دانلود پایان نامه

مدلی جهت سنجش تأثیر مولفه‌های منتخب بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت از دیدگاه مشتریان بر ارزش ویژه برند در صنعت FMCG ” کلیهفروشنده های خرده فروشیهای شهر تهران که لامپ پارس را می فروشند. نتایج تحقیق پس از بررسیفرضیه های 25 گانه نشان میدهد که از اجزاء آمیخته بازاریابی کانال توزیع و پیشبرد فروش با ارزش ویژه برند رابطه دارند و نیز آگاهی از برند رابطه قوی با ارزش ویژه برند دارد.

26
نادری و همکاران (1390):”بررسی رابطه بین درک ویژگیهای برند وایجاد وفاداری یا تصمیم به خرید مجدد مشتریان در صنعت خدمات بیمه ” کل مشتریان اصلی (از نظر شرکت؛ مشتریانی که بالای سه میلیارد ریال خرید انواع بیمه نامه داشتهاند) شرکت بیه نوین بررسی رابطه بین درک مشتریان از ویژگیهای برند بر ایجاد حس وفاداری و تصمیم به خرید مجدد میباشد. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد.
27 زرندی و همکاران (1390):”رابطه ارزش درکشده مشتری با رضایتمندی مشتریان بیمه حوادث (مورد مطالعه: نمایندگی خدمات بیمه ایران خوردو)” کل بیمهگذاران بیمه حوداث نمایندگی بیمه ایران خودرو نتایج نشان داد که؛ ارزش درک شدهی مشتری با رضایتمندی آنان رابطه معناداری دارد. در نتیجه با توجه به نوع و شدت روابط بین عوامل مربوط به منافع و هزینه، بهترتیب متغیر پشتیبانی خدمات ارائه شده، هزینههای جذب بازار، تعاملات فردی، تکنیک و تکنولوژی، کیفیت پیشنهاد در پیشبینی رضایت مشتریان تأثیرگذار هستند.
28 یگانه و همکاران (1389):”بررسی تأثیر طراحی بستهبندی بر هویت برند در صنایع غذایی (مطالعه موردی برند تک ماکارون) ” مشتریان برند تک ماکارون در سطح شهر تهران نتایج نشان میدهد که طراحی بستهبندی بر هویت برند و تمامی اجزای سازنده آن در برند تک ماکارون تاثیر دارد. همچنین اجزا و عناصر 9 گانه طراحی بستهبندی از دیدگاه پاسخدهندگان یکسان نیستند. نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین میانگینرتبه های آنها وجود دارد.
29 رحیمی و همکاران (1389):”بررسی تأثیر کیفیت ادراکشده از خدمات شرکتهای بیمه دولتی، بر ارزش ویژه برند آنها از دیدگاه مصرفکنندگان تهرانی (مورد پژوهی: شرکتهای بیمه ایران و آسیا)” مشتریان حقیقی شرکتهای بیمه ایران و آسیا نتایج این پژوهش مدل سه بعدی ارزش ویژه برند در صنعت بیمه را پیشنهاد میدهد (بعد “آگاهی از برند” حذف شد). همچنین مطالعهی حاضر با تفکیک ساختار ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان به اجزای تشکیل دهنده آن در صنعت بیمه و آزمون روابط بین این اجزا، به درک بهتر از مفهوم ارزش ویژه برند در این صنعت کمک مینماید.
30
ایوبی یزدی و همکاران (1388):”عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری شهر یزد ” ایران/ گردشگران شهر یزد نتایج تجزیه و تحلیل برای فرضیات مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که آگاهی از برند مقصد گردشگری، تصویر برند مقصد گردشگری، وفاداری به برند مقصد گردشگری و کیفیت ادراکشده از مقصد گردشگری بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری یزد تأثیر مثبت دارد.
2-8-2- جمعبندی پیشینه های تجربی خارجی

مشخصات تحقیق جامعه آماری توضیحات(نتایج)
1 ون هورن و پیترز (2013): “ترجیح برندهای مقلّد؛ عدم اطمینان احساس خوبی را نسبت به تقلید ایجاد میکند” آلمان/ دانشجویان کارشناسی هلندی نتایج نشان میدهد؛ هنگامیکه تردید دربارهی کیفیت محصول پایین بیاید، مردم برند مقلّد را دوست ندارند، اما هنگامیکه این تردید بالا میرود، این ترجیح برعکس میشود.
2 گارسیا و همکاران (2013): “گرایش کارآفرینی و تهدید تقلید: تأثیر قابلیتهای بالادست و پایین دست ” شرکتهایی از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نتایج نشان میدهد؛ در شرایطی که خطر تقلید وجود داشته باشد، قابلیتهای بازاریابی پایین دست به بهرهبرداری از فرصتهای بهدستآمده از کارآفرینیگرایی، که اثرات مثبتی بر عملکرد دارد، کمک میکند. در مقابل، تواناییها و قابلیتهای فنی بالادست موجود، زمانیکه تهدید تقلید در محیط وجود داشته باشد، در کارآفرینیگرایی به نتیجهای نمیرسد.
3 ملنیک و همکاران (2013): “نشاندار سازی تجارت شما: عوامل فرهنگی در ماندگاری علائم تجاری” امریکا/ صنعت امنیت نرم افزار نتایج نشان میدهد، منشاء فرهنگ یک شرکت اثر سیستماتیکی بر انواع علامت تجاری شرکت دارد که به احتمال زیاد دوام و ماندگاری را مدتدار میکند. عمر علامت تجاری و عمر شرکت، احتمال بقا و ماندگاری علامت تجاری را افزایش میدهد. شرکتهای بزرگ و خلاقانهتر تمایل دارند زودتر به علائم تجاری خود پایان دهند.
4 وربیک و وانگ (2013): “بهتر از اصل؟ موفقیت نسبی سرمایه تقلیدی” پایگاههای داده MFDB و TFN/CDA با در نظر گرفتنهزینه ها و مخارج معامله، صندوقهای مقلّد قادرند تا عملکرد قابل قیاسی با صندوقهای مشترک مورد هدفشان (مورد نظرشان) داشته باشند. گاهی اوقات استفاده از این استراتژی عملکرد بهتری را برای صندوقهای مقلّد نسبت به خود صندوقهای مشترک سرمایه گذاری ایجاد میکند. نتایج نشان دهندهی آن است که سواری مجانی از داراییهای افشا شده صندوقها یک استرتژی جذابی است و همچنین نشاندهندهی این موضوع است که صندوق مشترک سرمایهگذاری از افشا اطلاعاتشان متضرر میشود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدیریت :وفاداری مشتری-فروش پایان نامه کامل

5 یانگ و هیلند (2013): “شباهت در مالکیتها و ادغامهای برون مرزی: تقلید، عدم اطمینان و تجربه در میان شرکتهای چینی، 1985-2006” چین/ شرکت مالی تامسون نتایج نشان میدهد که تمام تصمیمگیریهای مالکیت و ادغام برون مرزی با شیوهی یکسان به نیروی تقلید واکنش نشان نمیدهند. در نهایت، نیروی هم شکلی تقلیدی، با بیثباتیهای محیطی تقویت اما توسط شرکتهای خود تجربه اندوز تضعیف میشود.
6 ون هورن و پیترز (2012): “زمانیکه تقلیدکنندگان با شباهت بالا متضرر میشوند و تقلیدکنندگان با شباهت متوسط متوسط سود بهدست میآوردند؛ تأثیر ارزیابی تطبیقی” آلمان/ دانشجویان دانشگاه کلگن نتایج نشان داد که ارزیابی تقلیدکنندگان و همینطور درجهی شباهت به برند، شدیدا به حالت ارزیابی مصرفکننده بستگی دارد. علاقه و تمایل به برند مقلّد تنها زمانیکه ارزیابی غیرتطبیقی بود بهطور همزمان با درجهی بالایی از شباهت افزایش پیدا کرد. در مقابل، زمانیکه ارزیابی تطبیقی بود و تقلید آشکارا با برند اصلی مقایسه شد، تقلیدکنندگان با شباهت بیشتر نسبت به تقلیدکنندگان با شباهت متوسط کمتر بهطور مثبت ارزیابی شدند.
7 اولسن (2012): “استنتاج عرضهکنندهی کالا بهمنظور افزایش درک برچسب اختصاصی” نروژ/ شهروندان نروژی نتایج نشان داد که برچسب اختصاصی بستهبندی برند مقلّد نگرش خرده فروش را نیز بهبود میبخشد.
8 ون هورن و پیترز (2012): “ارزیابی مصرف کنندگان از برندهای مقلّد؛ پیامد نوع تقلید”
آلمان/ دانشجویان دانشگاه کلگن نتایج نشان داد که مصرفکنندگان تقلید از ویژگی ظاهری را نابخشودنی تلقی میکنند که باعث واکنش به برند مقلّد میشود.
9 سنتیل ناتهان و طارمی (2011): “بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید” سریلانکا/ مصرفکنندگان برندهای منتخب صابون بچه ارتباط بسیار قوی بین ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی به برند، وفاداری به برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند) و قصد خرید محصول وجود دارد.
10 نیام و کاشیک (2011) : “تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری” هند/ مشتریان برندهای خودروساز هندی ابعاد ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری اثر مثبت و معناداری دارد.

11 حسین شاه و همکاران (2012): ” بررسی تأثیر ابعاد برندها بر قصد خرید مصرف کننده” پاکستان/ مصرف کنندگان سیگار شرکت تنابکوی پاکستان تصویر برند که بر گرفته از ترجیح و آگاهی برند است، تأثیری مثبت بر قصد خرید مشتریان دارد. دلبستگی به برند که تلفیقی از رضایت و اعتماد به برند بود، اثر معناداری بر قصد خرید ندارد.

12 شهارودین و همکاران (2010): ” قصد خرید مواد غذایی ارگانیک: درک و بازنگری ارزش” مالزی/ مصرفکنندگان محصولات حلال ارگانیک آگاهی بهداشتی و ارزش درک شده تأثیری قابل توجه بر قصد خرید دارد اما ایمنی مواد غذایی و عامل مذهب تأثیر خیلی کمی بر قصد خرید مواد غذایی حلال غذایی ارگانیک دارند.
13 هرمن و همکاران (2010): “تأثیر تقلید بر فروش – شواهدی از آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی” آلمان/ راهآهن آلمان پژوهش حاضر نشان میدهد که مسافران در قطار از رفتار مصرف دیگر مسافران تقلید میکنند و تقلید از مصرف در مکانی که مردم بیشتری با مصرف بیشتر و رفتار مصرف مداوم و شدیدتری باشند به مراتب بیشتر خواهد بود.
14 میسلی و پیترز (2010): “کم و بیش یکسان بهنظر رسیدن؛ شناسایی شباهت بصری درک شده بین برندهای تقلیدکننده و برندهای اصلی” آلمان/ دانشجویان کارشناسی هلندی نتایج نشان داد که استراتژی تقلید (تقلید کردن از ویژگی ظاهری در مقابل تقلید کردن از مضمون) و طرز فکر مصرفکننده (تمرکز بر ویژگی در مقابل تمرکز بر وابستگی ) برای تعیین شباهت درک شده با هم تعامل دارند. مصرفکنندگان با طرز فکر وابستگی، تقلید از مضمون را نسبت به مصرفکنندگان با طرز فکر ویژگی، شبیه تر به برند اصلی دریافتند.
15 چانگ و همکاران (2012): “بررسی نوآوری محصولات تقلیدی و مشخصهی موقعیت خرید مصرفکننده” چین/ مصرفکنندگان تلفن همراه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که: (1) مطلوب بهدست آمده، انتخاب کردن از قیمت، تصویر برند، طراحی ظاهر، ویژگی عملکرد و همچنین تبلیغات تلفنهای همراه جعلی، است. (2) مصرفکنندهای که یک تلفن همراه جعلی را خرید میکند، تحت تأثیر رفتار فردی و جمعی قرار میگیرد. (3) مصرفکننده تمایل به خرید تلفنهای همراه جعلی همراه با آرم و لوگو است. (4) مصرفکنندگان تلفن همراه جعلی، بدون تأثیر اخبار منفی خرید میکنند. (5) مصرفکنندگان فکر میکنند، تلفنهای همراهِ فریبکار نه تنها نیازهای آنها را برآورده میکنند بلکه محبوب هم میشوند. (6) مصرفکنندگانی که تلفن های همراه جعلی را خریداری میکنند ایمان اخلاقی پایینی دارند؛ بنابراین، آنها هیچ نظر در مورد نقض دارایی فکری ندارند. (7) مصرفکنندگانی که از تلفنهای همراه ساختگی استفاده میکنند، مصرفکنندگان دون مایهای میباشند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردبانکداری الکترونیک

16 چانگ و لیو (2009) : “تأثیر ارزش ویژه برند بر ترجیح برند و قصد خرید در صنایع خدماتی” چین/ مصرفکنندگان 18 برند از 3 دسته خدمت؛ اینترنت پرسرعت، خدمات تلفن همراه و کارت اعتباری ارزش ویژه برند بر قصد خرید و ترجیح برند اثر مثبت و معناداری دارد.
17

پووای (2009): “برند مقلّد؛ عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرفکنندگان چینی”

چین/ شانگهای چین نتیجهی نشان داد که مصرفکنندگان هنگام خرید برند محصول تقلیدی، نه تنها به قیمت بلکه به ظاهر محصول و شباهت با برند نیز توجه میکنند. همچنین تبلیغات و نوآوری در تصمیمگیری مصرفکننده تا حدی تأثیرگذار است. عملکرد، پشتیبانی از برند محلی و تصویر اغراق آمیز بهعنوان عواملی هستند که تأثیرگذاری کمتری دارند. مردان تمرکز زیادی بر عملکرد، نوآوری و مشابهت برند دارند در حالیکه زنان به ظاهر، قیمت محصولات تقلیدی و مبالغهی تصویر توجه بیشتری دارند. ظاهر و قیمت محصول، تصمیمگیری دانش آموزان، دبیران و پزشکان را در خرید محصول تقلیدی تحت تأثیر قرار میدهد. کارگران تمرکز زیادی در مشابهت با نام تجاری و تبلیغات دارند. برای مهندسین، مهمترین عاملی است که میتواند تصمیماتشان را تحتتأثیر قرار دهد نوآوری است.
18 دبسون و سفریان (2008) در مقالهای تحت عنوان “گذار از تقلید به نوآوری: تحقیق در مؤسسات در حال تحول چین و قابلیتهای شرکت” چین/ شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی نتایج نشان میدهد که؛ شرکتها به رشد محصولات رقابتی و تقاضای مشتریان توسط آموزش فشردهی داخلی، سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه و انواع ارتباطات بینالمللی، پاسخ میدهند.
19 جو (2006):”نوآوری، تقلید و عملکرد محصول جدید: مورد مطالعه کشور چین” چین/ شرکتهای تولیدی در سه شهرستان؛ پکن، گوانگژو و شانگهای نتایج نشان میدهد که؛ مقایسهی یک استراتژی تقلید با استراتژی نوآوری منجر به بهتر شدن عملکرد محصول جدید میشود. علاوه بر این، هنگامیکه تقاضا در بازار نامشخص، فنآوری بهطور فزایندهای در حال تغییر است و رقابت تشدید میگردد، مزایای یک استراتژی نوآوری بیشتر از یک استراتژی تقلید میشود.
20

ورلاپ و همکاران (2005): “نشانههای برندهای متمایز و حافظه برای تجربهی مصرف محصول”

آمریکا/ دانشگاه ایالت فلوریدا، دانشجویان بازاریابی در مقطع کارشناسی نتایج نشان داد که، هر روز، نشانههای بیرونی مانند نامها و بستهبندیهایِ برند متمایز، اغلب اوقات دقت مبتنی بر حافظهی مصرفکنندگان را افزایش میدهد و همچنین بهطور بالقوه رفاه مصرفکننده را افزایش مییابد. بنابراین بستهبندی و نامهای برند متفاوت به منحصربهفرد شدن تداعی، مسیرهای حافظه و تجربه کیفیت محصول منجر میشود. در مقابل، شباهت درنشانه های بستهبندی و نامهای برند، منجر به همپوشانی تداعی و دخالت حافظه میشود زمانیکه مصرفکنندگان برای آگاهی و به یادآوری تفاوت کیفیت تلاش میکنند. علاوه بر این، این اثر سودمند ازنشانه های برند متمایز، در تسهیل دقت در قضاوت کیفیت مبتنی حافظه، بهطور فزاینده ای با گذشت زمان آشکار میشود.
21 ویزارک (2004): “تقلید از بستهبندی؛ مقایسهای بین سیاست و اجرای قانون در سه کشور انگلستان، اتریش و آلمان” انگلستان، اتریش و آلمان بر اساس یک مقایسه از مقررات قانونی مربوطه و همچنین موارد مرتبط قانون از این سه حوزه های قضایی، پیشنهاداتی را برای معرفی شروط و مقررات خرید و فروش با تقلید مشابه فریب آمیز ارائه داده است.
22 ورلاپ و آلبا (2002):”چاپلوسی صادقانه: تقلید از لباس تجاری و انتخاب مصرفکننده” امریکا/ دانشجویان دانشگاه فلوریدا کارشناسی بازرگانی نتایج نشان داد بر خلاف حدس و گمان در مورد حساسیت مصرفکننده به تاکتیکهای آشکار برای ترغیب مصرفکننده، شواهدی مشروط بر اینکه که مصرفکنندگان بهطور خودانگیز، برندهایی که بطور آشکار از برندهای اصلی تقلید میکنند را مجازات میکنند، وجود دارد.

23 اسکیو (1996):”تقلید بهعنوان یک گزینهی استراتژیک برای کسب فناوری خارجی” آلمان/ پروژه های یارانهای، با توجه به اندازه شرکت، صنعت، و میزان یارانه اعطا شده تقلیدکنندگان موفق باید قابلیتهایی از قبیل نقاط قوت درزمینه های تکنولوژی، بازاریابی و تولید و قابلیت جمعآوری اطلاعات مناسب، بهمنظور موفقیت در غلبه بر موانع ورود به بازار که توسط نوآور ایجاد شده است را درنظر بگیرند. علاوه بر این، تنها زمانی استراتژی تقلید موفقیت آمیز خواهد بود که درجهی بالایی از شباهت بین محصول نوآورانه و محصول تقلیدی (درجهی تقلید) و در


دیدگاهتان را بنویسید