دانلود پایان نامه

ت به سایر خاکها مقدار لاشبرگ بیشتری دارد، شروع به جدا شدن از سایر خاکها کرده است و این دو فرایند بههمراه هم قادر به نمایش تمایز بین موقعیتها بودهاند.
شکل3-23- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با توزیع مکانی متفاوت نسبت به تنه درخت، با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند آمونیفیکاسیون.
شکل3-24 مربوط به وضعیتی است که از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون بههمراه فرایند معدنی شدن نیتروژن جهت انجام تحلیلهای تبعیضی استفاده شود. همانند وضعیت قبل (شکل3-23) خاک موقعیت1 که نزدیکترین خاک به تنه درخت است و نسبت به سایر خاکها مقدار لاشبرگ بیشتری دارد، شروع به جدا شدن از سایر خاکها کرده است و این دو فرایند بههمراه هم قادر به نمایش تمایز بین موقعیتها بودهاند.
شکل3-24- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با توزیع مکانی متفاوت نسبت به تنه درخت، با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند معدنی شدن نیتروژن.
شکل3-25 مربوط به وضعیتی است که از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون بههمراه فرایند نیتریفیکاسیون جهت انجام تحلیلهای تبعیضی استفاده شود. همانند دو وضعیت قبل (اشکال 3-23و 3-24) خاک موقعیت1 که نزدیکترین خاک به تنه درخت است و نسبت به سایر خاکها مقدار لاشبرگ بیشتری دارد، شروع به جدا شدن از سایر خاکها کرده است و این دو فرایند بههمراه هم قادر به نمایش تمایز بین موقعیتها بودهاند.
شکل3-25- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با توزیع مکانی متفاوت نسبت به تنه درخت، با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند نیتریفیکاسیون.
با توجه به اشکال فوق میتوان گفت که سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون نسبت به سایر فرایندها بیشتر تحت تاثیر موقعیت خاکهای جنگل بلوط قرار گرفته است و در این آزمایش، این فرایند نسبت به سایر فرایندها تمایز بین موقعیتها را بهتر نشان میدهد. در واقع میتوان گفت که حساسترین فرایند بین فرایندهای اندازهگیری شده در برابر موقعیت خاکها آرجینین آمونیفیکاسیون بوده است. همچنین زمانی که از این فرایند جهت بررسی تمایز موقعیتها استفاده میشود، موقعیت1 که از مقدار ماده آلی بیشتری نسبت به سایر موقعیتها برخوردار است، شروع به فاصله گرفتن و تمایز از سایر موقعیتها کرده است.
3-2-5- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازهگیری شده
شکل3-26 مربوط به وضعیتی است که از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون بههمراه فرایند نیتریفیکاسیون جهت انجام تحلیلهای تبعیضی و تمایز بین تیمارهای رطوبتی استفاده شود. مشاهده میشود که شکل مربوط به تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک فقط با 5/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک همپوشانی دارد. شکل مربوط به تیمار 5/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک علاوه بر 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک، با تیمار 3/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک همپوشانی دارد. همچنین شکل مربوط به تیمار 3/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک، علاوه بر تیمار رطوبتی 5/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک، با تیمار 3/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک نیز همپوشانی دارد. در این حالت تیمارهای رطوبتی شروع به تمایز کردهاند ولی این تمایز بهگونهای نیست که بتوان از دو فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون جهت نمایش تمایز بین تیمارهای رطوبتی استفاده کرد.
.
شکل3-26- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند نیتریفیکاسیون.
شکل3-27 مربوط به وضعیتی است که از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون بههمراه فرایند معدنی شدن نیتروژن جهت انجام تحلیلهای تبعیضی استفاده شود. نسبت به وضعیت قبل (شکل3-26)، تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک از سایر تیمارهای رطوبتی فاصله گرفته است و زمانیکه فرایند معدنی شدن نیتروژن بهجای فرایند نیتریفیکاسیون بههمراه سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون به نرم افزار معرفی شده است، نمایش تمایز بین تیمارهای رطوبتی بهبود یافته است، که نشان میدهد معدنی شدن نیتروژن نسبت به نیتریفیکاسیون بیشتر تحت تاثیر تیمارهای رطوبتی بوده است و بهتر قادر به نمایش تمایز بین تیمارهای رطوبتی میباشد.
شکل3-27- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند معدنی شدن نیتروژن.
شکل3-28 مربوط به وضعیتی است که از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون بههمراه فرایند آمونیفیکاسیون جهت انجام تحلیلهای تبعیضی استفاده شود. با مقایسه این شکل با وضعیتهای قبل (اشکال3-26و 3-27)، مشاهده میشود که تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک کاملاً از سایر تیمارهای رطوبتی فاصله گرفته است. و در این وضعیت، شدت تمایز بیش از دو وضعیت قبل میباشد، در نتیجه زمانیکه فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون بههمراه فرایند آمونیفیکاسیون به نرم افزار معرفی میشود، نسبت به حالتی که با فرایند معدنی شدن نیتروژن یا نیتریفیکاسیون همراه است، تمایز بین تیمارهای رطوبتی بهتر نمایش داده میشود.
شکل3-28- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند آمونیفیکاسیون.
شکل3-29 مربوط به حالتی است که از فرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون جهت انجام تحلیلهای تبعیضی استفاده شود. در این حالت تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک کاملاً از سایر تیمارهای رطوبتی فاصله گرفته است. بنابراین این دو فرایند تحت تاثیر تیمارهای رطوبتی بوده اند و بهخوبی منعکس کننده تفاوت بین تیمارهای رطوبتی میباشند.
شکل3-29- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده ازفرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون.
شکل3-30 مربوط به حالتی است که از فرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن جهت انجام تحلیلهای تبعیضی استفاده شود. در این حالت همچون وضعیت قبل (شکل3-29) تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک کاملاً از سایر تیمارهای رطوبتی فاصله گرفته است. بنابراین این دو فرایند تحت تاثیر تیمارهای رطوبتی بوده اند و بهخوبی منعکس کننده تفاوت بین تیمارهای رطوبتی میباشند.
شکل3-30- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده ازفرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن.
شکل3-31 مربوط به حالتی است که از فرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن جهت انجام تحلیلهای تبعیضی استفاده شود. در این حالت نیز همچون دو وضعیت قبل (شکلهای 3-29 و 3-30) تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک کاملاً از سایر تیمارهای رطوبتی فاصله گرفته است. بنابراین این دو فرایند تحت تاثیر تیمارهای رطوبتی بوده اند و بهخوبی منعکس کننده تفاوت بین تیمارهای رطوبتی میباشند.
شکل3-31- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده ازفرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن.
شکل3-32 مربوط به حالتی است که از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن جهت انجام تحلیلهای تبعیضی استفاده شود. مشاهده میشود که تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک از سایر تیمارهای رطوبتی فاصله گرفته است. سه فرایند بهخوبی منعکس کننده تمایز بین تیمارهای رطوبتی میباشند.
شکل3-32- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن.
با توجه به وضعیتهای فوق، میتوان نتیجه گرفت که فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون از حساسیت کمتری در مقابل تیمارهای رطوبتی برخوردار است و زمانی که برای بررسی تمایز بین تیمارهای رطوبتی مورد استفاده قرار میگیرد تمایز بین تیمارهای رطوبتی کاهش پیدا میکند و کمترین تمایز بین تیمارهای رطوبتی مربوط به زمانی است که این فرایند به همراه نیتریفیکاسیون جهت بررسی تمایز مورد استفاده قرار میگیرد. در حالی که فرایند آمونیفیکاسیون از حساسیت بیشتری نسبت به سایر فرایندهای اندازهگیری شده برخوردار است و زمانی که به همراه سایر فرایندها مورد استفاده قرار گرفته است، تمایز بین تیمارهای رطوبتی را بهخوبی نشان داده است. ترتیب حساسیت فرایندها به تیمارهای رطوبتی از روند آمونیفیکاسیون، معدنی شدن نیتروژن، نیتریفیکاسیون و آرجینین آمونیفیکاسیون پیروی میکند و متناسب با همین ترتیب، این فرایندها منعکس کننده تتمایز بین تیمارهای رطوبتی میباشند. با بررسی اشکال نشان دهنده تمایز بین تیمارهای رطوبتی، مشاهده میشود که تیمار رطوبتی 5/0 -1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک نسبت به سایر تیمارهای رطوبتی بیشترین تاثیر را بر فرایندهای مذکور داشته است و بین سایر تیمارهای رطوبتی تمایز چندانی به کمک فرایندهای اندازهگیری شده دیده نمیشود.
3-2-6-نمودار درختی
شکل 3-33 دسته بندی خاکهای واقع بر موقعیتهای مختلف مکانی نسبت به درخت بلوط با تیمارهای رطوبتی مختلف به کمک صفات اندازهگیری شده را نشان میدهد. اگر وضعیتها به دو دسته اصلی تقسیم شوند، خاکهای تحت تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک مستقل از موقعیت مکانی خاکها در دسته اول قرار گرفتهاند و با سایر وضعیتها فاصله زیاد دارند. در دسته دوم خاکهایی که تحت سایر تیمارهای رطوبتی هستند قرار دارند. در دسته اول که مربوط به تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک میباشد، خاک موقعیت1 از سه موقعیت دیگر فاصله دارد. همچنین خاکهای موقعیت 3و 4 در یک دسته قرار گرفتهاند. در دسته دوم، خاک موقعیت1 با تیمار رطوبتی 5/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک با فاصله قابل توجه در یک دسته و سایر وضعیتها در دسته دیگر قرار گرفتهاند که این دسته به دو دسته تقسیم میشود. در یک دسته خاکهای موقعیت 3و 4 با تیمار رطوبتی 5/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک، خاک موقعیت 2 با تیمارهای رطوبتی 5/0و 3/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک و خاک موقعیت1 با تیمار رطوبتی 3/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک قرار دارند که در این دسته خاک موقعیت3 با تیمار 5/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک و خاک موقعیت2 با تیمارهای رطوبتی 5/0 و 3/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک در فاصله نزدیک نسبت به یکدیگر قرار دارند. در دسته دیگر تیمار رطوبتی 3/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک خاکها و 3/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک موقعیت3و 4 قرار دارند که در این دسته تیمار رطوبتی 3/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک موقعیت1 در یک دسته و سایر وضعیتها در دسته دیگر قرار دارند. همچنین بین تیمار رطوبتی 3/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک موقعیتهای3و 4 و تیمار رطوبتی 3/0-1/0 ظرفیت نگهداشت آب خاک موقعیت3 فاصله کم میباشد.
شکل3-33- نمودار درختی تفاوت بین واحدهای آزمایشی با کمک فرایندهای اندازهگیری شده.
3-3- همبستگی ساده بین فرایندهای اندازه گیری شده و خصوصیات خاک
نتایج همبستگی ساده بین فرایندههای اندازهگیری شده و خصوصیات خاک در جدول 3-15 ملاحظه میشود. بین کربن آلی خاک با آرجینین آمونیفیکاسیون (**99/0r=) و آمونیفیکاسیون (**93/0r=) همبستگی معنیدار مشاهده شد. در حالیکه کربن آلی با نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن همبستگی معنیدار نشان نداد. کربن آلی نمونه خاکهای مورد مطالعه در محدوده g kg-1 108 تا 4/12 و آرجینین آمونیفیکاسیون در محدوده mg NH4+ kg-1 hr-1 160 تا 72/8 و آمونیفیکاسیون در محدوده 150 تا 92/3 mg NH4+ kg-1 قرار دارند. معادله به دست آمده بین کربن آلی و فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون بهصورت زیر است:
(3-2) 18/6 OC +66/0AA =
در این معادله OC کربن آلی بر حسب g kg-1 و AA سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون بر حسب mg NH4+ kg-1 hr-1 میباشد. رابطه بهدست آمده بین کربن آلی و آمونیفیکاسیون بهصورت زیر است:
(3-3)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیحقوق بشر، خانواده ها، استاندارد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید