دانلود پایان نامه

18 تا 22 درجه بهترین دما جهت پرواز می باشد، بنابراین بیشترین امتیاز به دمای 19 تا 22 درجه تعلق گرفت.
جدول شماره (4-10) : وزن نسبی زیرمعیارهای دمای هوا جهت همه ورزش های هوایی مورد بررسی

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوعمنابع حقوق، حقوق تجارت، حقوق جزا

دیدگاهتان را بنویسید