دانلود پایان نامه

است.براین اساس نیاز است تا در مورد ارائه خدمات بانکی، ظرفیت سنجی صورت گیردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتریان ،بکار گیری از توان نیروی انسانی وباتوجه به وضعیت جامعه و رقباو…به چه میزان می تواند ضمانتنامه بانکی بفروشد، گشایش اسناد اعتباری (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دریافت کند؟وغیره. این بانک با اتکا به سابقه و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها اقدام نموده است.

 
 
محقق در این پژوهش سعی نموده است تا : در مرحله اول؛
با بهره گرفتن از تکنیک برنامه ریزی SWOT بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهایی باید دنبال شود؟
ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست می یابد.
در مقدمه این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:
الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک
منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.
ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی
منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….
اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.
از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.
1-2- بیان مسئله
امروزه سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.
همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمانهای موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمانهای امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمانهای قرن21می باشد.
در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….
برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:
درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.
در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع ت
امین نماید.
بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با بهره گرفتن از مدل ارزیابی IFE وEFE تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
مشکلات وشرایط سخت بانکداری درایران ، با ورود روز افزون بانکهای خصوصی و شرایط تورمی اقتصاد، باعث شده است تا سود اوری بانکها در این کشور با چالش های جدی مواجه باشد)پرتو،ص33،ش82) . می دانیم که مهمترین روش کسب درامد در بانکهای ایران به این شکل است که : بانکها منابع پولی در دست مردم را جمع اوری می کنند و در قالب انواع تسهیلات به مردم به مصرف می رسانند و از طریق مابه التفاوت نرخ این منابع با مصارف ،درامد اصلی خود را کسب می کنند. ولیکن امروزه بانک ها بامشکلاتی زیادی در این زمینه مواجه هستند.اصلی ترین این مشکلات به مسائل مربوط به جمع اوری چهار سپرده اصلی منابع بانکی(سپرده کوتاه مدت ،سپرده بلند مدت، قرض الحسنه پس انداز و جاری) بر می گردد. همراه با مشکلات اقتصادی جامعه وشرایط تورمی اقتصاد ایران ، امروزه تقریبااکثربانکهای ایران مجبورند برای جمع اوری منابع بلند مدت تا حدود 22درصد سود به سپرده گذاران بدهند. بر طبق دستور العمل جدید بانک مرکزی در مورد سپرده های قرض الحسنه ، این بانکها باید منابع حاصله از انرا حتما با تسهیلات قرض الحسنه (4 تا7 درصد) به مصرف برسانند که این امر موجب کاهش ارزش منابع قرض الحسنه در نزد بانکها شده است . درمورد سپرده های کوتاه مدت مشتریان ، وضعیت به گونه ای شده است که اکثر بانکها به سمت پرداخت سود بالای 15درصد سوق داده می شوند . حساب قرض الحسنه جاری نیز مشکلات خاص خود(چک برگشتی، بدحسابی مشتری و…) را دارد . اکثرمشتریان نیز متقاضی در یافت تسهیلات با نرخ بالای 20درصد نیستند و یا اگر متقاضی تسهیلات باشند ،توان پرداخت اقساط ان را ندارند.
مسائل فوق وکمبود نقدینگی نزد مردم و بسیاری از مشکلات دیگر، سیستم بانکی را به سمتی سوق داده است که این بانکها سعی کنند حد اقل هزینه های جاری خود را از طریق کسب انواع کارمزد (منظور درامد غیر مشاع) تامین کنند. البته یک نکته مهم را در این زمینه نباید از قلم انداخت که مجموع درامدی راکه بانکها ازطریق انواع کارمزد ها کسب می کنند ، نمی توان بین سهامداران تقسیم کرد و این نوع درامد تاثیری در سود سهام پرداختی بانک EPS)) ندارد و فقط صرف هزینه های جاری بانک می شود. ولیکن از انجایئکه بانکها ، در صورت عدم توانائی در تامین هزینه های جاری خود از محل درامد های غیر مشاع ، مجبورند از درامد عملیاتی یا مشاع خود (درامد حاصل ازتسهیلات) هزینه کنند ، پس درواقع اهمیت هر دو نوع درامد برای بانکها یکسان نشان داده می شود.
در این راستا ،بانک ملت نیز نمی تواند ازاین قائده مستثنا باشد .بنابراین این بانک سعی میکند تا از طریق بهبود ارائه خدمت در زمینه افزایش درامد های غیر مشاع، بتواند تمامی هزینه های جاری خود را پوشش دهد و مسلما اگر موفق به این امر گردد خواهد توانست ، سود اوری خود را افزایش دهد و موجبات رضایت سهامداران را فراهم کند تا با درخشش در بورس ایران ، به نماد برتر بانکداری تبدیل گردد. ضمن اینکه این شیوه بانکداری مدت زیادی است که در کشورهای دنیا اجرا می شود و بانک ملت سعی می کند در این زمینه پیشرو باشد.
1-4- اهداف تحقیق
بعد از اجرای اصل44و خصوصی شدن بانک ملت در سال1387و ورود بانک ملت در بورس ایران ،مهمترین وظیفه بانک ملت علاوه بر خدمت رسانی، کسب سود بیشتر ودرخشش در بورس اوراق بهادار ایران مشخص گردید تا باجایگاه برتر در بورس و پرداخت EPSبیشتر به سهامداران خود، موجبات ارتقاء سازمانی را فراهم کند.بنا براین در این راستا الگویی لازم است تا منجر به افزایش درامد های بانک گردد به همین دلیل تعیین ظرفیت مناسب بانک در زمینه ارائه خدمات و کسب درامد بیشتر جهت سود اوری، از اهداف بانک ملت(وبطبع این تحقیق)تعیین گردیده است.
بنابراین هدف از این تحقیق ارائه راهکار و الگویی است علمی و کاربردی ،تا مشخص کند باتوجه به ایتم های موجود(وضعیت شعبه،نوع و تعداد مشتریان و غیره)هر شعبه باید به چه تعداد ضمانتنامه بفروشد،گشایش اسناد اعتباری(LC)کند و بطور کلی توان شعب در دریافت انواع کارمزد ها چقدر است ؟در این صورت موارد زیر را می توان بعنوان اهداف اصلی این پژوهش تعیین کرد:
1- شناسایی ظرفیت بانک ملت در بکار گیری از نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات در زمینه کسب درامد های غیر مشاع
2- تعیین راهکارها و راهبردهایی در جهت بکار گیری از ظرفیت مناسب بانک ملت و در نهایت تهیه یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت
1-5- سوال تحقیق

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردبانکداری الکترونیک

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه است؟
2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده است؟
3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می شود؟
1-6- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شعب بانک ملت استان سمنان می باشد.
1-7- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق نیز ازبهمن ماه سال1391تا بهمن ماه سال 1392به مدت یک سال می باشد.
1-8- طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل
در این پژوهش محقق از روش های مختلفی شروع به جمع اوری اطلاعات کرده است . بخش میدانی جمع اوری اطلاعا ت شامل اطلاعاتی است که از طریق مصاحبه با خبرگان مسئله چه در بانک ملت و چه در سایر بانکها و حتی مشتریان بانک حاصل شده است . همچنین محقق برای جمع اوری اطلاعات مورد نیاز خود تحقیقات وسیعی را در اینترنت ، کتابخانه ها و بویژه اینترانت بانک ملت و مجله پرتو این بانک انجام داده است.
محقق پژوهش خود را در دو بخش طبقه بندی نموده است که دربخش اول با کمک تکنیک برنامه ریزی SWOT(مدل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات محیطی) وتکنیک های IFE وEFE به شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدات محیطی بانک پرداخته است . در بخش دوم در قسمت ارائه راهبردو استراتژی، عوامل استراتژی تدافعی را با مدل AHPاولویت بندی می کند و درنهایت الگویی درجهت بکارگیری بهینه ظرفیتهای بانکی ارائه می دهد.

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها
1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت :
محاسبه و سنجش میزان واندازه مناسب و مورد نیاز هر چیز را برنامه ریزی ظرفیت گویند(جهان،ص1).
1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی):
منظوراز در امد و هزینه عملیاتی ؛ درامد وهزینه ای است که حاصل و نتیجه عملیات اصلی سازمان می باشد . و مقصود از درامد و هزینه غیر عملیاتی ؛ درامدها و هزینه هایی هستند که از راهی غیر از فعالیت اصلی سازمان حاصل می شوند. در بانک ملت به در امد و هزینه های عملیاتی مشاع و به درامد و هزینه های غیر عملیاتی غیر مشاع گفته می شود.
1-9-3-کارمزد بانکی:
به دو معنی بکار رفته، معنی اصلی و عمومی ان شامل: سودی است که بانکها در مقابل سپرده مشتریان به انها می دهند . الیته معنی ربوی ان بهره می باشد ولی در اقتصاد اسلامی به سودی که مشتریان از بانک ، بعد از سپرده گذاری در قبال عقود اسلامی دریافت می کنند کارمزد می گویند(ملاکریمی،ص2). معنی دوم ان که در این تحقیق بکار رفته است ؛ همان درامد های غیر مشاع بانک می باشد.
1-9-4-ضمانتنامه بانکی :
ضمانتنامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث(بناءنیاسری،ص2). این شخص ثالث فروشنده یا متعهد انجام قرارداد می باشد. ضمانتنامه معمولاَ تعهد جداگانه ای است که مستقل از بدهی و یا ملحوظ در قرارداد بین طلبکار و بدهکار اصلی می باشد. تحت شرایط ضمانتنامه بانک ضامن باید وجه ضمانتنامه را با اولین درخواست ذینفع پرداخت نماید. معمولاَ قوانین کشوری که ضمانتنامه در خا


دیدگاهتان را بنویسید