دانلود پایان نامه

:
با پیوستن به سازمان بین المللی کار (A.L.O) در سال 1972 ،1قطر بعضی ازاستانداردهای این سازمان را پذیرفته است و طبق آن ملزم به احترام ، ترویج و تشخیص حقوق اساسی کارکه توسط این سازمان وضع شده می باشد .2
این حقوق شامل حذف کاراجباری ،کار کردن بچه ها و تبعیض است. علاوه براستانداردهای ( A.L.O)قطربا معاهده های دیگر توافق کرده که این کشوررا ملزم به رعایت استانداردهای مشخصی برای کارگران مهاجر کرده است.
1. Human Rights Watch, Qatar: Promises, Little Action on Migrant Workers’ Rights (2011),
available at http://www.hrw.org/news/2013/02/07/qatar-promises-little-action-migrant-
workers-rights
2. International Labour Conference, Provisional Record: Eighty Ninth Session (2001), available at
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc89/pdf/pr-12s12.pdf.
گفتارپنجم کشور پادشاهی عمان :
1-5-4اطلاعات عمومی وآشنایی اجمالی :1
پادشاهی عمان با مساحت تقریبی 300000 کیلومتر مربع ، بعد ازعربستان سعودی دومین کشور پهناور درشبه جزیره عربی است . علاوه برقلمرواصلی آن که به وسیله دریای عمان ، امارت متحده عربی ، عربستان سعودی و یمن احاطه شده است ، سرزمین عمان همچنین شامل بخش مهمی ازجزیره ( موسندم ) است ازکه ازنظر طبیعی ازبقیه قلمروش جدا شده است. کشورعمان داراى شهرستانى برون‌بومى است بنام شهرستان مدحاء ،که در قسمت شمالی سلطنت عمان واقع شده‌است. این شهرستان دروسط خاک امارات متحده عربی واقع شده‌است بطوریکه خاک امارات ازچهار جهت این شهرستان را احاطه نموده‌است. جمعیت آن پیرامون ۲۶۰۰ نفر می‌باشد. همچنین دوروستا به نامهای شیص و نحوه که ازتوابع اماره شارجه از توابع امارات متحده عربی دروسط خاک‌های این شهرستان واقع می‌باشد.
مرزهای زمینی آن با همسایگانش هرگزبطورصریح مشخص نشده و این دلیل اصلی نگرانی در ناحیه خلیج است . عمان در دهه 1970 با ایران متحد شد. این دو کشوربرای کنترل مشترک تنگه هرمزبا یکدیگربه توافق رسیدند وهمچنین عهد نامه ای را که فلات قاره و مرزهای دریایی داخل انها مشخص می نمود ، امضا کردند. این واقعیت بسیار مهمی است که از 4000 مایل خطوط ساحلی خلیج فارسی ،ودریای عمان ، حدود یک چهارم آن متعلق به پادشاهی عمان است .
جغرافیا
کشورپادشاهی عمان دومین کشوربزرگی است درشبه جزیره عربستان ازناحیه مساحت، ودر حدود ۳۰۰ هزارکیلومترمربع مساحت خاک عمان می‌باشد. بیشترخاکهای عمان کوهستانی است ودراقصی جنوب جزیره عربستان واقع شده‌است. دربیشتر بخش‌های کشورعمان رشته‌کوه‌های بزرگ وسخت‌گذر حجر که ازدشت‌ها و جلگه‌های ازرأس موسندم شروع می‌شود ودرامتداد امارت رأس‌الخیمه و فجیره و سلطنت عمان می‌گذرد تا بیابان‌ها و هامون‌های «الجو» امتداد یافته‌است می‌پوشاند. درمناطق داخلیه عمان نیز کوههای متعددی وجود دارد. بلندترین قلهٔ این رشته‌کوه‌های بزرگ که از این مناطق عبورمی‌کند کوه حجر نامی می‌شود. دروسط این کوه جبل اخضر قراردارد که ارتفاعش به ۳۰۷۵ متر می‌رسد.
1. ظفری محمد رضا –اصغری فخرالدین ، سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی ، ص 143 تا 159
ارتفاعات این کوه رنگهای مختلفی دارد وبشکل مدرج است. این کوه دربین سهل ودشت و تپه‌ماهورهای بزرگ واقع شده‌است. محدوده کشورعمان ازمغرب امارات متحده عربی و عربستان سعودی، ازجنوب کشور یمن، ازشمال تنگه هرمز، وازسمت مشرق به دریای عرب محدود می‌شود، درازی ساحل عمان ۱۷۰۰ کیلومتر می‌باشد.
عمان ازمناطق مناسب برای صخره‌نوردی است. بسیاری از صخره‌های سرزمین عمان درکف اقیانوس باستانی تتیس که میان ایران و عمان قرار داشت شکل گرفتند.
تقسیمات کشوری
کشور عمان به نه واحد اداری بخش می‌گردد
• چهار استان: استان مسقط،استان مسندم،استان ظفار،استان بریمی،
o و پنج منطقه: منطقه باطنه، منطقه ظاهره، منطقه داخلیه، منطقه شرقیه، منطقه وسطی
2-5-4شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان :
درکشورعمان کارفرماها باید تا حد امکان کارگران عمانی را استخدام کند . نسبت کارگران عمانی به خارجی ها در بخش های مختلف اقتصادی و یا فعالیت های که درهربخش انجام می شود متفاوت است . چون گاهی اوقات با توجه به شرایط هر بخش یا نوع فعالیت و میزان موجود بودن کارگران عمانی مورد نیاز ، این نسبت فرق خواهد کرد که تصمیم گیری درمورد آن به عهده وزیر است . در صورت برابر بودنم شرایط شغلی کارفرما باید توانایی های را دراستخدام اولویت دهد . ( ماده 1 قانون کار فصل 2 2012)
فصل دوم قانون کار عمان 2012 ، مربوط به مقررات کاراتباع خارجی است . طبق این قانون کارفرما نمی تواند کارگر خارجی مورد نیاز خود را جهت استخدام و انجام سایرمراحل قانونی به وزارت کار معرفی کند ، مگر اینکه برای ای کارازوزارت کار مجوزگرفته باشد . واعطای این مجوز منوط به شرایط ذیل است :
1) دربین عمانی ها نیروی کارکافی برای پست ها و مشاغل مورد نظر وجود نداشته باشد .
2) کارفرما درصد نیروی کارعمانی به خارجی را درنظرگرفته باشد .
3) هزینه های مربوط به استخدام را به وزارت پرداخت کرده باشد . ( ماده 18 )
بعلاوه فرد خارجی درعمان اجازه هیچ گونه کاری را ندارد مگرآنکه کارت کار داشته باشد که اعطای آن منوط به رعایت شرایط ذیل است :
1) کارگرتوانایی حرفه ای و مهارتهای تخصصی و یا مشخصاتی که مورد نیاز کشوراست را داشته باشد.
2) کارفرما مجوز معرفی کارگر خارجی به وزارت را داشته باشد .
3) کارگرازطریق قانونی وارد کشور شده و شرایط ذکر شده در قانون اتباع خارجی را داشته باشد .
4) کارگراز نظر پزشکی سالم بوده و فاقد هرگونه بیماری عفونی یا مزمن باشد که صحت آن توسط وزارت بهداشت می شود .
5) کارگربا یک کارفرمای عمانی یا غیر عمانی که مجوزمعرفی کارگران خارجی را ازوزارت صنعت و بازرگانی دریافت کرده قراردادبسته باشد .
6) هزینه های مشخص شده برای صدورکارت کارپرداخت شده باشد . ( کارت کار بنا به درخواست کارفرما صادر خواهد شد . )
3-5-4محدودیت های کار فرما :
کارفرما نمی تواند :
1) اجازه دهد کارگرعمانی که مجوز کارکردن برای اورا دارد برای کارفرمای دیگری کار کند .
2) کارگری را که مجوزکاربرای کارفرمای دیگری دارد یا بصورت غیر قانونی درعمان زندگی می کند به استخدام خود درآورد .
3) کارگرغیرعمانی را برای پستی که دراختیار عمانی هاست به استخدام درآورد . کارگر عمانی تنها می تواند برای کارفرمایی کار کند که اجازه ی استخدام او را داشته باشد .
4-5-4موارد ذیل تنها با تصمیم وزیرکارو نیروی انسانی صورت می گیرد:
1) هزینه های کسب مجوز برای استخدام کارگران غیرعمانی و صدورکارت و تمدید آن که مقدارآن پس ازتصویب هیات وزرا و با همکاری وزیر مالیه تعیین می شود.
2) فرم و مدت اعتبار کارت های کار برای دوره مشابهی بنا به تشخیص تمدید خواهد شد.
3) مشاغل وحرفه هایی که غیرعمانی ها اجازه انجام آن را ندارند.
4) مشاغل وحرفه هایی که اعطای مجوز کاربه کارگران خارجی درآنها به صورت موقت به تعلیق درآمده است. ( ماده 19 )
هیچ فردی اجازه تهیه کردن کارگران خارجی بدون کسب مجوز ازوزارت را ندارد و کارفرما ازعقد قرارداد با هرفردی جهت آوردن کارگر خارجی منع می شود مگرآنکه فرد برای این کارمجوز داشته باشد تصمیم وزیرشرایط و پیش نیازهای اعطای مجوز و وظایف افرادی که مجوزخواهند گرفت، شرایط و موارد خاصی که باید در قرارداد منعقدین ، ( فرد دارای مجوز و کارفرما ) ذکرشود مشخص خواهد کرد . قرارداد باید بصورت مکتوب باشد و درآن نوع کار ، دستمزد کارگر با توجه به نوع کار وتعهدات فرد مجوزداربرای بازفرستادن کارگر خارجی به جایی که ازآنجا آورده شده درصورت مشخص شدن عدم صلاحیت وی برای کار مورد نظر ذکر شود.
نه کارفرما ونه فرد دارای مجوز برای وارد کردن کارگر خارجی اجازه دریافت هیچ گونه وجهی مربوط به استخدام را ندارد ( ماده 20 ) .
5-5-4مفاد این قانون در مورد موارد ذیل اعمال نمی شود :
1) اعضای نیروهای مسلح و سازمان های امنیتی و کارکنان دستگاه های ایالتی یا سایر واحدهای دولتی .
2) اعضای خانواده کارفرما که به او وابسته هستند.
3) خدمتکاران خانگی که داخل یا خارج از خانه ها کارمی کنند مثل راننده ، پیشخدمت ، آشپز وافرادی که کارهای مشابه دارند .
شخص وزیر کارونیروی انسانی باید قوانین و مدت زمان کار کردن درمورد این مشاغل را تعیین کند ( ماده 2)
گفتارششم کشورکویت :
1-6-4 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی :1
کویت ازشمال با عراق و ازجنوب غربی با سوریه و از جنوب با منطقه بی طرف هم مرزاست . کویت با کشورهای عراق و عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و با ایران از طریق خلیج فارس دارای مرزهای آبی است. پایتخت آن، شهر کویت می‌باشدمساحت کویت 17800کیلومتر مربع و جمعیت آن
حدوداً بیش ازدو میلیون نفراست .
کشورکویت به شش استان به نامهای زیر بخش شده‌است:
• احمدی (الفحیحیل) ، الفروانیه، الجهراء، العاصمه (الکویت) ، حولی (السالمیه) ، استان مبارک‌الکبیر
تا سال 1961 ، کویت دولت شهری با بنیاد قبیله ای بود که اموردفاعی و خارجی آن ، هم ازنظر قانون و هم درعمل توسط بریتانیای کبیر وازطریق یک رژیم تحت الحمایه کنترل می شد. کویت استقلال خود را درسال 1961 به دست آورد ودرسال 1963 به سازمان ملل پیوست .
نگاهی به کشور کویت
دین رسمی
درسرزمین کویت اسلام دین رایج و رسمی بوده و تقریباً همه مردم این کشورمسلمانند و به استثنای ۳۰ درصد جمعیت شیعه، بقیه پیرومذهب تسنن می‌باشند که اکثراً مالکی می‌باشند. علاوه بر این حدود ۴ درصد مسیحی، از پیروان سایر ادیان نیز شمار اندکی در کویت زندگی می‌کنند. درنص ماده دوم قانون اساسی کویت آمده‌است: دین رسمی کشوراسلام است، و شریعت اسلامی منبع اصلی برای قانونگذاری است. بطور کلی حکومت کویت سعی دراجرای احکام اسلامی دارد و شئونات اسلامی درکویت بیش از دیگرکشورهای منطقه رعایت می‌شود و علاوه بر فعالیتهای دولتی، مراکز اسلامی مردمی نیز دراین کشور فعال می‌باشند.
1. ظفری محمد رضا –اصغری فخرالدین ، سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی ، ص 183تا 207
منابع نیروی انسانی
کشورکویت تلاش می‌نماید که در تمام شئون مملکتی از بهترین شیوه‌های مدرن اجتماعی استفاده نماید. به همین دلیل سیستم کارگری را برمبنای قانون کار و ضوابط مربوطه استوار نموده‌است. منابع کارگری کویت را اکثراً خارجیان تشکیل می‌دهند. مشکل کمبود نیروی انسانی بویژه دربخش ساختمانی مقامات کویتی را برآن داشته که دراین مورد یک راه حل موقتی پیدا و شرکتهای ساختمانی و پیمانکاران را مسئول تأمین نیروی انسانی و برای اجرای برنامه مربوطه نمایند. بنابرآخرین آمارخارجیان مقیم این کشوربه تفکیک تابعیت که ازسوی اداره آمارانتشار یافته، کشور مصر با ۲۸۰۸۱۵ نفر یعنی ۲۳% خارجیان را تشکیل می‌دهند و دررده‌های بعدی هند با ۲۱۹،۷۷۰ نفر (۱۸%)، بنگلادش ۱۲۲،۰۰۰(۱۰%)، سریلانکا ۱۲۱،۵۰۰ نفر (۱۰%)، پاکستان ۹۷،۶۷۵(۸%)، سوریه (اکثریت کردها) ۸۵،۴۶۵ (۷%)، جمهوری اسلامی ایران با ۷۳،۶۷۵ نفر (۶%) ازجمعیت خارجیان مقیم این کشور را تشکیل می‌دهند و دررده‌های بعدی اتباع فیلیپین، لبنان، اردن و عراق وبرخی دیگر کشورها را می‌توان نام برد. ۹۸ درصد کارگران بخش خصوصی را خارجیان تشکیل می‌دهند قوانین کارتنظیم شده بیشتر جنبه دفاع ازکارفرما را دارد تا کارگر.
2-6-4 شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت :
پارلمان کویت در سال 2009 قانون کار جدیدی در مورد شرایط کار 3/2 میلیون کارگر خارجی که در این کشور وجود دارند وضع کرد که حقوق بهتری برای آنها قایل شده ولی سیستم کفالت قدیم را هم نقض نمی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمصرف کنندگان
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید