دانلود پایان نامه

ت که مدل درسطح اطمینان 99 درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین R2 مک فادن برابر 324/0 بوده و بیانگر این مطلب است که تقریباً 32% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مدل قابل تبیین است.
جدول 4-8 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل سوم تحقیق
متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره Z
PROB
نوع رابطه
سطح معنی داری
C
-8.314960
0.914922
-9.088158
0.0000
مثبت معنادار
99%
TLTA
9.414516
1.080931
8.709636
0.0000
مثبت معنادار
99%
EBITTL
-1.060605
0.936963
-1.131961
0.2577
بی معنا

CFOTL
0.221168
0.240687
0.918905
0.3581
بی معنا

ضریب تعیین
مک فادن
معیار شوارتز
انحراف از میانگین رگرسیون
آماره ی LR
احتمال آماره LR
آماره ها
324/0
615/0
292/0
64/10
0000/0
4-7 مدل چهارم و پنجم تحقیق
4-7-1 بررسی خود همبستگی
به منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین – واتسون استفاده می شود. این آماره که بر اساس یافته های جدول 4-13 و 4-14 عدد 1.70 و 2.43 می باشد. چنانچه این آماره ها در بازه 1.5 تا 2.5 قرار بگیرد H0 آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر اینصورت H0 رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی وجود دارد. با توجه به آماره به دست آمده می توان بیان نمود که در مدل بیان شده عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود.
4-7-2 معنی دار بودن روش اثرات ثابت
برای آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت باید از دو آزمون آماره F و هاسمن استفاده نمود.
مدل پیش بینی
آزمون آماره F
جدول 4-9 : نتایج آزمون آماره F
شرح
مقدار آماره
درجه آزادی
احتمال
Cross-section F
53.670529
(176,704)
0.0000
آزمون هاسمن
جدول 4-10 : نتایج آزمون هاسمن
شرح
مقدار آماره
درجه آزادی
احتمال
Cross-section F
471.263936
4
0.0000
با توجه به نتایج دو آزمون انجام شده (F و هاسمن) در هر دو آزمون احتمال بدست آمده کمتر از 5 درصد بوده و بنابراین باید در مدل رگرسیونی مربوطه از روش اثرات ثابت استفاده شود.
مدل ارزشگذاری
آزمون آماره F
جدول 4-11 : نتایج آزمون آماره F
شرح
مقدار آماره
درجه آزادی
احتمال
Cross-section F
3.286975
(176,703)
0.0000
آزمون هاسمن
جدول 4-12 : نتایج آزمون هاسمن
شرح
مقدار آماره
درجه آزادی
احتمال
Cross-section F
24.055716
5
0.0002
با توجه به نتایج دو آزمون انجام شده (F و هاسمن) در هر دو آزمون احتمال بدست آمده کمتر از 5 درصد بوده و بنابراین باید در مدل رگرسیونی مربوطه از روش اثرات ثابت استفاده شود.
4-7-3 آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق، از سیستم معادلات همزمان زیر به همراه آزمون نسبت راستنمایی میشکین (1983) استفاده می شود:
معادله پیش بینی
〖Earn〗_(t+1)=α_0+α_1 〖CFO〗_t+α_2 〖H*CFO+α_3 ACC〗_t+α_4 H*ACC+ε_(t+1)
معادله ارزش گذاری
〖AbRet〗_(t+1)=β(〖Earn〗_(t+1)-α_0^*-α_1^* 〖CFO〗_t-α_2^* 〖H*CFO-α_3^* ACC〗_t-α_4^* H*ACC)+ϵ_(t+1)
که در آن H متغیر مجازی است که برای موارد ریسک ورشکستگی بالا (بالاتر از میانه ریسک ورشکستگی کل شرکت ها در هر سال) مقدار یک و در سایر موارد مقدار صفر به خود اختصاص می‌دهد.
α_2 : ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی
α_4 : ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی
:α_2^*ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری
:α_4^*ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزش گذاری
مدل پیش بینی
با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل اصلی به شرح جدول (4-13) مشاهده می شود که مقدار P-Value مربوط به آماره F(prob (F-statistic)) که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد، برابر 0000/0 بوده و حاکی ازآن است که مدل درسطح اطمینان 99 درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین R2تعدیل شده برابر 919/0 بوده و بیانگر این مطلب است که تقریباً 92% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مدل قابل تبیین است.
جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل پیش بینی تحقیق
متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره T
PROB
نوع رابطه
سطح معنی داری
C
188531.7
718.4725
262.4062
0.0000
مثبت معنادار
99%
CFO
0.000467
0.004311
0.108248
0.9138
بی معنا

HCFO
0.013945
0.009425
1.479515
0.1395
بی معنا

ACC
0.003374
0.002274
1.483805
0.1383
بی معنا

HACC
0.018048
0.011692
1.543643
0.1231
بی معنا

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
انحراف از میانگین رگرسیون
آماره ی F
احتمال آماره F
دوربین -واتسون
آماره ها
936/0
919/0
4/296730
33/57
0000/0
700/1
مدل ارزشگذاری
با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل اصلی به شرح جدول (4-14) مشاهده می شود که مقدار P-Value مربوط به آماره F(prob (F-statistic)) که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد، برابر 0000/0 بوده و حاکی ازآن است که مدل درسطح اطمینان 99 درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین R2تعدیل شده برابر 469/0بوده و بیانگر این مطلب است که تقریباً 47% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مدل قابل تبیین است.
جدول 4-14 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل ارزشگذاری تحقیق
متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره T
PROB
نوع رابطه
سطح معنی داری
C
24636.32
1167.276
21.10581
0.0000
مثبت معنادار
99%
〖Earn〗_(t+1)
0.052772
0.005918
8.916884
0.0000
مثبت معنادار
99%
α_1^* 〖CFO〗_t
4.722306
6.785766
0.695913
0.4867
بی معنا

α_2^* 〖H*CFO〗_t
0.951522
0.325110
2.926768
0.0035
مثبت معنادار
99%
α_3^* ACC
1.075026
1.154518
0.931147
0.3521
بی معنا

α_4^* H*ACC
0.980037
0.358468
2.733960
0.0064
مثبت معنادار
95%
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
انحراف از میانگین رگرسیون
آماره ی F
احتمال آماره F
دوربین -واتسون
آماره ها
577/0
469/0
3/106776
317/5
0000/0
435/2
4-7-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
H01 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر نیست.
H01 :βi= 0
H11 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
H11 : βi≠ 0
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری(α_4^*) به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی(α_4) بیشتر باشدα_4^*>α_4.
همانطور که از جدول 4-13 و 4- 14 برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری (α_4^*) برابر با 0.98 و ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی(α_4) برابر با 0.018 می باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای 5 درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد ک در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
4-7-3-2 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه پنجم تحقیق
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
H01 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر نیست.
H01 :βi= 0
H11 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
H11 : βi≠ 0
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری(α_2^*) به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی(α_2) بیشتر باشد(α_2^*>α_2).
همانطور که از جدول 4-13 و 4- 14 برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری (α_2^*) برابر با 0.951 و ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی(α_2) برابر با 0.013 می باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای 1 درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد که در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
4-8 خلاصه فصل
در این فصل، بر اساس روش تحقیق ارائه شده در فصل سوم، به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است. نتایج بررسی ها در کل نشان می دهد که فرضیه های تحقیق رد نشده اند.
در فصل آینده، خلاصه ای از نتایج تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و مسیرهای آینده برای تحقیق ارائه خواهند شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ورشکستگی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید