دانلود پایان نامه

رفت و آمد با دوستان، اقوام، یا گردش در شهر به تنهایی و … در برخی موارد از آثار ترس از سرزنش و حر فهای دیگران و پذیرش بی چون و چرای فرهنگ بومی و سنتی و باورهای نادرست در مورد زن و دختر است تا نتیج? استدلال و تصمیم گیری منطقی در اختیار قرار ندادن امکانات تفریحی و در نظر نگرفتن زمان خاصی برای پر کردن اوقات فراغت از دیگر مواردی است که در شیوه های تربیتی والدین برای دختران به چشم می خورد و این درباره پسران وجود ندارد. همین فرهنگ خانواده ها که ناشی از ارزش گذاری های تبعیض گونه به دختر و پسر است و در تمام دنیا و بیشتر از آن در آسیا ، بیش از آن در خاورمیانه و بیش از آن در اقوام و قبیله های سنتی و بومی محروم دیده می شود، والدین را بر آن می دارد که از آغاز تولد نوزاد امکانات متفاوتی را در اختیار دو جنس قرار دهند و از آنان انتظارات کاملاً متضادی در موارد مشابه داشته باشند. انتظارات و ارز شگذاری ها به نحوی است که کف? ترازوی آزادی و ارزش و احترام را به سمت جنس مذکر سنگین می کند و در مقابل زنان را مفعول فعل مردان می سازد. آشنایی و آگاهی از امکان داشتن روابط و رفتار آزاد در خارج از خانه و زمزم? همراهی و رهبری افرادی که برای زنان و دختران گریخته از شرایط دشوار خانه مانند پناهگاهی در برابر سخت گیری ها و محدودیت های محیط بست? زندگی تلقی می شوند، ابراز احساسات پسران و مردان غریبه ای که دختران که هیچ شناختی از آنها ندارند و قول ازدواج برای کسی که تاکنون از تجربه و درک روابط عاطفی و محبت، بی بهره بوده، به سادگی می تواند دختران آسیب دیده از مسائل اقتصادی و عاطفی در خانواده را به سوی خود جذب کند.100
3-1 – بررسی رابطه تحصیلات افراد خانواده و بزهکاری زنان
یکی از متغیرهای مهم در پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده ، علاوه بر وضعیت اقتصادی والدین، وضع سواد و میزان تحصیلات والدین است که به نوبه خود در تربیت فرزندان و روابط میان آنان و والدین نقش مهمی ایفا می کند. در جامعه مورد بررسی درصدبالایی (حدود 40%) از پدران پاسخگویان بی سوادند و 1/26% تحصیلاتی در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند. پایین بودن سطح سواد در میان مادران پاسخگویان به مراتب بیش از پدران آنهاست چنان که بیش از نیمی (8/58%) از مادران بیسواد و حدود 20% در حد خواندن و نوشتن ابتدایی سواد دارند .
مقایسه سطح سواد پاسخ گویان با سطح سواد والدین آنان حاکی از آن است که والدین با سطح سواد نازل برای تحصیل فرزندان خود اهمیت چندانی قائل نیستند که این امر به ویژه درباره فرزندان دختر بیش تر محسوس است . به طوری که ، حدود نیمی از پاسخ گویان علت عمده ترک تحصیل خود را مشکلات خانوادگی و ممانعت خانواده از ادامه تحصیل آنان ذکر کرده اند. ازدواج زودرس برای دختران نیز توجیهی از طرف والدین
برای ضرورت نداشتن ادامه تحصیل دختران بوده است( جدول 1 )

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوعکتابداران، مشارکت کتابداران

جدول 1. توزیع میزان تحصیلات پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدرانشان
میزان تحصیلات پدر
پاسخگو
بی سواد
ابتدایی

متوسطه و
دیپلم


دیدگاهتان را بنویسید