندی شده است که در جدول شماره (4-3) مشاهده می نمایید.
جدول شماره (4-3) : وزن نسبی زیرمعیارهای شیب منطقه در مکان یابی ورزش های پاراگلایدر و کایت
50-60
40-50
30-40
20-30
10-20
0-10
شیب منطقه (درصد)
0.083
0.105
0.148
0.251
0.220
0.192
وزن هر معیار
منبع : محاسبات نگارنده
شکل شماره (4-2) وزن های حاصل از زیرمعیارهای شیب را در نرم افزار Expert choice نشان می دهد. همان گونه که در نمودار صفحه بعد مشاهده می گردد، شیب 20 تا 30 درصد در ورزش های پاراگلایدر و کایت بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند، زیرا در این ورزش ها، شروع پرواز باید در نقاط مرتفع با شیب متوسط و کم باشد.
شکل شماره (4-2): وزن نسبی زیرمعیارهای شیب در مکان یابی ورزش های پاراگلایدر و کایت
جدول شماره (4-4) وزن نسبی زیرمعیارهای شیب منطقه را در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری، چتربازی و هواپیمای مدل رادیو کنترل و بانجی جامپینگ نشان می دهد، همان طور که از جدول شماره (4-4) و نمودار(4-3) برمی آید شیب صفر تا 10 درصد در سایر ورزش های هوایی دارای بالاترین وزن نسبت به بقیه زیرمعیارها می باشد. زیرا در این ورزش ها، هر چه شیب کمتر باشد، شرایط مناسب تری جهت پرواز فراهم می شود.
جدول شماره (4-4) : وزن نسبی زیرمعیارهای شیب منطقه در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری و…
50-60
40-50
30-40
20-30
10-20
0-10
شیب منطقه (درصد)
0.082
0.103
0.148
0.168
0.196
0.303
وزن هر معیار
منبع : محاسبات نگارنده شکل شماره (4-3): وزن نسبی زیرمعیارهای شیب در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری و . . .
شکل های شماره (4-4) و (4-5) به ترتیب نقشه های ارزش گذاری زیرمعیارهای شیب را در انواع ورزش های هوایی بر اساس تکنیک AHP نشان می دهند. شکل شماره (4-4) : نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای شیب جهت ورزش های پاراگلایدر، کایت و جامپینگ شکل شماره (4-5): نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای شیب جهت ورزش های پاراموتور، بالن سواری و…
جدول شماره (4-5) و شکل شماره (4-6) بیانگر وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع از سطح دریا در ورزش های پاراگلایدر، کایت و جامپینگ می باشند. با توجه به جدول زیر مشاهده می گردد که در این ورزش ها هر چه ارتفاع بیشتر باشد، جذابیت بیشتری برای پرواز دارد. به همین جهت، اکثر ورزشکاران، مناطقی که دارای ارتفاعات زیاد می باشند را انتخاب نموده و پرواز خود را از آنجا شروع می نمایند.
جدول شماره (4-5) : وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع از سطح دریا در ورزش های پاراگلایدر و کایت و جامپینگ
3641 – 4641
2641 – 3641
1641 – 2641
641 – 1641
ارتفاع از سطح دریا (متر)
0.467
0.277
0.160
0.095
وزن هر معیار
منبع: محاسبات نگارنده شکل شماره (4-6) : وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع در مکان یابی ورزش های پاراگلایدر و کایت و جامپینگ
جدول شماره (4-6) و شکل شماره (4-7) نشان دهنده وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع از سطح دریا در سایر ورزش های هوایی مورد بررسی می باشند. این نوع از ورزش ها جهت پرواز به ارتفاع نیاز ندارند، بنابراین به ارتفاعات کمتر امتیاز بیشتری تعلق گرفت.
جدول شماره (4-6) : وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع از سطح دریا در ورزش های پاراموتور، بالن سواری و…
3641 – 4641
2641 – 3641
1641 – 2641
641 – 1641
ارتف اع از سطح دریا (متر)
0.184
0.230
0.256
0.330
وزن هر معیار
منبع : محاسبات نگارنده شکل شماره (4-7) : وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری و …
شکل های شماره (4-8) و (4-9) نمایانگر امتیازات حاصل از وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع از سطح دریا می باشد. شکل شماره (4-8) : نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای ارتفاع جهت ورزش های پاراگلایدر، کایت و جامپینگ شکل شماره (4-9): نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای ارتفاع جهت ورزش های پاراموتور و…
جدول شماره (4-7) و شکل شماره (4-10)، نشان دهنده وزن نسبی زیرمعیارهای میانگین حداکثر سرعت باد در ورزش های پاراگلایدر و کایت می باشند. بنا به نظر کارشناسان ورزش های پاراگلایدر و کایت جهت پرواز، نیازمند باد می باشند، به همین دلیل در جدول ذیل بالاترین امتیاز به سرعت 15 تا 16.5 تعلق گرفت.
جدول شماره (4-7) : مقایسه زوجی و وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در ورزش های پاراگلایدر و کایت
15 – 16.5
14 – 15
13 – 14
12 – 13
10.98 – 12
سرعت باد (متر بر ثانیه)
0.309
0.195
0.194
0.167
0.136
وزن هر معیار
منبع: محاسبات نگارنده شکل شماره (4-10) : وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در مکان یابی ورزش های پاراگلایدر و کایت
جدول شماره (4-8) و شکل شماره (4-11) بیانگر وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در سایر ورزش های هوایی مورد بررسی می باشند. از آنجایی که در سایر ورزش های هوایی مورد نظر، سرعت باد باید کمتر باشد، پایین ترین میانگین حداکثر سرعت، بیشترین وزن را به خود اختصاص می دهد.
جدول شماره (4-8) : وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در ورزش های پاراموتور، بالن سواری و…
15-16.5
14-15
13-14
12-13
12 – 10.98
سرعت باد (متر بر ثانیه)
0.130
0.174
0.196
0.224
0.276
وزن هر معیار
منبع : محاسبات نگارنده شکل شماره (4-11) : وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری و…
شکل های شماره (4-12) و (4-13) طبقات حاصل از وزن دهی زیرمعیارهای سرعت باد را نشان می دهند. شکل شماره (4-12): نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای سرعت باد جهت ورزش های پاراگلایدر و کایت شکل شماره (4-13): نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای سرعت باد جهت ورزش های پاراموتور و …
جدول شماره (4-9) و شکل شماره (4-14) وزن نسبی زیرمعیارهای رطوبت را در همه انواع ورزش های هوایی مورد بررسی نشان می دهد. با توجه به نظر کارشناسان رطوبت 15 تا 45 درجه بهترین رطوبت جهت پرواز می باشد. بنابراین میانگین رطوبت 18.74 تا 20.93 درصد دارای بیشترین امتیاز می باشد.
جدول شماره(4-9) : مقایسه زوجی و وزن نسبی زیرمعیارهای رطوبت جهت همه ورزش های هوایی مورد بررسی
18.74 – 20.93
16.56 – 18.74
14.38 – 16.56
12.19 – 14.38
12.19- 10
رطوبت (درصد)
0.365
0.247
0.169
0.118
0.102
وزن هر معیار
منبع: محاسبات نگارنده شکل شماره (4-14) : وزن نسبی زیرمعیارهای رطوبت در مکان یابی ورزش های هوایی مورد بررسی
شکل شماره (4-15) ارزش گذاری زیرمعیارهای رطوبت را نمایان می سازد. شکل شماره (4-15) : نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای رطوبت در همه ورزش های هوایی مورد بررسی
جدول شماره (4- 10) و شکل شماره (4-16) وزن نسبی زیرمعیارهای دمای هوا را نشان می دهند. طبق نظر کارشناسان دمای]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *