دانلود پایان نامه

18 تا 22 درجه بهترین دما جهت پرواز می باشد، بنابراین بیشترین امتیاز به دمای 19 تا 22 درجه تعلق گرفت.
جدول شماره (4-10) : وزن نسبی زیرمعیارهای دمای هوا جهت همه ورزش های هوایی مورد بررسی

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در موردرقابت در بازار، سلسله مراتب، بهبود مستمر، ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید