دانلود پایان نامه

کفالت بوده و متعهد له نیز ادعا کند ضمانت برای اموال بوده ، باید ضامن سوگند یاد کند .(ماده 1073 )
5-1-3کفالت و ضمانت زن :
در صورتی که یک زن بدون اجازه شوهرش مبادرت به انعقاد عقد کفالت یا ضمانت کرده باشد ، شوهرش می تواند عقد را فسخ کند مشروط براین که درصورت مسئولیت همسرش به پرداخت دین یاغرامت ،میزان آن کمتر از یک سوم اموال همسرش نباشد.( ماده 1074)
6-1-3ترامی ضمانت :
ممکن است فرد ضامن ،خود ضامن دیگری را داشته باشد در این صورت متعهدله می تواند در صورت تمایل برعلیه هر کدام از آنها اقامه دعوی کند و اگرمتعهد له برعلیه هریک ازضامن ها اقامه دعوی کرد حق اوبرای اقامه دعوی بر علیه ضامن دیگرازبین نخواهد رفت .(ماده 1078 )
7-1-3آثارکفالت :
1)بین کفیل و مکفول له :
کفیل باید پس ازاتمام زمان تعیین شده درعقد تعهد خود را انجام دهد .(1077ماده)
اگر تعهد مشروط باشد ،باید درصورت فراهم شده شرایط مندرج ، تعهد خود را انجام دهد .
هرگونه کفالتی که به موجب مفاد قانون معتبر منعقد شده باشد ،می تواند به موجب حکم دادگاه از اعتبار ساقط شود.
2) بین کفیل و مکفول :
اگرکفیل به جای دین اصلی چیز دیگری به مکفول له بدهد،نمی تواند ازمکفول آن را بخواهد زیرا با دین اصلی که بر اساس آن عقد کفالت منعقد شده متفاوت است. (1093)
اگربراثر مصالحه کفیل با مکفول له ، کفیل مقدار کمتری ازدین اصلی را بپردازد نمی تواند برای بیش از این مقداربه مکفول خود رجوع کند .(1093)
8-1-3اتمام کفالت :
کفالت به موجب موارد ذیل به اتمام می رسد : (1099)
1) با تادیه دین
2) با از بین رفتن تعهد اصلی ( دین مکفول) که فرد برای آن کفیل شده به علت های مختلف و قبل ازآنکه دعوای ادعای حق بر کفیل اقامه شده باشد .
3) اگر مکفول له دیگر نخواهد از عقد کفالت برای احضار و یا برای مطالبه دینش استفاده کند ،( به عبارت دیگر این عقد نسبت به مکفول له جایز است ) .
4) درصورتی که مکفول فوت کند .
5) در صورتی که مکفول طبق شرایط عقد احضار شود و یا آنکه مکفول له با دلایل غیر قانونی ازتحویل مکفول خودداری کند .
6)درصورتی که مکفول پیش ازموعد مقرر درعقد،توسط کفیل احضارشود .
7) درصورتی که مکفول خودرابه مکفول له تسلیم کند .
بعلاوه هرگونه کفالت یا ضمانتی که به موجب مفاد قانون معتبر منعقد شده باشد به موجب حکم دادگاه می تواند ازاعتبار ساقط شود.(ماده1087)
گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین:
1-2-3کلیات:
فصل دوم از باب چهارم قانون مدنی بحرین از ماده 742 تا ماده 768 راجع به عقد کفالت است. لازم به ذکر است که عقد کفالت درحقوق این کشور هیچ شباهتی با حقوق ایران ندارد. اما نظر به اینکه در قانون مدنی این کشور صراحتاً به عنوان عقد کفالت آورده شده، دراین فصل براساس اصل امانتداری و همچنین رعایت اصول مطالعات تطبیقی این واژه به همین صورت استفاده شده است.
درقانون مدنی بحرین عقد کفالت چنین تعریف شده است: کفالت عقدی است که براساس آن شخصی ذمه خود را به ذمه بدهکار دراجرا التزامی ضمیمه می کند، به این شکل که به طلبکار تعهد می دهد که دین را پرداخت کند، در صورتی که بدهکار آنرا پرداخت نکند. (ماده742)
2-2-3ارکان کفالت
عقد کفالت یک عقد تبعی است. برای انعقاد این عقد رضایت کفیل باید بصورت صریح و روشن باشد(ماده743). برای انعقاد عقد کفالت رضایت مدیون شرط نیست حتی علی رغم مخالفت ویاعدم اطلاع شخص مدیون کفیل می تواند مبادرت به انعقادعقد کفالت کند(ماده 745).
عقد کفالت دربحرین فقط درصورتی که به صورت مکتوب یا نوشته درآمده باشد معتبر است و قابلیت اثبات دارد هرچند که التزام اصلی که دررابطه بین مدیون و دائن است با غیرنوشته وکتابت بوجود آمده باشد . و نمی توان ازروی قرائن وامارات وظاهر چنین نتیجه گرفت که عقد کفالت منعقد شده است(ماده743) .
درحقوق بحرین شخص مدیون باید فردی را که دارای خانواده و ساکن کشور بحرین است برای کفالت معرفی کند و کفالت ازافراد دیگر پذیرفته نمی شود .(ماده744)
کفالت ازالتزامی که برای مدیون اصلی درآینده بوجود آمده صحیح است ولی باید میزان التزام کفیل مشخص شود. همچنین دینی که بصورت مشروط بر ذمه مدیون اصلی بوجود آمده نیز صحیح است(ماده745) .
اگرکفیل مدت زمانی برای کفالت خود درعقد مشخص نکند می تواند درهرزمان که خواست ازعقدرجوع کند. البته باید به دائن بطور رسمی اطلاع دهد که ازکفالت خود برگشته است (ماده746) .
کفالت درحقوق بحرین یک عقد تبعی است بنابراین درصورتی کفالت صحیح است که عقد اصلی که به موجب آن برای مدیون التزام(تعهد) بوجود آورده صحیح باشد. مگر اینکه کفیل مبادرت به تضمینشخصیت طرف عقد،شرایط ویا آثارالتزام اصلی کرده باشد که دراین صورت نمی تواند به این موضوع استناد کند(ماده747).
کفالت بیشترازآنچه دائن ازمدیون مستحق است وهمچنین با شرایط شدیدتر ازدین کفالت شده صحیح نیست . ولی اگر با مبلغ کمتروشرائط سبکترباشد صحیح است (ماده748) .
3-2-3رابطه بین کفیل ودائن
کفیل بابرائت ذمه مدیون بری الذمه می شود و می تواند به همه مواردی که مدیون برای بری شدنش می تواند به آن استناد کند،استناد کند(ماده752). همچنین اگردائن به مدیون مهلتی برای پرداخت دین خارج از توافق با کفیل بدهد دائن می تواند برای برائت خود به آن استناد کند.(ماده753)
اگر مدیون مفلس شود(معسر) ودائن اقدام به گرفتن دین خود درزمان افلاس نکند حق رجوع به کفیل به میزانی که اگر در زمان افلاس اقدام می کرد آن مقداراز طلبش را بدست می آورد ندارد.(ماده755)
دائن قبل از رجوع به مدیون حق رجوع به کفیل را ندارد. در صورت وجود اختلاف کفیل باید به این موضوع استناد کند.همچنین کفیل می تواند برای برائت ذمه خود و یا کم کردن مسئولیتش اموال مدیون اصلی را برای توقیف اموال و صدور اجراییه به دائن معرفی کند. البته اموالی که محل نزاع نباشد و در کشور بحرین وجود داشته باشند. به این ترتیبکفیل به هر نسبت که اموال برای دین دائن به او معرفی می کند به همان نسبت (به همان میزان) ازمسئولیتش که پرداخت دین مدیون است کاسته می شود . دائن دراین صورت باید برای اجرای مراحل قانونی اخذ دین اقدام کند درغیراین صورت کفیل بری می شود. (ماده 756)
4-2-3ترامی کفالت:
کفالت ازشخص کفیل در حقوق بحرین پذیرفته شده است. دراین صورت دائن حق رجوع به کفیل کفیل را قبل از آنکه به کفیل بدون واسطه با خودش مراجعه نکرده ندارد. مگر آنکه بین کفیل ها تصریح به مسئولیت تضامنی شده باشد.(ماده761)
5-2-3تعددکفیل:
درصورتی که چند نفر با هم مبادرت به انعقاد عقد کفالت نسبت به دین واحد کنند و شرایطی برای میزان مسئولیت بین خود معین نکرده باشند دین بین آنها به صورت تساوی تقسیم می شود . ولی اگرکفالت ها با عقود جداگانه منعقد شده باشند هرکفیل مسئول پرداخت تمام دین است.(ماده755)
اگر طبق قرارداد یا قانون کفیل ها مسئولیت تضامنی داشته باشند(ماده755) و یا اینکه کفالت بصورت ترامی باشد(ماده761) و یکی از آنها دین را هنگام فرا رسیدن زمانش پرداخت کند می تواند به هریک ازکفیل ها به میزان سهمش از دین رجوع کند .(ماده764)
6-2-3رابطه بین کفیل و مدیون:
کفیل وظیفه دارد قبل ازپرداخت دین به دائن، به مدیون اخطاردهد که دینش را بپردازد و همچنین درصورت طرح دعوا توسط دائن ، کفیل باید ازدادگاه درخواست کند مدیون را به عنوان ثالث به دعوا جلب کند در غیر این صورت حق رجوع به مدیون را از دست می دهد.(ماده765)
کفیلی که دین را پرداخت کرده باشد می تواند به مدیون به میزان آنچه که پرداخت کرده رجوع کند. (ماده766)
اگر مدیون ها در دینی متعدد باشند و رابطشان تضامنی باشد کفیلی که از آنها کفالت کرد می تواند به هرکدام به میزان تمام دین رجوع کند(ماده768)
فصل چهار
بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس :
مقدمه :
تخمین زده می شود که حدود 20 میلیون کارگر مهاجردرخاورمیانه وآفریقای شمالی مشغول به کارهستند1. در بسیاری ازکشورها به وی‍‍ژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس(GCC) تعداد کارگران خارجی ازکارگران بومی بیشتر است2. اکثراین کارگران از ملتهای فقیرمی آیند و تحصیلات چندانی ندارند، آنها درکارهای ساخت و ساز وخدمات کارمی کنند وبرای اقتصاد کشورهای میزبان نقش حیاتی دارند. با این حال ، ازآنها بهره برداری فوق العاده شده ومورد سوء استفاده قرار می گیرند . از جمله دستمزدهای کم ، ساعات کاربالا وکاراجباری.
گاهی اوقات این سوء استفاده ها به صورت پولی است. مثلا از سال 2012 در کشورامارت متحده عربی 75% کارگران خارجی خودشان مجبوربه پرداخت هزینه های استخدام بوده اند و 77% آنها حتی هزینه های سفر به این کشوررا خودشان پرداخته اند با وجود آنکه طبق قانون داخلی کاراین کشوراین هزینه ها به عهده کارفرمایان است3.دراین فصل سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار و ماهیت حقوقی آن بطور مختصرشرح داده شده. همچنین نقش این سیستم درسیاست های مهاجرت وکاردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیان شده است. قوانین کارهریک ازاین کشورها به تفکیک بررسی شده است ودر پایان مختصری راجع به شرایط کاراتباع خارجی درایران وفرانسه بیان شده است.
گفتار اول کلیات :
1- 1-4سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟
کفالت درحقوق ایران عقدی است ، که یک طرف دربرابر طرف دیگر متعهد به احضار شخصی می شود ، حقوق ایران صراحتا فقط کفالت احضار را پذیرفته است . همانطور که در فصل دوم گفته شد ، در گذشته دو نوع کفالت دیگرنیز وجود داشته است ، ضمان طلب یا کفالت طلب ، که کفیل تعهد می کند در صورت غیبت یا اختفا مدعی علیه ، او را جستوجو کرده ومدعی را به مکان او راهنمایی کند و بیش از این تکلیفی ندارد .
1. Simba Russeau ، Simba Russeau, The Plight of Migrant Workers in the Middle East and North Africa, Centre for Research on Globalization (2011)
2. Martin Baldwin Edwards ، Martin Baldwin Edwards, Labour Immigration and Labor Markets in the GCC.
3. Shashwat Koirala ، Shashwat Koirala, The Failures of Qatar’s Labor Laws to Protect Migrant Workers’ Rights2012
ضمان ملاقات ، عقدی است که کفیل تعهد می کند که ترتیب ملاقات مدعی و مدعی علیه را بدهد و به اصطلاح ، آن ها را باهم رودررو کند ، آن وقت مدعی خود ترتیب کاررامی دهد . به نظر یکی از مولفان حقوق مدنی ، با توجه به مواد 10- و 754 قانون مدنی می توان آن را درست دانست و از آن بهره گرفت .1
کفیل شدن برای اخذ ویزای کاریعنی کارگران خارجی برای اخذ ویزای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید کفیل داشته باشند ، که باتوجه به کشور میزبان شرایط آن متفاوت است .
با توجه به بررسی های انجام شده درقوانین کشورهای عربی و همچنین مواجه حضوری با افرادی که به نحوی در این کشورها مشغول به کارهستنند ، به نظر می رسد ماهیت حقوقی این تعهد نوعی کفالت طلب و کفالت ملاقات است . و کفیل وظیفه ای بجز جستو جو و راهنمایی کردن به مکان مکفول و ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول ندارد . و این تعهد چیزی به جز تعهد احضار است . تعهد احضار نوعی تعهد به نتیجه است ، و تلاش و کوشش در این راه متعهد را از انجام تعهد معاف نمی کند (ماده 740 و بند 1 از ماده 746 ق. م ) وگرنه کفیل متخلف است و باید زیان ناشی از آن را جبران کند .2 درحالی که دراین نوع کفالت ، ( کفالت برای اخذ ویزای کار ) مکفول له برای اخذ ویزای استخدام کارمند یا کارگر خود ، که همان مکفول می باشد وجوهی را باتوجه به قوانین کشور مربوطه باید به وزارت کارو یا موسسات دارای مجوز پرداخت کند

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درموردبهره بردار، نفت و گاز
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید