دانلود پایان نامه

است.
در ذیل، چهار نمونه از برندهای انتخابی بههمراه تصاویر بستهبندی، شرح داده شده است:
در سال 1368 شرکت صنایع غذایی دینا (برند چیتوز یکی از زیرمجموعه های گروه صنایع غذایی دینا میباشد) پایه گذاری شد تا برای اولین بار در ایران محصولات چیپس سیب زمینی و اسنک را با استفاده از پیشرفتهتریندستگاه های اتوماتیک تولید نماید.
اندیشه تولید برند چاکلز، اولین بار در سال 1388 به ذهن مدیریت شرکت صنایع غذایی بهآرا رسید. برند چاکلز با تقلید از شخصیت کارتونیِ برند چیتوز(همراه با عینک و سوار بر موتور و ماشین و اسکیت و ..)، بهعنوان برند مقلّد انتخاب شد.
یک نمونه از بسته بندی از هرو دو برند:

گروه تولیدی مهرام در سال 1349 تأسیس و در سال 1352 در شهر صنعتی البرز قزوین به بهرهبرداری رسید. شرکت مهرروز، تولیدکننده محصولات مهرانه، در سال 1383 فعالیت خود را آغاز نمود. مهرانه با اشتراک چهار حرف از برند مهرام شباهت تحتاللفظی بالایی را نشان میدهد. همچنین با تقلید از بستهبندی مهرام بهعنوان برند مقلّد محسوب میشود.
یک نمونه از بستهبندی:

برند Crest از سال 1955 در تولید خمیردندان فعالیت خود را آغاز کرده است و بیش از 45 سال است که در حوزهی سلامت دندان در ایالات متحده پیشگام است.
شرکت پاکرخ فعالیت خود را در سال 1358 در تولید محصولات بهداشتی و آرایشی آغاز کرده است و یکی زیرمجموعههایش خمیردندانCrend میباشد. برند Crend با اشتراک دو حرف از برند Crest شباهت تحتاللفظی بالایی را نشان میدهد و همچنین با بستهبندی مشابه با خمیردندان Crest، بهعنوان برند مقلّد در نظر گرفته شد.

کمپانی آنارکو در سال 1996 تاسیس شد. یکی از برندهای زیر مجموعهی آن، تحت عنوان کنت در سال 1997 در ترکیه راه اندازی شد، که آدامس ریلکس بهعنوان یکی از محصولات این گروه میباشد. شرکت صنعتی پارس مینو درتاریخ 1338پا به عرصه وجود گذاشت. برند جدید مینو در چندسال اخیر در حوزۀ محصول آدامس، WHITE میباشد. برند وایت با تقلید از نام و بستهبندی برند ریلکس بهعنوان برند مقلّد در نظر گرفته شد.

3-8- روایی ابزار پژوهش
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد (بازرگان و همکاران، 1388). آزمونهای روایی را میتوان تحت سه عنوان کلی گروهبندی کرد: روایی محتوایی، روایی معیار و روایی سازه. روایی مورد نظر در این پژوهش روایی محتوا و روایی سازه میباشد. روایی محتوا به این مطلب اشاره دارد که نمونه سوالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل سوالهای ممکن است، که میتوان از محتوا یا موضوع ممکن تهیه کرد (داناییفرد و همکاران، 1388).
برای روایی پژوهش حاضر، از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار AMOS18 استفاده شده است. از میان شاخصهای مختلف و متعدد تعیین برازندگی یک مدل تحلیل عاملی، شاخصهای RMSEA، CFI، GFI، NNFI، AGFI، از بهترین و معروفترین شاخصها هستند که میتوانند در حد کفایت لازم، برازندگی یک مدل تحلیل عاملی تاییدی را تعیین کنند. RMSEA ≤ 0.8، ≥ 0.90 GFI، NFI و CFI، نشان میدهد که مدل برازش قابل قبولی ازداده های دنیای واقعی به دست میدهد (هومن، 1388).
مدل حاصل از تحلیل عاملی تاییدی در فصل چهارم و خروجی آن در بخش پیوستها ارائه شده است.

3-9- پایایی ابزار پژوهش (قابلیت اعتماد)
پایایی ابزاری است که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. بهعبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، 1387: 158).
جدول 3-3 :پایایی کل پرسشنامه
پایایی ضریب آلفا کرونباخ تعداد سوالات
پایایی مرکب برند مقلّد برند اصلی 49
0.94 0.95

ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده از کل سوالات ابزار اندازه گیری در دو برند اصلی و مقلّد، به ترتیب 95/0 و 94/0 می‌باشد، بنابراین پایایی مرکب ابزار اندازهگیری از اعتبار بالایی برخوردار است.
3-10- ابزارها وروش های تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش برای بررسیداده های توصیفی ازروش های آمار توصیفی استفاده میشود. در آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمعآوری و خلاصه کردن اطلاعات کمی حاصل ازنمونه ها و مشخصاتنمونه ها، مورد مطالعه را توصیف مینماید. همچین برای بررسیفرضیه های اصلی وفرعی پژوهش از مدلیابی معادلات ساختاری،آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون ویلکاکسون بهره گرفته میشود. مدلیابی معادله ساختاری (SEM) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به صورت ترکیبی از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بیان میشود (صادقپور و مردای،1389). در این پژوهش مدلیابی معادلات ساختاری توسط نرمافزار AMOS18 ، بررسی روایی و پایایی، همبستگی متغیرهای پژوهش، آزمون ویلکاکسون و آزمون کلموگروف اسمیرنف، در نرمافزار SPSS20 صورت میپذیرد.
3-11- خلاصه فصل
در این فصل ابتدافرضیه ها و الگوی مفهومی پژوهش بیان گردید، سپس به روش پژوهش اشاره شد و پس از آن جامعه آماری مشخص گردید و سپس تعداد نمونه و نحوه نمونهگیری بیان شد. در ادامه ابزار گردآوری اطلاعات معرفی گردید و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. در پایان نیزروش های آماری مورد استفاده نام برده شد و در مورد آنها توضیحاتی ارائه گردید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدیریت درباره :ساختار سازمانی-فروش پایان نامه کامل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیلداده های آماری 4-1- مقدمه
اصولاً کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوی توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جمعیتی که از آن انتخاب شده و همچنین الگوها و فرآیند کشف شده در نمونه، در جمعیت نیز کاربرد دارد یا خیر. همچنین آمار استنباطی به قادر به استنباط ویژگیهای جمعیت از روی ویژگیهای نمونه میباشد (داوس، 1376). در این فصل با استفاده ازروش های آماری سعی شدهداده های تحقیق به منظور میل به اهداف و آزمونفرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین در ابتدا تحلیل توصیفی دادهها، سپس تحلیل استنباطی و آزمونفرضیه های پژوهش بیان میشود.
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان و جامعهآماری
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهای چون جنسیت، وضعیت تأهل و سن پرداخته میشود.

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
پاسخدهندگان براساس جنسیت به دو دسته تقسیم شدهاند، که توزیع فراوانی هریک ازدسته ها در جدول و نمودار شماره (4-1) نشان داده شده است.

جنسیت فراوانی جمع
زن 234 60.2%
مرد 155 39.8%
جمع 389 100%

نتایج آمار توصیف آماری حاصل درباره متغیر جنسیت حاکی از آن است که از مجموعه 389 نمونه آماری، 60.2 درصد (234نفر) زن و 39.8 درصد (155 نفر) مرد هستند.

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
پاسخدهندگان براساس سن به 5 دسته تقسیم شدهاند، که توزیع فراوانی هر یک ازدسته ها در جدول و نمودار شماره(4-2) نشان داده است.
سن فراوانی درصد
1 20 سال و کمتر 24 6.2%
2 23-21 118 30.3%
3 26-24 128 32.9%
5 27سال و بیشتر 119 30.6%

نتایج توصیف آماری حاصل درباره متغیر سن حاکی از آن است که از مجموع 389 نمونه آماری، 6.2 درصد (24 نفر) 20سال و کمتر، 30.3 درصد (118نفر) بین 23-21 سال، 32.9درصد (128 نفر) بین 26-24 سال و 3.6 درصد (119 نفر) 27 سال و بیشتر هستند.

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
پاسخدهندگان که بر حسب مجرد یا متأهل بودنشان تقسیمبندی شدهاند، که توزیع فراوانی هریک ازدسته ها در جدول و نمودار شماره(4-3) نشان داده شده است.

وضعیت تأهل فراوانی درصد
1 مجرد 334 85.9%
2 متأهل 55 14.1%

نتایج توصیف آماری حاصل درباره متغیر وضعیت تأهل حاکی از آن است که 85.9 درصد (334 نفر) مجرد و 14.1 درصد (55 نفر) را متأهل بودهاند.

4-3- تحلیل استنباطی دادهها
بعد از تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها، به تحلیل استنباطی دادهها پرداخته میشود. در تجزیه و تحلیل استنباطیفرضیه های تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار میگیرند. اما قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و ارزیابی مدل ساختاری تحقیق، لازم است از صحّت مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر قصد خرید اطمینان حاصل شود، لذا بهمنظور ایجاد مدل اندازهگیری برازنده و قابل قبول و تعیین این موضوع که آیا نشانگرها به خوبیسازه های نظری زیربنایی را اندازهگیری مینمایند، تحلیل عاملی تاییدی در مورد کلیه عوامل نهفته توسط مدل معادلات ساختاری انجام میگیرد.

4-3-1 – مدلهای اندازهگیری
قبل از ارزیابی مدل ساختاری فرضی، بهمنظور ایجاد مدل اندازهگیری برازنده و قابل قبول و تعیین این موضوع که آیا نشانگرها به خوبیسازه های نظری زیربنایی را اندازهگیری مینمایند، تحلیلعاملی تأیید در مورد کلیه عوامل نهفته صورت پذیرفت.

4-3-1-1- مدل اندازهگیری نام برند

شکل 4-1 مدل اندازهگیری نام برند مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده را در برند اصلی نشان میدهد. باتوجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-6) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری برند اصلی از برازندگی قابل قبولی برخوردار است (صادقپور و مرادی، 1389). قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1994).

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردارزیابی عملکرد

شاخص برازش هنجار شده برازش نسبی برازش افزایشی توکر-لویس شاخص برازش
تطبیقی درجه آزادی کای اسکوئر
برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد
0.97 0.97 0.96 0.96 0.99 1.000 0.99 1.000 0.99 1.000 19 19 25.37 18.84
شکل 4-2 مدل اندازهگیری نام برند مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده را در برند مقلّد نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-6) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری برند مقلّد از برازندگی قابل قبولی برخوردار است. زیرا اگر( x2/df) کوچکتر از 2 و CFI ، TLI ، IFI ، RFI، NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادی، 1389).

4-3-1-2- مدل اندازهگیری لوگو و نماد

شکل4-3 مدل اندازهگیری لوگو ونماد مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده را در برند اصلی نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-7) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری برند اصلی از برازندگی قابل قبولی برخوردار است (صادقپور و مرادی، 1389). قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1994).

شکل4-4 مدل اندازهگیری لوگو ونماد مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده را در برند مقلّد نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-7) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری برند مقلّد از برازندگی قابل قبولی برخوردار است، زیرا اگر (x2/df) کوچکتر از 2 و CFI، TLI، IFI، RFI، NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادی، 1389).

شاخص برازش هنجارشده برازش نسبی برازش افزایشی توکر-لویس شاخص برازش تطبیقی درجه آزادی کای اسکوئر
برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد
0.97 0.97 0.95 0.96 0.99 1.000 0.98 1.000 0.99 1.000 19 19 26.78 19.18

4-3-1-3- مدل اندازهگیری کاراکتر

شکل4-5 مدل اندازهگیری کاراکتر مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده در برند اصلی را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول(4-8) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است (صادقپور و مرادی، 1389). قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1994).

شکل 4-6 مدل اندازهگیری کاراکتر مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده در برند مقلّد را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول(4-8) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است، زیرا اگر(x2/df) کوچکتر از 2 و CFI، TLI، IFI، RFI ،NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادی، 1389).

شاخص برازش هنجارشده برازش نسبی برازش افزایشی توکر-لویس شاخص برازش تطبیقی درجه آزادی کای اسکوئر
برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد
0.96 0.96 0.94 0.94 0.94 0.99 0.98 0.99 0.98 0.99 19 19 27.01 22.62

4-3-1-4- مدل اندازهگیری شعار و طنین

شکل4-7 مدل اندازهگیری شعار و طنین مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده برند اصلی را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-9) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است (صادقپور و مرادی، 1389). قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار


دیدگاهتان را بنویسید