دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • مسلمان خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر سروش می باشد، این مسئله مطرح می باشد که بشر‌ها چه نیازی به دین‌دارند و دین چه انتظاری از بشر دارد. هرچند در این مسئله، دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگونی هست، اما این پژوهش این بحث را از دیدگاه نظریه‌پردازان معاصر در حوزه‌ی دین‌شناسی، خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر عبدالکریم سروش مطالعه و تحلیل نموده می باشد. در آغاز به تبیین موضوع پرداخته و اینکه آیا این دو پرسش«انتظار بشر از دین» و«انتظار دین از بشر» قابل‌جمع‌اند؛ سپس به تحلیل و مطالعه این‌که آیا پرسش فوق، یک رویکرد درون دینی دارد یا برون دینی، پرداخته‌شده می باشد و پس از تبیین آن‌ها، به اظهار فواید و کارکردهای دین از منظر این دو متفکّر و همچنین این‌که ارتباط‌ی دین بااخلاق و دین با دنیا و آخرت چگونه می باشد و چه تفاوت‌هایی در این زمینه در آراء آن‌ها هست پرداخته‌شده می باشد.

با در نظر داشتن مطالب ذکرشده اثر جامع و کاملی که به‌صورت مبسوط و دقیق به مطالعه تطبیقی اندیشه‌ها و آراء عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی درمورد‌ی حکومت اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد.

4-1)چارچوب نظری تحقیق:

با چیره شدن هرمنوتیک بر عرصه‌ی فلسفه علم، تحول اساسی درزمینه‌ی متدلوژی صورت پذیرفت. در یک مبحث جمع‌بندی شده می‌توان از چهار تحول مهم در تاریخ فلسفه‌ی علم در قرن بیستم که هریک دربرگیرنده‌ی گفتمان خاصی در عرصه‌ی فلسفه علم هستند، نام برد. گفتمان اوّل، پوزیتیویسم و استقرا گرایی، گفتمان دوم، ابطال‌گرایی کارل پوپر و قواعد ریاضی گونه‌ی پدیدارشناسی وجود و پدیدارشناسی فهم وجودی؛ 6- نظام‌های تأویل(پالمر،41،1377). حوزه‌های چهارگانه‌ی اوّل به هرمنوتیک متدلوژیک مربوط می‌گردد و حوزه‌ی آخر در قلمرو هرمنوتیک فلسفی یا هستی شناسانه می باشد، به‌عبارت‌دیگر، دانش هرمنوتیک را می‌توان از دو دیدگاه طبقه‌بندی نمود:

مطلب مرتبط :   ابتلاء و تزکیه اخلاقی

الف) از دیدگاه کاربرد آن که از این زاویه هرمنوتیک را به هرمنوتیک متن و هرمنوتیک فلسفی تقسیم می‌کنند. هرمنوتیک متن هرمنوتیکِ شلایر ماخر می باشد که به تفسیر متن می‌پردازد و کارکرد هرمنوتیک را در حوزه‌ی متن می‌بیند. هرمنوتیک فلسفی هرمنوتیک هایدگر می باشد که هرمنوتیک را در ساخت وجود شناسی به کار می‌گیرد و از آن برای تفسیر هستی بهره می‌برد. لکن در این طبقه‌بندی بایستی از اقسام دیگری از هرمنوتیک نیز نام برد، از قبیل هرمنوتیک روش شناسانه‌ی دیلتای و هرمنوتیک گادامر که آمیزه‌ای از روش‌شناسی و وجود شناسی می باشد و درواقع، کوشش برای به ثمر رساندن هرمنوتیک روش شناسانه‌ی دیلتای و هرمنوتیک فلسفی هایدگر محسوب می‌گردد. از یک‌سو، رو به حقیقت دارد و هرمنوتیک هایدگر را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، به روش می‌پردازد و کار دیلتای را تکمیل می‌کند.

ب) از دیدگاه دوره ی تاریخی، هرمنوتیک به لحاظ تاریخی به سه دوره ی کلاسیک، مدرن و پسا مدرن تقسیم می‌گردد. شلایر ماخر و دیلتای چهره‌های شاخص هرمنوتیک کلاسیک و هایدگر و گادامر از برجستگان هرمنوتیک مدرن و افرادی زیرا هیرش از شخصیت‌های مهم هرمنوتیک پسامدرن محسوب می‌شوند. ویژگی هرمنوتیک کلاسیک مطلق‌گرایی و شاخصه‌ی هرمنوتیک مدرن نسبی‌گرایی می باشد. هرمنوتیک پسامدرن از نقد هرمنوتیک مدرن نشأت می‌گیرد که گاه مانند هیرش به‌سوی هرمنوتیک کلاسیک تمایل دارد

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مرتبط :   دانلود پایانامه : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده