دانلود پایان نامه

های دیگر باشند .
دراداره کار و تامین امور اجتماعی بخشی برای استخدام کارگران اماراتی در نظر گرفته شده که شامل وظایف ذیل است :
1) فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب برای اماراتی ها
2) کمک کردن به کار فرماها در فراهم کردن کارگران اماراتی برای آنها در موارد مورد نیاز
3) ثبت نام از اماراتی های بیکاریا افرادی که به دنبال کار بهتریهستنند . این ثبت نام بایدبه تقاضای فرد متقاضی تهیه شود . به هرفرد متقاضی باید درروز تقاضا یک گواهی ثبت نام به صورت رایگان داده شود واین گواهی باید دارای شماره بوده و نام ، سن ، محل اقامت ، حرفه ، مهارت ها و تجارب قبلی متقاضی باشد . ( ماده 11 )
1. Lathman & Watkins, Employment Issues in the United Arab Emirates (2009), available at http://www.lw.com
3-2-4شرایط اعطا مجوز کار به کارگران خارجی :
1) کارگردارای مهارت شغلی یا تحصیلی که کشوربه آن نیازدارد باشد .
2) بصورت قانونی وارد کشور شده باشد و دارای شرایط درج شده درقوانین اقامت نیز باشد .
اداره کاراجازه استخدام کارگر خارجی را نخواهد داد تا آنکه مطمین شود هیچ فرد اماراتی که جویای آن کارمورد نظر است و دراین اداره ثبت نام کرده و البته دارای شرایط احرازآن کار نیزاست وجود نداشته باشد .( ماده 13 ) این بدان معنا است که وزارت کار اجازه استخدام ملیت های غیراماراتی را نخواهد داد درصورتی که درصورتی که درفهرست افراد ثبت نام شده اماراتی افرادی که واجد شرایط انجام آن کار باشند وجود داشته باشد . البته این شرایط در منطقهآزاد (D.I.F.C ) اعمال نمی شود ولی شاید درمناطق آزاد دیگر اعمال شود .1
به عنوان بخشی ازفرایند اماراتی کردن نیروهای کار ، دولت فدرال به دنبال شناسایی صنایع مناسب است که شهروندان بومی امارات درآن کارمی کنند . چند سال پیش سیستم بانکی و بیمه دو نهادی بودند که در آن صرفا ازخود اماراتی ها استفاده میشد ولی اکنون هرساله به تعداد کمپانی هایی که ازاین سیاست پیروی می کنند افزوده می شود . 2
سازمان توسعه ( منابع استانی و ملی و وجع استخدام تنمیا ) به منظور کمک به برنامه اماراتی کردن استخدام دراین کشور تاسیس شده است . این نهاد مشاوره های شغلی و آموزشی لازم برای کارهای مختلف را به شهروندان اماراتی ارایه میدهد . تمام کارفرما ها باید در این نهاد ثبت نام کنند .
4-2-4موارد لغو مجوزکار توسط وزیر کار و امور اجتماعی :
1) اگرکارگربصورت غیر قانونی به مدت سه ماه متوالی بی کار باقی مانده باشد .
2) اگرکارگر ، دیگر دارای شرایط لازم برای اعطای مجوز نباشد .
3) اگریک اماراتی بخواهد جایگزین او شود که در این صورت کارگر خارجی تا پایان زمان قراردادبا مجوزکاری ، درآن کار باقی خواهد ماند . ( ماده 15 )
1. Lathman & Watkins, Employment Issues in the United Arab Emirates (2009), available at http://www.lw.com
2. همان
هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه استخدام کارگر خارجی را ندارد مگر آنکه برای انجام این کار مجوز داشته باشد . این مجوز فقط در صورت لزوم به اماراتی ها داده خواهد شد و هیچ عامل یا نماینده دارای مجوز، یا کارفرمایی ازکارگر پذیرفته نمی شود ، چه قبل یا بعد ازدرخواست کار ، هیچ تعهد یا پاداشی در ازای استخدام شدن وجود ندارد ، یا هزینه ای برای استخدام مگر آن که توسط وزیرکارواموراجتماعی تایید شود . (ماده 17 )
5-2-4شرایط اخذ ویزای کار در امارات متحده عربی :
افرادغیر اماراتی باید ویزای کاری بگیرند . برای بدست آوردن این ویزاازمستخدم باید توسط یک موسسه که ازوزارت کار واموراجتماعی مجوز دارد و نامش در آنجا ثبت شده کفالت شود . وقتی ویزای کار اخذ شد یک نسخه ازآن برای مستخدم در فرودگاه فرستاده می شود چون مستخدم باید پیش از ورود به امارات آن را داشته باشد . مستخدم به عنوان بخشی ازفرایند مهاجرت جهت اخذ ویزای کار باید آزمایش های ایدز و سل را انجام دهد .1 ویزای اقامت معکولا همراه ویزای کار است و به مستخدم حق اقامت و کاردرکشورامارات را تنها برای مدت تعیین شده برای کارش خواهد داد . ویزای کار و اقامت معمولا برای یک دوره سه ساله تمدید می شود. درصورت رعایت نکردن موارد فوق مجازات های مشخصی برای کارفرما ومستخدم وجود دارد .2
قانون کاردرمورد مستخدمینی که درامارات کارمی کنند اعمال می شود ( به جز مناطق خاص ) وبه اماراتی بودن و غیرامارتی بودن آنها ربطی ندارد .
افراد خاصی ازقانون کار معاف می شوند :
1) مستخدمین خانگی ( کسانی که در خانه ها کارمی کنند )
2) کسانی که تحت استخدام دولت فدرال هستند ( کارمندان دولت )
3) اعضای پلیس و نیروهای مسلح
قانون کار شامل حداقل استانداردهایی است که نمی تواند برای استخدام کردن افراد در امارات متحده عربی نقض شود .3
1. Lathman & Watkins, Employment Issues in the United Arab Emirates (2009), available at http://www.lw.com
2. همان
3. همان
امارات به منظور معافیت ازبسیاری ازقوانین کاری و جلب سرمایه گذاری خارجی چندین منطقه آزاد تعیین کرده است و در بعضی ازآنها مثل (D.I.F.C )مرکز تجاری بین المللی دوبی. یا ( D.H.C ) شهر مراقبت های پزشکی دوبی ، قوانین کارمتفاوتی اعمال می شود . 1
6-2-4تغییر شغل :
کارفرماهای اروپایی یا آمریکایی با محدودیت هایی برای تغیر شغل کارگران خود ازشغلی به شغل دیگر که کاملا غیرمعمول است دارند . طبق مقررات دولت امارات متحده عربی مستخدم نمی تواند دریک زمان تعیین شده کارخود راعوض کرده و برای کارفرمای دیگری کارکند . البته این برای کارفرماهایی که می خواهند پرسنل جدید استخدام کنند صدق می کند . 2
7-2-4قراردادهای استخدام :
تمام مستخدمین باید یک قرارداد کتبی استخدام دریافت کنند . وزارت کار یک فرم مشخص برای این قرارداد ها دارد، البته کارفرما می تواند ازفرم خودش هم استفاده کند مشروط برآنکه این فرم مشمول مفاد تعیین شده وزارت کار باشد . تمام قراردادها باید به زبان عربی بوده ودروزارت کار ثبت شود .
8-2-4درقانون کاردو نوع قرارداد وجود دارد :
قراردادهای با زمان معین و قرارداهای با زمان نامعین ( که با اطلاع قبلی به مستخدم به اتمام می رسد )
قراردادهای نوع اول برای یک دوره 4 ساله یا کمتر تنظیم می شوند و با رضایت طرفین برای یک دوره زمانی مشابه یا کمتر تجدید خواهند شد . هرقراردادی که تاریخ اتمامش مشخص نباشد درگروه دوم قرار می گیرد . 3
9-2-4اتمام رابطه کاری :
طبق قانون کار مستخدم ابتدا برای یک دوره 6 ماهه که به آن مرحله آزمایشی می گویند استخدام می شود . بعد ازپایان این دوره کارفرما می تواند فورا به رابطه کاری با مستخدم پایان دهد . پس ازپایان دوره آزمایشی طبق قانون کار، کارفرما حد اکثرسی روززمان دارد تا به دلایل منطقی مستخدم را اخراج کند.
1. Lathman & Watkins, Employment Issues in the United Arab Emirates (2009), available at http://www.lw.com
2. همان
3. همان
گفتارسوم کشورعربستان سعودی :
1-3-4اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی1
مرزهای شبه جزیره عرب ، درشرق به خلیج فارس ، درجنوب به اقیانوس هند و درغرب به دریای سرخ محدود می شود. عربستان سعودی نزدیک به هشتاد درصد ازجزیره العرب را تشکیل می دهد . این شبه جزیره با منطقه ای که وسعت آن دو میلیون کیلومترمربع است ، با کشورهای اردن ، عراق ، کویت ، بحرین ، قطر ، امارات متحده عربی و یمن هم مرز می باشد .
جمعیت عربستان سعودی ، که به صورت پراکنده در این کشور به سرمی برند ، هشت میلیون نفرتخمین زده می شود . یک چهارم این جمعیت ، صحرانشین و نیمه صحرا نشین هستنند. به جهت وضعیت کمی و کیفی جمعیت ، دولت این کشور هماهنگی با سیاست های جدید و امروزی ، آهسته و کند حرکت می کند .
عربستان فاقد متخصصین تجاری ، حرفه ای وفنی است .به همین جهت ، نزدیک به نیم میلیون نفراز تکنسینهای خارجی را ربای اجرای طرح های توسعه اقتصادی ، جذب کرده است. برآورد می شود ، شصت درصد ازنیروی کار صنعتی ، خارجی اند که چهل درصد از کل آنها غیرعربند.
تقسیمات کشوری
کشور عربستان سعودی متشکل از ۱۳ استان می‌باشد:
باحه،تبوک،جازان،جوف، حائل،حدود شمالیریاض،استان شرقی،عسیر،قصیم،مدینه،مکه،نجران
اقتصاد
رشد جمعیت عربستان سعودی میان سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۶۱.
اقتصاد عربستان سعودی، موفق و مبتنی برنفت است. دولت برفعالیت‌های عمدهٔ اقتصادی کنترل دقیق دارد. حدود ۳۵ درصد محصولات عمدهٔ داخلی به بخش خصوصی تعلق دارد. تقریباً ۴ میلیون کارگر خارجی در اقتصاد عربستان سعودی ، به خصوص دربخش نفت و خدمات، نقش مهمی دارند. عربستان سعودی با تورم ۵/۱ درصدی کم‌ترین میزان تورم در خاورمیانه را داراست.
1. ظفری محمد رضا –اصغری فخرالدین ، سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی ، ص 103 تا 133
عربستان سعودی در تولید نفت خام، پالایش نفت، پتروشیمی، سیمان، فولاد، کود شیمیایی و پلاستیک، صنعت موفقی داشته‌است.
بیش‌ترین محصولات کشاورزی عربستان عبارت‌اند از گندم، جو، گوجه فرنگی، هندوانه، خرما، لیمو، تخم مرغ و شیر.
عربستان سعودی از بزرگ‌ترین قطب‌های گردشگری دینی است. به دلیل واقع شدن کعبه در این کشور، بسیاری ازمسلمانان جهان، به عربستان سفر می‌کنند. عمده‌ترین بازارهای جهانگردی عربستان، اندونزی، مصر، ایران و پاکستان است.
سطح فزاینده بی‌کاری شهروندان عربستان (حدود ۳۲ درصد) می‌تواند چالش جدی را برای سازگار شدن اقلیت‌ها با جامعه به وجود آورد. به ویژه گسترش سیاسی بسیار فرتوت و کند این کشور، درحالی که در کشورهایی چون قطر و بحرین، روند روبه رشدی داشته، ازسطح انتظارات مردم عربستان عقب است.
نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقه حنبلی یکی از مذاهب اسلامی است.
2-3-4شرایط استخدام کارگران خارجی باتوجه به قوانین کار کشور عربستان سعودی :
فصل سوم قانون کارکشورعربستان مصوب 2008 ، مربوط به استخدام اتباع غیر سعودی است.
استخدام نیروی کارازخارج نباید بدون موافقت وزیرکارانجام شود (ماده 32). یک فرد غیر سعودی اجازه مشغول شدن به هر کاری را ندارد مگر آن که از وزارت کار طبق ارسال یک فرم مخصوص که برای این کار آماده شده مجوز دریافت کند.
شرایط اعطای مجوز بنا به ذیل است :
1) کارگربه صورت قانونی وارد کشورشده باشد واجازه کارداشته باشد.
2) دارای مهارت های حرفه ای و یا علمی لازم که کشور به آنها نیاز دارد باشد که شهروندان سعودی فاقد آنها هستند یا تعداد آنها برای برآورده شدن نیازهای کشور کافی نیست یا آن کارگر بخواهد وارد طبقه کارگری عادی شود که کشوربه آن نیاز دارد.
3) وا‍‍ژه کاردراین ماده به معنی هرگونه کار صنعتی ، تجاری ، کشاورزی ، مالی یا غیره است وهمچنین خدمات خانگی (ماده 33).
هیچ اجازه یا مجوزی که برای موسسات و آژانسهای دیگرکاری نیازاست نمی تواند جایگزین مجوز ذکر شده شود (ماده 34).
قبل ازتجدید مجوز باید اطمینان حاصل شود که هیچ متقاضی سعودی که دارای شرایط مورد نظربرای آن کاراست و تمایل کارکردن درآن پست را دارد وجود نداشته باشد( ماده 35 ) .
وزیرکاردرموردمشاغلی که استخدام خارجی ها درآن ممنوع است تصمیم می گیرد ( ماده 36 ) .
قرارداد کار با اتباع خارجی باید مکتوب و دارای تاریخ یا دوره کاری باشد . اگر درقرارداد مدت کار تعیین نشده باشد ، همان زمان مجوز کاربرای آن درنظر گرفته خواهد شد . ( ماده 37 )
کارفرما نباید کارگر خارجی را درشغلی جز آنچه درمجوزش ذکر شده بکار گمارد . قبل از پیگیری مراحل قانونی برای تغییر کار، کارگر نمی تواند به کار دیگری مشغول شود . ( ماده 38 )
کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد برای کارفرمای دیگری کارکند و خود کارگر هم نمی تواند برای کارفرمای دیگری کار کند ،

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدیگلپر، گیاه، شترمرغ
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید