منابع تحقیق درمورد Square

e current Issue and Full Text Archive of This Journal is Available at ww.Emeraldinsight. Com, 1469-1930, htm
Lak Bhasin, M, (2013), Economic Value Added and Shareholders’ Wealth Creation: Evidence from a Developing Country, International Journal of Finance and Accounting, 2(4), 185-198
Lee, seaki &kim, woo Gon. (2009), EVA, refined EVA, MVA or traditional performance measures for the hospitality industry, International Journal of Hospitality Managemen, 28, 439-445
Niresh, A, Alfred, M, (2014), the Association between Economic Value Added, Market Value Added and Leverage, International Journal of Business and Management, 9 (10), 126-133
Owusu-Antwi, G, Mensah, L, Crabbe, M, Antwi, J, (2015), Determinants of Bank Performance in Ghana, the Economic Value Added (EVA) Approach, InternationalJournal of Economics and Finance; 7 (1), 203-215
Xin, Z, Ting, W, Yuan, Z, (2012), Economic Value Added for Performance Evaluation: a Financial Engineering, Systems Engineering Procedia, 5, 379 – 387
Zarat Dakhely Parast, M, Delkhak, J, Jamshidi, E, 2013, The Study of the Effect of Relationship between Value Added Economic, Operating Cash Flow, and the Stock Market Value of Pharmaceutical Companies, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2 (3), 2620-2625
پیوست
پیوست

پیوست‌ها
«الف»: خروجی‌های نرم افزار
فرضیه اول در حالت اول
Correlation 87
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 88
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 89
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 90
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 91
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 92
TSR

EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
جداول SPSS مربوط به بررسی حالت‌های دوم و سوم فرضیه اول به اختصار در متن فصل 4 نشان داده شده است.
جداول خروجی از SPSS برای بررسی فرضیه دوم در حالت اول
Regression 1387
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
0.995
0.991
0.990
51842.95
a. Predictors: (Constant), NOPAT
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
2.9 E+15
1
2.9E+15
109.399
0.000
Residual
2.7E +10
13
2.7E+12
Total
3.0E+15
11
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-6001.986
17874.313
-0.336
.744
NOPAT
3.320
.100
0.995
33.127
.000
a. Dependent Variable: MV
Regression
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.970
.924
.936
131752.14
a. Predictors: (Constant), EVA
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
2.8E+15
1
2.8E+15
161.461
.000
Residual
1.7E+14
13
1.7E+13
Total
3.0E + 15
14
a. Predictors: (Constant), EVA

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

b. Dependent Variable: MV
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-6620.914
45806.525
-0.145
.888
E VA
3.707
.292
0.970
12.707
.000

Regression 1388
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.947
.869
.886
176187.48
a. Predictors: (Constant), NOPAT
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
2.7 E+15
1
2.7E+15
86.182
.000
Residual
3.1E +14
13
3.1E+13
Total
3.0E+15
14
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
69882.807
58748.235
1.190
.262
NOPAT
2.884
.311
.947
9.283
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.783
.641
.575
339689.07
a. Predictors: (Constant), EVA
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.8E+15
1
1.8E+15
15.875
.003
Residual
1.2E+15
13
1.2E+14
Total
3.0E + 15
14
a. Predictors: (Constant), EVA
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
246795.0
100979.2
2.444
.035
EVA
3.146
.790
.783
3.984
.003
a. Dependent Variable: MV

Regression 1389
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.993
.968
.985
102801.44
a. Predictors: (Constant), NOPAT
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
7.9 E+15
1
7.6E+15

 
 
718.813
.000
Residual
1.1E +14
13
1.1E+13
Total
7.7E+15
14
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
42129.456
34145.408
1.234
.245
NOPAT
3.119
.116
.993
26.811
.000
a. Dependent Variable:

Regression
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.975
.915
.946
194331.17
a. Predictors: (Constant), EVA
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
7.3E+15
1
7.3E+15
193.953
.000
Residual
3.8E+14
13
3.8E+14
Total
7.7E + 15
14
a. Predictors: (Constant), EVA
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
80166.770
63513.844
1.262
.236
EVA
5.307
.381
.975
13.927
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression 1390
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.978
.965
.952
225778.73
a. Predictors: (Constant), NOPAT
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.1 E+16
1
1.1E+15
218.417
.000
Residual
5.1E +14
13
5.1E+13
Total
1.2E+15
11
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
106214.0
74454.445
1.427
.184
NOPAT
3.355
.227
.978
14.779
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.901
.821
.793
467928.53
a. Predictors: (Constant), EVA
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
9.5E+15
1
9.5E+15
43.178
.000
Residual
2.2E+15
13
2.2E+14
Total
1.2E + 16
14
a. Predictors: (Constant), EVA
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
322784.3
143351.7
2.252
.048
EVA
5.125
.780
.901
6.571
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.966
.923
.925
372634.31
a. Predictors: (Constant),
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.9 E+16
1
1.9E+16
137.601
.000
Residual
1.4E +15
13
1.4E+15
Total
3.0E+16
11
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-99561.2
131284.5
-.758
.466
NOPAT
4.132
.352
.966
11.730
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression
Model Summary
Model
R

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *