دانلود پایان نامه

. همچنین در بعضی ازاین کشورها (عربستان )کفیل کارفرمای انحصاری مکفول (کارگر )است و مکفول اجازه تغییر کفیل خود که کارفرمایش هست را ندارد.
2 -1-4نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس:
اشتغال کارگران موقت توسط یک کفیل انجام می شود . چون حضورکارگران موقت خارجی در یک کشور به عنوان مهمان موقت این کفیل ها حساب می شود وحقوق آنها نسبت به کارگران بومی محدود است و دستمزد آنها نیز کمتر می باشد. وجود نیروی کارفراوان وارزان در کشورهای آسیایی نسبت به کشورهای عرب اثر منفی بر میزان دستمزد افراد بدون تخصص ، نیمه متخصص وحتی متخصص گذاشته است .3 این مسئله در کنارتعصب برای استخدام بومی ها علت اصلی تفکیک بازارکاردراین کشورهاست و بن بست ساختاری به وجود آورده که بخش خصوصی نه تمایلی دارد و نه قادر است که نیروی کار بومی را که روزبه روزدرحال افزایش است جذب نماید.
1. ( دکتر جعفری لنگرودی ، عقد کفالت ، ص 33 )
2. ( دکتر کاتوزیان ، عقود معین 4 ، ص 463 )
3. Martin Baldwin Edwards ،, Labour Immigration and Labor Markets in the GCC.
به علاوه ، فقدان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش تولید ، تکنولوژی های جدید به همراه آموزش های مرتبط به آنها باعث کاهش قابل توجه تولید در دهه ی گذشته دراین کشورها شده است.1.
درحال حاضردو کشور شروع به تعدیل سیستم کفالت کرده اند . بحرین این کارراازآگوست2009
شروع کرده و در فوریه 2011 عملااعلام کرده که سیستم کفالت راکنارگذاشته است.
جهت گیری های دولت ها درسیاست مهاجرت وجذب نیروی کارخارجی درکشورهای عربی حوزه خلیج فارس(GCC ):سالهای اولیه مهاجرت بی رویه نیروی کاردرکشورهای جی سی سی به پایان رسیده و در دهه 70 کنترل ها ومحدودیت ها درنظام مدیریت مهاجرت به این کشورها بیشتر شد.2همانطور که دولت ها به فکر اقامت دائم کارگران مهاجر افتادند، سیاست های رسمی محدودکننده ترشدند. مثلا کویت در سال 1985 برای خانواده های مهاجرداشتن یک سرمایه حداقل الزامی شد. به علاوه این خانواده ها نمی توانستند بدون داشتن یک شریک بومی تجارتی را ،راه بیندازند و محدودیت شدیدی برای مشارکت آنها در اتحادیه های تجاری وجود داشت.3با این وجود سیستم کفالت نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد . این اهداف عمدتا شامل چرخش نیروی کارانعطاف پذیربود که تابع کارفرمایان نباشد. اصولاً فشارهای بازارقوی ترازتوان دولت برای اجرای قوانین و مقررات اداری بود.
دردهه 1990 این کشورها کوشیدند قوانین را اجرا کنند وبدین منظوردست به ایجاد آژانسهای (موسسات) استخدام زدند و به کارآنها در استخدام نیروی کار مهاجر نظارت کردند. این اقدام وضعیت را کمی بدتر کرد، اما کارفرمایان همچنان به قوانین مربوط به پایان قراردادهای کاری و بازگرداندن این کارگرها به وطن هایشان وفادار نبودند. اقدامات بعدی برای کنترل کفیل ها و مدیریت بربازاربزرگ واردات کارگران مهاجر نتایج موثری دربرنداشت. از اواسط دهه ی 1990 ، حذف سیستم بازاردولایه(بومی-غیر بومی) اولویت اصلی مهاجرت و سیاست های استخدام در کشور های عرب حوزه خلیج شد.4
1. Simba Russeau ، Simba Russeau, The Plight of Migrant Workers in the Middle East and North
Africa, Centre for Research on Globalization (2011)
2. همان
3. Shashwat Koirala ، Shashwat Koirala, The Failures of Qatar’s Labor Laws to Protect Migrant Workers’ Rights2012
4. Simba Russeau ، Simba Russeau, The Plight of Migrant Workers in the Middle East and North
Africa, Centre for Research on Globalization (2011)
در طول دهه گذشته ،دو عامل دیگر نقش بسزایی دراصلاح سیستم مدیریت مهاجرت در کشورهای ج سی سی ایفا کردند . اول فشاربین المللی که ناشی ازنگرانی های مربوط به حقوق بشردر این کشورها بود و استانداردهای کاربرای استخدام مهاجرین .1 دوم تغییرات مربوط به سرشماری جمعیت بومی منجر به افزایش سطوح بیکاری و فشارهای سیاسی قابل ملاحظه شد .2درطول دودهه اخیر که تا حدودی مشخص شده که سیستم کفالت کارآیی لازم را ندارد. کشورامارت متحده عربی ازاواسط دهه گذشته اقداماتی برای همکاری با کارگران مهاجر در جبران دستمزد های پرداخت نشده داشته و ازسال 2008 پرداخت حقوق به کارگران باید اجبارا به صورت بانک الکترونیک صورت گیرد . به این ترتیب انتقال استخدام راحت تر شده و حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان نیز رعایت می شود. از همین سال بیمه سلامت کارگران الزامی شده ( حتی آنهایی که درکارهای خانگی مشغول هستند) که این بیمه راباید کفیل ها پرداخت کنند (UAE2007) . قراردادهای استخدام کارگران خانگی اخیرا تدوین شده که به این شکل حقوق آنها از جمله پرداخت دستمزد ، محل زندگی، مراقبت های پزشکی و ساعت کار رعایت می شود ( UAE 2010).
بحرین که قبلا اعلام کرده بود قصد لغو قانون کفالت را دارد در آگوست 2009 قوانین مهاجرت خود را تغییر داد تا کارگران مهاجر بتوانند کارفرمایان خود را بدون اجازه کفیل یا کارفرمای اصلی خود عوض کنند . این کشورهمچنین مرکزمسئول قوانین ومقررات بازارکار را ، راه اندازی کرد 3، تا آمار صحیحی از بازار کار ، صدور ویزای کاری و روند مهاجرت ارائه داده و به تحلیل آنها بپردازد . امااین اصلاحات شامل کارگران خانگی که هنوز تحت سیستم کفالت کار می کنند نمی شود.4همچنین کویت نیز در سپتامبر 2010 بااعلامیه هیئت وزرای خود به حوزه اصلاح قوانین مهاجرت وارد شد . طبق این اعلامیه با ایجاد یک نهاد دولتی خاص برای استخدام کارگران خارجی سیستم کفالت لغو شد.5
1. Simba Russeau ، Simba Russeau, The Plight of Migrant Workers in the Middle East and North Africa, Centre for Research on Globalization (2011)
2. همان
3. Azfar Khan and Helen Harroff, The Implications of the Sponsorship System: Challenges
and
Opportunities, International Labour Organization (2012), available at
http://www.unescap.org/sdd/meetings/beirut-June2011/Harroff-ILO-Implications-of-the-
sponsorship-system.pdf.
4. Shashwat Koirala ، Shashwat Koirala, The Failures of Qatar’s Labor Laws to Protect Migrant Workers’ Rights2012
5. همان
این بیانیه به دنبال فرمان صادر شده توسط وزیر کاراین کشور در سال 2009 مبنی بر اجازه تغییر کارفرما و کفیل در انتهای قرارداد توسط کارگر خارجی صادر شد که طبق آن کارگر خارجی می توانست کارفرما یا کفیل خود راعوض کند مشروط بر آنکه سه سال متوالی درخدمت او بوده باشد .1کویت همچنین برای بخش خصوصی در سال 2010 حداقل دستمزد تعیین کرد 2،که شامل کارگران خارجی می شد ولی افرادی که شاغل دربخش خدمات خانگی بودند راتحت پوشش قرارنمی داد. ظاهرا این قانون به دنبال تصویب حداقل دستمزد برای کارگران خارجی هم بوده است ولی با مخالفت عموم مواجه شده چون خانه های شخصی قانونا در این کشور تحت حوزه اختیارات وزیر توسعه اجتماعی هستند.
درعربستان سعودی هم اقداماتی که تا سال 2000 صورت گرفت باعث حذف برخی از محدودیت ها برای مهاجرین شد مثل محدود شدن به یک کارمشخص یا غیر مجازبودن عقد قرارداد با کارفرمایانی دیگر یا ایجاد کسب و کار فردی . درسال 2009 مجلس این کشور وقانون کار مصوب سال 2005 یک پیوست اضافه کرد و به موجب آن حق داشتن حقوق اولیه به کارگران خانگی داده شد ولی این قانون هنوز اجرا نشده است. درتمامی کشورهای عرب حوزه خلیج به غیر ازامارات متحده عربی ، کارگران خانگی تحت پوشش قوانین کار نیستند و گزارشهای بسیاری مبنی بر سوء استفاده، فریب در استخدام ، عدم پرداخت دستمزد ودرمواردی سوء استفاده فیزیکی وجود دارد.3
هیچ کشورعربی حوزه خلیج تا کنون تغییر قابل توجهی درسیاست های خود درمورد مهاجرهایی که مدت ها است دراین کشورها اقامت دارند و یا حتی نسل دوم مهاجرها نداشته بجزکشورعربستان سعودی که اخیرا تغییرات بسیارکمی درقوانین شهروندی خود به وجود آورده است.
1. Azfar Khan and Helen Harroff, The Implications of the Sponsorship System: Challenges and
Opportunities, International Labour Organization (2012), available at
http://www.unescap.org/sdd/meetings/beirut-June2011/Harroff-ILO-Implications-of-the-
sponsorship-system.pdf.
2. Martin Baldwin Edwards, Labour Immigration and Labor Markets in the GCC Countries:
National Patterns and Trends, 15 London School of Economics Global Governance
(2011), available at
http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/kuwait/documents/Baldwin-
Edwards,%20Martin.pdf.
3. همان
گفتار دوم کشور امارات متحده عربی:
1-2-4اطلاعات عمومی وآشنایی اجمالی :1
امارات متحده عربی درساحل جنوبی خلیج فارس واقع شده است ، وازقطرتا عمان امتداد دارد.
امارات متحده عربی سرزمینی به وسعت تقریبی 85400 کیلومترمربع و جمعیتی متجاوزازیک میلیون نفر دارد.
این کشوربا داشتن ساحلی 250 مایل دریایی ، (2-مایل دریایی بین المللی مساوی115/ 6076 یا1852 متر است.)
آب‌وهوایی بیابانی وسرزمینی هموار دارد که قسمت شرقی آن کوهستانی وسردتر است و تنها ۰٫۷۷ درصد خاک آن قابل کشاورزی است. فقط ۱۹ درصد اهالی این کشور اصلیت اماراتی دارند و ۲۳ درصد ازاعراب دیگر کشورها و ایرانیان و حدود ۵۰ درصد از اهالی جنوب آسیا هستند. زبان رسمی کشور عربی است و انگلیسی، فارسی، اردو و هندی نیز کاربرد زیادی دارد.مذهب رسمی این کشوراسلام است که حدود ۹۶٪ مردم را شامل می‌شود .
ازنظر طول خط ساحلی (بعد از عمان و ایران) ، مقام سوم را درخلیج داراست. امارات متحده عربی ، اتحادی از هفت امیرنشین کوچک می باشد که عبارتند از : ابوظبی ، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه وام القوین. بعد از استقلال از بریتانیا در ۲ دسامبر ۱۹۷۱ میلادی شکل گرفت. این روز را با نام روز ملی امارات جشن می‌گیرند. هر یک ازاین ۷ امیرنشین ازاستقلال فراوانی برخوردارند، اما یک امیر موروثی به عنوان حاکم کشورایفای وظیفه می‌کند و شورای عالی حکام که متشکل ازهفت امیراست، رئیس دولت وکابینه راانتخاب می کند. ابوظبی بزرگترین امیرنشین است که سرزمینی به وسعت 64700 کیلومترمربع دارد وازسایرامیرنشین ها غنی تراست و بیشترین میزان تولید نفت را دراختیار دارد . در حال حاضر امیر و رئیس دولت امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است و نخست وزیر آن شیخ محمد بن راشد حاکم دبی .پایتخت وبزرگ‌ترین شیخ‌نشین این کشور ابوظبی است.
2-2-4بررسی قانون کار کشورامارت متحده عربی :
درکشور امارات قوانین فدرال برای استخدام وجود دارند . بعلاوه بعضی قوانین خاص که برای منطقه آزاد اعمال می شود . مثل منطقه آزاد difc
1. ظفری محمد رضا –اصغری فخرالدین ، سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی ، ص 49 تا ص 61
قانون کارقابل اعمال دردبی ، قانون فدرال سال 2007 می باشد . این قانون نسبت به قانون فدرال شماره 8 درسال 1980 تغییراتی داشته و مواردی به شرح ذیل به این قانون اضافه شده است :
ممنوعیت تبعیض قایل شدن درمحل کار
کسب اجازه توسط کارفرما قبل از تمدید قرارداد کاری
افزایش حقوق سالیانه به ازای هر 5 سال معادل 15 روزمبنا خواهد بود .. 1
طبق ماده 9 قانون کار، سال 2007 کارحق ذاتی بومی های امارات متحده عربی است و غیراماراتی ها اجازه هیچ کاری دراین کشور را ندارند بجزمواردی که مطابق موارد ذکر شده در این قانون ومراحل اجرایی آن باشد .
طبق ماده 10 قانون کاروقتی کارگران اماراتی وجود نداشته باشند اولویت استخدام به افرادی داده می شود که :
1) اهل کشورهای عرب دیگر باشند .
2)کارگران با ملیت

مطلب مرتبط :   پایان نامه دربارهاضافه وزن، طرح پژوهش، مصرف مواد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید