دانلود پایان نامه

. …………………………………………. ………82
10-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر نوع گواهینامه……………….. ……………………………………….82
11-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر شرایط جوی …………………… ……………………… …………….83
16-2- چارچوب نظری تحقیق……………… …………………… ………………………………………………………………………83
1-16-2- اطلاعات در باره چارچوب نظری تحقیق ……. …….. ……………………………………………………………..84
2-16-2- تئوری های نظری………………………………………………… …………………………………………………………..84
3-16-2- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………….. ………………………………………………………….86
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ……………………………………………………..87
1-3 – مقدمه …………………………………………………………………………… ………………………………………… …………….88
2-3-روش تحقیق …………………………………………………………….. ………………………………………………………………..88
1-2-3-تعیین پایایی پرسشنامه …………….. … ……………………………………………………………………………………..89
3-3-جامعه آماری…………………………….. ………………………………………………………………….. …………………………..90
4-3- -روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….90
5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. ……………………. ……………….90
6-3 -نحوه جمع آوری اطلاعات ………………………………… ……………………………………………. ………………………90
7-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……… ……………………………………………………………………… …………………..91
8-3–قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………….. ……….. ………………………………………………………………..91
فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………..92
1-4 – مقدمه ……………………………………………………………………………… …………………………………….. ……………..93
1-1-4- تجزیه و تحلیل تصادفات بر اساس کروکی……….. ………….. …………………………… ……………………..93
2-1-4- آمار تصادفات 1391…………………… ………………………………………….. …………………………………………93
3-1-4- آمار تصادفات 1392…………………. …………………………………………………………….. ………… ……………..93
4-1-4- آمار تصادفات 1391و 1392……………………………………………………………………….. ………………… …..93
5-1-4- تعداد تصادفات براساس سن راننده ……………… ………………………………….. ………………………………..94

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   تجارت الکترونیک

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-1-4- تعداد تصادفات براساس سن عابر پیاده ………………………………… …… ……………………………………..94
7-1-4- تعداد تصادفات براساس جنسیت ………. ……………………………………………………………………………….94
8-1-4- تعداد تصادفات براساس علت تصادف …………………………………. ………………. ……………………………..94
9-1-4- تعداد تصادفات براساس روشنایی محل…………………………………………………………………………………..95
10-1-4- تعداد تصادفات براساس ساعت تصادف ……………….. ……………………………. ………………………………95
11-1-4- تعداد تصادفات براساس معبر محل تصادف……….. ………………… …………………………………………. 95
12-1-4- تعداد تصادفات براساس کاربری محل تصادف ……………. …… ………………………………………………95
13-1-4- تعداد تصادفات براساس وضعیت حرکت عابر …………………………………………………………………….96
14-1-4- تعداد تصادفات براساس نوع وسیله نقلیه …. …………………………………………………………………….96
15-1-4- تعداد تصادفات براساس علل اولیه تصادف. ………………………………………………………………………. 96
16-1-4- تعداد تصادفات براساس عامل انسانی .. ……. ………………………………………………………………………96
17-1-4- تعداد تصادفات براساس علت قضایی .. ……………………………………………………………………………..96
18-1-4- تعداد تصادفات براساس نوع گواهینامه ……………………….. ……………………………. …………………97
19-1-4- تعداد تصادفات براساس وضعیت تابلو و علائم…………………………………………………………. …….. 97
2-4- تجزیه و تحلیل بر اساس جامعه آماری ……………… …………………………………………. ……………………….97
1-2-4- توصیف داده ها ……………. ………………………………………………………………………………………………………97
2-2-4- بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………….. …………………………………… ……………… 97
3-2-4- توصیف داده ها براساس سن ……….. ………………………………………………………………………………………97
4-2-4- توصیف داده ها براساس جنسیت …………………………………………………………………………………………98
5-2-4- توصیف داده ها براساس وضعیت تاهل……………………………………………………………….. …………….. 98
6-2-4- توصیف داده ها براساس میزان تحصیلات……………………… …….. …………………………………………. 99
3-4- استباط داده ها (بررسی سئوال ها ) ……………………………… ……………………………………. ………………..100

1-3-4- بررسی سئو ال 1…………… ……………………………………………………………………………………………………..100
2-3-4- بررسی سئو ال 2……………………………………………………………………………………………………………………101
3-3-4- بررسی سئو ال 3……………………………. ……………………………………………………………………………………102
4-3-4- بررسی سئو ال 4……….. ………………. ………………………………………………………………………………………103
5-3-4- بررسی سئو ال 5…………………………………. ……………………………………………………………………. ……….104
6-3-4- بررسی سئو ال6……………………………………………………………… ……………………………….. …………………105
7-3-4- بررسی سئو ال7……… …. …. ………………………………………………………………………………………………….106
8-3-4- بررسی سئو ال8……………………………………………………… ………………………………………………. ………….107
9-3-4- بررسی سئو ال 9………………………………. ……………………………………………….. ………………………………108
10-3-4- بررسی سئو ال10…………………………………………………………………… …………………………… …………..109
11-3-4- بررسی سئو ال 11……………………………………….. ………………………………………………………………….110
12-3-4- بررسی سئو ال 12……………………………………………… ………… …………………………………………………111
13-3-4- بررسی سئو ال 13………………………………….. ………………………………………….. …………………………..112
14-3-4- بررسی سئو ال 14……………………………………………………………………………………… …… ……………..113
15-3-4- بررسی سئو ال 15……………………………………………………………………………………………… ……………114
16-3-4- بررسی سئو ال 16………………………………………………………………………………………….. …… ………….115
17-3-4- بررسی سئو ال17……. …… ………………………………………………………………………………………………….116
18-3-4- بررسی سئو ال18……………………………. ………………. ………………………………………………………………117
19-3-4- بررسی سئو ال 19……………………………………. ……………………………………………. ……………………….118
20-3-4- بررسی سئو ال 20…………………………………… ……………………………………………………………………….119
21-3-4- بررسی سئو ال 21………………….. ………………. ……………………………………………………………………..120
22-3-4- بررسی سئو ال 22……………………………………….. ……………………………….. ……………………………….121
23-3-4- بررسی سئو ال 23…………………………… ………………. ……………………………………………………………..122
24-3-4 بررسی سئو ال 24……………………………….. … …………………………………………………………………………123
4-4- بررسی سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………. ……………… 124
1-4-4- بررسی سئوال اول – شناسایی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده ….. ……..124
2-4-4 – بررسی سئوال دوم – اولویت بندی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده……..126
3-4-4- بررسی سئوال سوم – تاثیر هر یک از عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده. .128
4-4-4- بررسی سئوال چهارم – نقش مدیریتی پلیس راهور برکنترل تصادفات عابرین پیاده …….131
فصل پنجم : نتیجه گیری – پیشنهادها……………………………..134
1-5- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ………………………. …………………….135
2-5- تجزیه وتحلیل سئوال اول –( شناسایی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده ) .136
1-2-5- نقش سازمان های دخیل در ترافیک……………………………………………………. …………………… ………136
2-2-5- ساختار هندسی و طراحی معابر………………………. …. ……………………………………………………………..137
3-2-5- تجهیزات کنترل ترافیک………………….. …………………………………………………………… ……………………138
4-2-5- ایمنی وسایل نقلیه ………………………………………. …………………………………………… ……………………….139
5-2-5- آموزش …………………………………………… ………………………. ………………………………………………………….141
6-2-5 – روشنایی معابر…………………………………….. …………………………………………………….. ……………………..141
7-2-5- رنگ لباس …………………………………………………….. ………………………………………… ……………….. ……..142
8-2-5- سن

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدیریت :وفاداری مشتری


دیدگاهتان را بنویسید