دانلود پایان نامه

بازده سهام)” و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران پرداختند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه های متشکل از480 سال شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سا ل های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند. نتایج این مطالعه کاربردهایی برای تحلیلگران و سهامداران دارد، زیرا ما نشان دادیم، استراتژی مبادلاتی که سهام شرکت هایی با پایین ترین گروه اقلام تعهدی و مخارج سرمایه ای را خریداری می کند و به طور همزمان سهام شرکت هایی با بالاترین گروه اقلام تعهدی و مخارج سرمایه ای را می فروشد، می تواند بازده بالاتری کسب کند و این استراتژی بازده بالاتری دارد نسبت به استراتژیی که فقط برمبنای اقلام تعهدی یا فقط بر مبنای مخارج سرمایه ای است. بنابراین، به سرمایه گذاران توصیه می شود برای ارتقای سودآوری تجاری شان هر دو نابهنجاری را به طور همزمان در نظر بگیرند.
حقیقت و ایرانشاهی (1389) به بررسی واکنش بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تغییرات اقلام تعهدی پرداختند. نتایج به دست آمده، حاکی است که در بازار سرمایه ایران، واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی وجود دارد، ولی پایداری اقلام تعهدی عامل گمراهی سرمایه گذاران نیست.
کریمی و صادقی (1389) رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند که در تحقیق یاد شده، کیفیت سود بر اساس سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای و نیروی کار محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق آنها وجود رابطه معنادار بین کیفیت سود و پایداری سود را هم در رویکرد گذشتهنگر و هم در رویکرد آیندهنگر نشان میدهد. آنها در رویکرد گذشتهنگر، از نسبتهای مالی و در رویکرد آیندهنگر، از رگرسیونهای سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایهگذاری استفاده کردهاند.
صفائیان ریزی و صادقی ( 1388) در پژوهشی به بررسی رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و شاخص مورد استفاده جهت محاسبه کیفیت سود، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار می باشد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386-1378 می باشد و رابطه مذکور در 8 صنعت (صنایع شیمیایی، کانی غیر فلزی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، فلزات اساسی، فرآورده های غذایی، ساخت محصولات فلزی، لاستیک وپلاستیک) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهشی حاکی از این است که در 5 صنعت (شیمیایی، ماشین آلات وتجهیزات، فلزات اساسی، فرآورده های غذایی، لاستیک و پلاستیک) بین کیفیت سود با پایداری سود رابطه معنی داری وجود دارد و نوع رابطه نشان می دهد که هر چه کیفیت سود افزایش می یابد پایداری آن نیز افزایش یافته است به عبارت بهتر رابطه ای مستقیم بین کیفیت سود (محاسبه شده بر طبق تصمیم های سرمایه گذاران مدیران) و پایداری سود وجود دارد و همین طور نشان داد که شرکت هایی که دارای رابطه قوی تری بین سود خالص و سرمایه گذاری دارند، پایداری سود آن ها بیشتر است. اما در سه صنعت (کانی غیر فلزی، خودرو و ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی) بین کیفیت سود با پایداری سود رابطه معنی داری مشاهده نشده است.
مدرس وعباس زاده (1387) در تحقیقی به بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده پرداختند. این تحقیق به این موضوع پرداخت که آیا دقت اجزای سود در پیش بینی خودشان، به بهبود پیش بینی سود می انجامد و می تواند پایداری سود و جریان های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق چنین است که توانایی قوی تر اقلام تعهدی و جریان های نقدی فعلی در پیش بینی اقلام تعهدی وجریان های نقدی آتی با پیش بینی سودهای آتی، پایداری (تداوم) سودها و رابطه سودها جریان های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد: 1) با استفاده از سودهای گذشته می توان سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی نمود. همچنین ورود یکی از سود (نقدی یا تعهدی) به مدل ها، پیش بینی را بهبود می بخشد. 2) عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود و استمرار آن ها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می توانند سود ها را به نحو مناسب تری پیش بینی نمایند. همچنین مشخص گردید که تأثیر جزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) می باشد که بیان می دارد برگشت پذیری سود که قابل انتساب به جزءتعهدی سود هاست در مقابل آن بخش قابل انتساب به جزء جریان های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیر دیگر می توان نتیجه گرفت که اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارتر هستند. 3) جریان های نقدی توانایی قوی تری در پیش بینی سودها دارد و به طور متقابل می توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش بینی نمود.
احمدپور و احمدی (1387) پژوهشی با عنوان استفاده از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود، در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که قدرت توضیحی سود، با بالا رفتن کیفیت آن، افزایش مییابد. بر اساس این پژوهش، سود با کیفیت باعث اثرگذاری و افزایش سودمندی اطلاعات برای تصمیمگیری سرمایهگذاران می شود. در مجموع، میتوان نتیجه گرفت که شرکتهایی که سود حسابداری آنان مربوط و قابل اتکاست، کیفیت سود بهتری نیز دارند.
کقائمی و دیگران (1387) کیفیت سود و بازده سهام شرکتها را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که بین بازده سهام شرکتهایی که اقلام تعهدی آنها به بیشترین و کمترین میزان گزارش میشود، اختلاف معناداری وجود دارد.
عرب مازار یزدی و همکاران (1385) محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرار داده و دریافتند سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده دارد.
کردستان و رودنشین (1385) به بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری نسبت به ارزش بازار شرکت پرداختند. یافته های تحقیق آن ها حاکی از این بود که جزء نقدی سود حسابداری توان پیش بینی ارزش بازار شرکت را دارند، اما اجزای تعهدی سود فاقد توان پیش بینی و قدرت توضیح ارزش بازار شرکت هستند.
نوروش و همکاران (1385) در تحقیقی با عنوان کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می پردازد. هدف از تحقیق این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمانبندی شناسایی جریان های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می شوند، انتظار می رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سالهای 1383- 1377 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط معنی داری میان کیفیت اقلام تعهدی و قدرمطلق تغییرات در سرمایه در گردش شرکت ها دارد. در حالی که سایر متغیرهای شرکت نظیر انحراف معیار فروش، دارایی ها، جریان های نقدی و سود رابطه معنی داری نشان نمی دهند. همچنین نتایج نشان می دهد که سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود اقلام تعهدی می شود. به بیان دیگر افزایش در میزان اقلام تعهدی مشکلات بیشتری را در زمان بندی و تطابق جریان های نقدی ایجاد می کند و بنابراین به رغم این که اقلام تعهدی تلاش در بهبود این امر می نماید، اما این منافع به قیمت خطای برآوردی است و میان سطح اقلام تعهدی و این خطاها نوعی رابطه مثبت وجود دارد. بنابراین، اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود می باشد.
2-4 خلاصه فصل
در این فصل ادبیات تحقیق ، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق و مباحث تئوری مطرح شده است. در فصل بعد به روش شناسی تحقیق می پردازیم که شامل روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات و طبقه بندی آنها ، متغیرها و بیان فرضیات تحقیق و روشهای آزمون فرضیات می باشد.
3-1 مقدمه
دستیابی به هدف های پژوهش (یعنی نظریه سازی) میسرنخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی87 درست صورت پذیرد.
روش علمی که به عنوان تنها راه دستیابی به نتایج قابل قبول شناخته شده است، از جمله معیارهای ارزیابی پژوهش های علمی است که بدون آن نتایج پژوهش معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. پژوهشگر پس ازتعیین وتنظیم موضوع ، باید فکر انتخا ب روش پژوهش باشد.
روش پژوهش مجموعه ای ازقواعد ، ابزار و راههای قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیرریسک ورشکستگی و قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد در بورس اوراق بهادار تهران است.
دراین فصل با مشخص کردن جامعه ،تعیین حجم نمونه ، متغیرهای پژوهش وروش های محاسبه آنها ، به تعریف فرضیه ها و تابع آماره پرداخته می شود.
3-2 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی به شرح زیر است:
3-2-1 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی شامل تمامی شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با رعایت قلمرو زمانی) و صرف نظر از محل استقرار جغرافیایی این شرکتها در شهرهای مختلف کشور است.
3-2 -2 قلمرو زمانی
این تحقیق شرکتهایی را در بر می گیرد که از سال 1386 تا سال 1390 عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده اند.
3-2 -3 قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی تجربی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی می پردازیم، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.
3-3 مسأله تحقیق
اسلوان88 در سال 1996 شواهدی ارائه کرد که نشان می داد سرمایه گذاران، میزان پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع(بزرگنمایی) و میزان پایداری جریان وجوه نقد را کمتر از واقع(کوچک نمایی) برآورد می کنند. این نتایج نشان می دهد که وقتی استراتژی مبادله سهام بر اساس درک ناصحیح سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد، منجر به بازده غیرعادی معناداری می شود. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می شود.
ادبیات نابهنجاری بسط داده شده توسط اسلوان (1996) در ابتدا روی ارزشگذاری بیش از واقع(بزرگنمایی) اقلام تعهدی تمرکز داشت (برای مثال، خی892001؛ توماس و ژانگ90 2002؛ کالینز، گنگ

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیاتباع خارجی، خلیج فارس، شخص ثالث
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید