ایران و شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
رد

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوعرضایتمندی مشتری، رضایتمندی، ارزش درک شده، همبستگی پیرسون

دیدگاهتان را بنویسید