دانلود پایان نامه

2012).
2-1-15-1) اجرای موفقیت آمیز برنامه VBM
پژوهش گسترده اساتید دانشگاه انسید فرانسه که با همکاری گروه مشاورین بوستون انجام شده، نشان می‌دهد که برای موفقیت در رویکرد VBM بایستی مراحل پنجگانه زیر را طی نمود:
تعهد آشکار نسبت به ایجاد ارزش
آموزش مداوم: موفقیت در این رویکرد 80% مربوط به افراد و 20% مربوط ارقام است.
سهیم کردن مدیران و کارکنان در مالکیت شرکت

قدرت بخشیدن (تفویض اختیار بیشتر) به واحدهای کاری
اصلاحات گسترده فرآیندی (اجتناب کردن از پیچیدگی‌های حسابداری، مشخص کردن محرک‌های ارزش، سرمایه‌گذاری اساسی در سیستم‌های اطلاعاتی، تلفیق بودجه بندی با برنامه‌ریزی استراتژیک (Lal Bhasin, 2013).
برنامه VBM موجب می‌شود که شرکت‌ها پرتفوی کسب و کار خود را به طور مستمر نوسازی کنند. در اغلب موارد برنامه‌های VBM موجب می‌شود که برخی از فعالیت‌های کاهنده‌ی ارزش، از پرتفوی کسب و کار شرکت کنار گذاشته شود و یا کسب و کارهای ارزش زا به پرتفوی کسب و کار شرکت اضافه شود. دیگر مزیت برنامه VBM این است که نه تنها برای سرمایه‌گذاری ارزش می‌آفریند. بلکه انتظارتشان را نیز بالاتر می‌برد و سازمان را ناگزیر می‌کند، پیوسته در جستجوی راه‌های جدیدی برای ارزش آفرینی باشد. بدین ترتیب VBM بهترین زمینه ساز برای رشد پایدار خواهد بود (Xin et al., 2012).

بخش دوم
پیشینه تحقیق
بخش دوم
پیشینه تحقیق

2-2) بخش دوم: پیشینه تحقیق
2-2-1) پیشینه داخلی
مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار، توسط جنانی و همکاران، در سال 1392، انجام شد. این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را تبیین می‌کند. علاوه بر این مدل‌های تعیین کننده ارزش شرکت که متغیرهای سرمایه فکری به آنها افزوده شده است، نسبت به مدل‌هایی که ایم متغیرها را ندارند، قدرت تبیین نسبی بالاتری دارند (جنانی و همکاران، 1392).
مطالعه‌ای با عنوان: سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش بینی بازده سهام و تعیین الگویی مناسب، توسط خلعتبری در سال 1391، انجام شد. در این تحقیق با بهره گرفتن از سه دسته شاخص: شاخص‌های مبتنی بر ارزش افزوده، شاخص‌های مبتنی بر سود و شاخص‌های مبتنی بر نقدینگی، عوامل تعیین کنندخ بازده بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که در سطح 95%، هر سه سطح شاخص بالا رابطه‌ای معنادار با بازده سهام دارند (خلعتبری، 1391).
مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توسط طالب نیا و شجاع در سال 1390 انجام گرفت. این پژوهش به بررسی مقایسه‌ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا 1386 می‌پردازد تا براساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی که نماینده‌ای از ارزش بازار نیز محسوب می‌شود، دست یافت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین (EVA/Earning) به عنوان متغیر وابسته با (EVA/Earning) به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها وجود دارد. بنابراین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (EVA/Earning) به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی تواند معیار کارایی، برای پیش بینی ارزش‌های بازار باشد. در گروه شرکت‌ها و صنایع مورد بررسی به جز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد (طالب نیا و شجاع، 1390).
مطالعه‌ای با عنوان: رابطه‌ی ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سود آوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توسط یحیی زاده فر و همکاران، در سال 1389، انجام گرفت. در پوهش حاضر ارتباط میان دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و سود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت‌ها در فاصله زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها وجود دارد؛ اما بین نرخ بازده دارایی‌ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد (یحیی زاده فر و همکاران، 1389).
مطالعه‌ای با عنوان: ارزیابی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده (اقتصادی و بازار)، توسط رضایی و همکاران در سال 1389 انجام شد. در این پژوهش ایشان به بررسی تاثیر سرمایه‌های فکری بر برخی عوامل تعیین کننده‌ی ارزش و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 تا 1386 پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق، حاکی از ارتباط معنادار و مثبت سرمایه فکری با ارزش افزوده‌ی شرکت‌ها است. به عبارت واضح تر، با افزایش سرمایه‌ی فکری شرکت‌ها، ارزش افزوده‌ی اقتصادی و ارزش افزوده‌ی بازار آنها نیز افزایش می‌یابند (رضایی و همکاران، 1389)
مطالعه‌ای با عنوان: رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام، توسط مهدوی و گوینده، در سال 1388، انجام گرفت. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش اقتصادی پالایش شده با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
ران است. در این راستا، با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی، شرکت و سال، 71 شرکت پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 10 سال مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام رابطه معنی دار وجود ندارد (مهدوی و گوینده، 1388).
مطالعه‌ای با عنوان: بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌ها توسط رهنمای رودپشتی در سال 1388 انجام گرفت. این پژوهش نتیجه‌ی پژوهش علمی محقق است که با انتخاب صنعت نمونه از صنایع فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در یک دوره‌ی زمانی پنج ساله که اطلاعات آن در بورس موجود بوده است، صورت گرفت. مهمترین هدف پژوهش، ضمن تبیین تئوریک شاخص‌های سنجش، عملکرد آزمون این شاخص‌ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه و ارزیابی منطقی عملکرد بنگاه‌ها برای اتخاذ تصمیم است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بین EVA با متغیرهای مالی مورد مطالعه نظیر: EPS، P و ROI رابطه وجود دارد. همچنین وجود رابطه وجود دارد. همچنین وجود رابطه MVA با ROI و ROS و RI نیز تایید گردیده است و نتایج مطالعه نشان می‌دهد که میزان رابطه EVA با متغیرها در مقایسه با MVA با متغیرها بیشتر است (رودپشتی، 1388).
مطالعه‌ای با عنوان: محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی سود، توسط مهدوی و رستگاری در سال 1386، انجام گرفت. در این پژوهش محتوای نسبی و فرآینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی دوره جاری و جریان نقدی عملیاتی برای پیش بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (نمونه‌ای شامل 133 شرکت) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سود عملیاتی دوره جاری، جریان نقدی عملیاتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی، توانایی پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد اما توانایی پیش بینی سود عملیاتی از بقیه بیشتر است. همچنین بررسی محتوای فزاینده‌ی اطلاعاتی نشان می‌دهد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی دوره‌ی جاری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست. جریان نقدی عملیاتی دارای محتوای فزاینده‌ی اطلاعاتی اندکی است، به طوری که تنها در دو سال از سال‌های مورد مطالعه، قدرت پیش بینی سود عملیاتی دوره جاری را به میزان اندکی افزایش داده است. ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی دارای محتوای فزاینده‌ی اطلاعاتی است، زیرا توانایی پیش بینی آن را افزایش داده است (مهدوی و رستگار، 1386).
2-2-2) پیشینه خارجی
مطالعه‌ای با عنوان: ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، توسط نیرش و آلفرد در سال 2014، انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها وجود دارد (Niresh and Alfred, 2014).
مطالعه‌ای با عنوان: ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد ثروت برای سهامداران، توسط لال بهسین، در سال 2013، انجام شد. هدف از اجرای پژوهش بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر ایجاد ثروت برای سهامداران می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که با بهره گرفتن از معیار ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام افزایش می‌یابد و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد (Lal Bhasin, 2013).
مطالعه‌ای با عنوان: اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی و مقایسه آن با سایر روش‌های ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های دولتی و خصوصی، توسط امینی مهر و فتحی، در سال 2013، انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش مقایسه‌ی میان شاخص‌های سنتی و ارزشی ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی و دولتی با یکدیگر می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که ارزش افزوده اقتصادی از عمومیت بیشتری نسبت به سایر معیارها نظیر: سود، سود تقسیمی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی برخوردا است. ارزش افزوده اقتصادی معیاری قوی و کارآمد در توصیف عملکرد بانک‌ها است (Aminimehr and Fathee, 2013).
مطالعه‌ای با عنوان: تاثیر ارزش افزوده اقتصادی، جریانات نقدی و ارزش بازار سهام، توسط ذرات داخلی پرست و همکاران، در سال 2013، انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش بازار سهام می‌باشد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق نشان دادند که همبستگی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام وجود دارد و در واقع ارزش افزوده اقتصادی بهترین و مهمترین منبع و مرجع برای پیش بینی ارزش سهام شرکت در بازار می‌باشد (Zarat Dakhely Parast et al.., 2013).
مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و شناور سازی نرخ ارز (CCC) در کمپانی‌های فهرست WSE، توسط بولک و همکاران در سال 2012 انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و شناور سازی نرخ ارز می‌باشد. برقراری ارتباط میان این دو رویکرد می‌تواند یک نگرش پیشرفته برای مدیریت اقتصادی باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که با کاهش چرخه تعدیلات نقدی (افزایش در شناور سازی) ارزش افزوده اقتصادی افزایش نخواهد یافت اما با این حال برخی از پارامترهای مدل ارتباط ضعیفی میان متغیرهای پژوهش نشان دادند (Bolek et al., 2012).
مطالعه‌ای با عنوان: تاثیر ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری
بر ارزش بازار شرکت، توسط هانگ و وانگ در سال 2008، انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار شرکت در کشور تایوان می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که ارزش شرکت تابعی از سودهای باقیمانده بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی و همچنین بر مبنای متغیرهای حسابداری است. ایشان معیار سرمایه فکری را نیز یک پارامتر مهم در تعیین ارزش شرکت بیان نمودند (Huang and Wang, 2008).
مطالعه‌ای با عنوان: شواهد تجربی برای ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده سهام، توسط مدیروس در سال 2002 انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برزیل می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده‌ی اقتصادی و قیمت و بازده سهام شرکت‌ها وجود دارد (De Medeiros, 2005).
فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوعافزوده اقتصادی

3-1) مقدمه
علم چون گذشته، محصول جرقه‌های ناگهانی یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مساله یا دشواری ذهنی و یا عملی تایل آید. چنین خصلتی علم را با دیگر نهادها و ارزش‌های اجتماعی پیوندی مستحکم میزند. بی تردید توسعه کمّی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها بر پایه تحقیقات علمی است و تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد، در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود (خاکی، 1387).
در این فصل قصد داریم به روش شناسی تحقیق بپردازیم تا فرآیند چگونگی جمع آوری اطلاعات و تبدیل آنها به یافته‌ها چون هر تحقیق علمی دیگر بازگو گردد.
3-2) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی است و به روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام می‌گیرد.
3-2-1) روش‌های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای آزمون فرضیه اول از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و برای آزمون فرضیه دوم از دو معادله رگرسیون تک متغیره استفاده شده و سپس با بهره گرفتن از مقادیر R2 درخصوص فرضیه دوم اظهار نظر می‌گردد.
معادلات رگرسیون به شرح زیر است:
MV= a + β1 * EVA + e
MV= b + β2 * NOPAT + e
3-2-2) روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش، از طریق مراجعه به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و اداره‌ی امور نظارت بر شرکت‌ها و مطالعه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و همچنین گزارش 10 ساله بورس جمع آوری گردید.
3-3) جامعه و نمونه آماری

 
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که قبل از سال 1388 (ابتدای دوره زمانی) وارد بورس شده اند، در مجموع 15 شرکت قبل از سال 1388 وارد بورس شده اند.
3-3-1) نمونه آماری
با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، نیاز به نمونه گیری نبوده و هر 15 شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
محدوده زمانی پژوهش
این پژوهش در دوره 6


دیدگاهتان را بنویسید