دانلود پایان نامه

همچنین آمیختهی کانال در آینده تغییر خواهد کرد. نقش بانکداری اینترنتی و بانکداری همراه افزایش خواهد یافت. در این حالت شعب اغلب خدماتی را که پیچیده و وقتگیرند ارائه خواهند داد و خدمات معمول و سریع از راه مجاری الکترونیکی ارائه خواهد شد. (مقیمی و کیماسی, 1390, ص. 281-279)
بانکداری الکترونیک در ایران
کاربرد فناوری اطلاعات برای پردازش و ارائهی خدمات به مشتری موضوعی است که در حال حاضریک الزام حیاتی برای رشد و تداوم فعالیت صنعت بانکدری محسوب میشود. (مصاحبه با ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی , 1390) طبق آخرین آمار منتشر شده در حال حاضر نیمی از مراجعات مردم به بانکها در ایران به صورت غیرحضوری بوده که شیب تحولات در سه سال گذشته بیشتر شده است. به لحاظ شاخص ابرازی نظیر تعداد کارت به ازای هرنفر یا شاخصهایی نظیر پایانهی فروش به ازای هر هزار کارت کشور ایران دررتبه های برتر منطقه قرارداشته است. لیکن در دوشاخص مهم کارتهای اعتباری و حجم مبادلات بین بانکی هنوز فاصلهی زیادی با استانداردهای بین المللی وجود دارد. (مصاحبه با سید محمود احمدی , 1390)

در اواخر دهه 1360، با توجه به ورود رایانههای شخصی و احساس نیاز به خودکار شدن عملیات بانکی، بانک‌های ایرانی نیز فعالیتهای خود را در این زمینه آغاز نمودند. طی سالهای 1370 و 71 ادارات انفورماتیک اکثر بانکها یا پروژههایی را به اتمام رسانیده بودند و یا درگیر انجام پروژههایی برخلاف جریان خودکار شدن عملیات در سطح بانکها بودند. این طرح ها عمدتا در جهت ماشینیکردن وضعیت موجود و با توجه به امکانات فنی قابلدسترسی در آن زمان شکل گرفته بودند. همچنین نظام جامع نرمافزاری و طرح همهگیر خودکار شدن فعالیتهای بانکی در آن دوران در هیچیک از بانکهای کشور به کار گرفتهنمی شد.
بهکارگیری سویفت که در این سالها بین بانکها متداول شده بود را میتوان اولین طلیعه بانکداری الکترونیکی دانست که تصویری از آینده ارتباط الکترونیکی برای انجام تراکنشها به ارمغان آورد. برای تحقق چنین تصویری، محیط و ابزار آماده مورد نیاز بود که بانکها در آن مقطع در اختیار نداشتند. (علیخانزاده, 1387, ص. 23)
در راستای دستیابی به بانکداری نوین، و بر اساس مطالعات انجام گرفته، طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور به مقامات عالی بانک پیشنهاد و براساس مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال 1372، طرح جامع شکل گرفت. مسئولیت پیشبرد طرح به مشاور اجرایی ریاست بانک مرکزی واگذار شد. متعاقبا در همان سالهای آغاز اجرای طرح، شرکت خدمات انفورماتیک ایران به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع خودکارشدن نظام بانکی کشور ماموریت فراهم آوردن امکانات لازم برای تهیه طرح جامع و برنامه ریزی برای پیادهسازی آن در بانکها و مؤسسات مالی کشور را بهعهده گرفت. شبکه کارتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 و با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت به صورت یکپارچه عمل نموده و در حال حاضر کلیه کارتهای صادره بانکها در کلیه پایانههای نصب شده در سراسر کشور پذیرش میگردند. از سال 1380 با تجدید ساختار اداره شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در قالب اداره نظامهای پرداخت علاوه بر تکالیف مربوط به انجام عملیات تهاتر و تسویه پرداختهای الکترونیکی کارتی، دو وظیفه عمده تدوین مقررات و استانداردها و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانکهای کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. در بخش زیر ساخت، طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژهای ملی، بستر اصلی و اساسی نقل و انتقال وجوه الکترونیکی را فراهم می سازد. با اجرا و پیاده سازی اجزاء طرح مزبور کلیه پرداختهای بین بانکی به صورت کاملا الکترونیک و بر خط صورت خواهد پذیرفت، همچنین طرح مزبور شامل مکانیزمهای پشتیبانی از پرداخت کلان آنی، پرداختهای خرد با تعداد زیاد، نظام تسویه اوراق بهادار (اوراق مشارکت) الکترونیکی و نظام تصویربرداری از چک خواهد بود. از این رو به نظر میرسد با مشارکت کامل شبکه بانکی، زیر ساخت طرح نظام جامع پرداخت تحول مفهومی و جهش عمدهای را در عملیات بانکی کشور موجب شود. ((www.cbi.ir
نظامهای پرداخت و بحث بانکداری الکترونیکی در دو دههی گذشته در کشور معرفی شده و توسعه پیدا کرده است . در این گذر می توان دو مرحلهی عمده را تشخیص داد:
مرحلهی اول که از 1370 تا 1381 به طول انجامید دورهی توسعهی خدمات پرداخت الکترونیک در درون بانکها بود در پایان این دوره جزیرههای پرداخت الکترونیک در بانکها شکل گرفت که دو ویژگی بارز داشتند:
هدف از توسعهی آنها کاستن از بار رو به تزاید شعب بود.
ابزار الکترونیکی برای ارائهی یک خدمت سنتی (برداشت وجه )مورد استفاده قرار میگرفت.
در اوایل دههی 80 طرح نظام جامع پرداخت معرفی و پیگیری گردید. در سال 1381 سیستم شتاب سال 1385 ساتنا سال 1388 پایا به مشتریان معرفی شد و حسابهای بانکی در قالب شبا یکپارچه گردید.
پذیرش فناوری اطلاعات
امروزه تاثیر فناوری اطلاعات بر فضای کسب و کار کنونی غیر قابل انکار است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.. (Joseph, M.,& Stone, G., 2003) فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شدهاند. این فناوریها با سرعت بخشیدن به فرآیند مبادله اطلاعات و کاهشهزینه های داد و ستد، به ابزاری برای افزایش بهرهوری وکارایی و رشد در تمامیحیطه های فعالیت بشری تبدیل شدهاند. مزایای بالقوه این فناوریها زمانی قبل حصول است که بین تمام بخشهای جامعه توسعه و گسترش یابند. (رضایی, 1388)
در این حوزه درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری میشوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوریهای اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را میپذیرند و از آن استفاده میکنند و یا برعکس، آن را نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی اس
ت. (یعقوبی & شاکری, 1387) پذیرش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با بخشی از دانش رفتار مصرفکننده که به ارزیابی پذیرش و بهکارگیری یا عدم پذیرش این فناوریها در سطوح فردی و سازمانی میپردازد حوزهی تحقیقاتی جدیدی را گشوده است که امکان تبیین بهتری را برای رفتار مصرفکنندگان سیستمهای اطلاعاتی فراهم میآورد. از این رو با بهرهگیری و توسعهی مدل های رفتار مصرفکننده می توان برای استقرار مطلوبتر سیستمهای اطلاعاتی راهکارهای عملیتری ارائه داد.از این رو نخست پیشینهای از شکلگیری و توسعهی مهمترین مدلهای رفتار مصرفکننده در حوزهی فناوری اطلاعات ارائه شده و سپس پیشینهای از بهکارگیری این مدلها در حوزهی تخصصی خدمات نوین بانکی بررسی گردیده و شاخصهای اصلی و مدل مفهومی پژوهش ارائه میشود.
تئوریها و مدلهای رفتار مصرفکننده در حوزهی فناوری اطلاعات
از زمان ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی،محققان از دیدگاه های مختلف به بررسی آثار و تبعات استفاده از این فناوری ها پرداخته اند. با افزایش سرمایه گذاری ها در حوزهی گسترش این فناوری ها مطالعه مرتبط با پذیرش این فناوری ها اهمیت بیشتری یافته است. پذیرش، پدیده ای چند بعدی است و مجموعه ای وسیع از متغییرهای کلیدی مانند ادراکات، عقاید، نگرش ها و ویژگی های افراد و همچنین میزان درگیری آنها با فناوری اطلاعات را شامل می شود. پذیرش کاربران به عنوان “علاقه مشهود در بین گروه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور انجام وظایفی که این فناوری ها برای پشتیبانی از آنها طراحی شده اند” تعریف می شود.
بیش از سه دهه تحقیقات در حوزهی بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارائهی خدمات مالی انجام شده است. بیشتر تحقیقات در حوزهی درک مشتری از فناوریهای جدید و ارائهی مدلهایی در این زمینه انجام شده است . خاستگاه اکثر آنها سیستمهای اطلاعاتی و رویکردهای روانشناسی و جامعهشناسی بوده است . این مدلها به شناخت ما از عوامل موثر در پذیرش فناوری از سوی کاربران و روابط بین آنها کمک میکند. (رضایی, 1388)
تئوری رفتار منطقی
این تئوری توسط فیشباین وآجزن در سال 1975درکتاب “باور،نگرش،قصدورفتار: مقدمهای برتئوری وپژوهش”مطرح شده ومبتنی براین فرض است که افرادبه طورمنطقی عمل میکنند. آنها کلیه اطلاعات دردسترس درباره رفتارهدف راجمعآوری وبه طورمنظم ارزیابی میکنند، همچنین اثرونتیجه اعمال را درنظرمیگیرند، سپس براساس استدلال خودتصمیم میگیرندکه عملی را انجام دهندیا انجام ندهند. (Pikkarainen, Pikkarainen, & Karjaluoto, 2004, ص. 226).شکل زیراین تئوری را نشان میدهد.
نظریه رفتار منطقی یا عمل مستدل روابط علی را که در جریان حرکت از اعتقادها، نگرشها و گرایشها به رفتار وجود دارد مشخص می کند. (رضایی, 1388)
شکل2تئوری رفتار منطقی (Vallerand ,R.J.,Pelletier,L.G.,Deshaies,P.,Cuerrier,J.P.,&Mongeau,C, 1992
شکل2تئوری رفتار منطقی (Vallerand ,R.J.,Pelletier,L.G.,Deshaies,P.,Cuerrier,J.P.,&Mongeau,C, 1992
طرز نگرش نسبت به رفتار
هنجارهای ذهنی
تمایل رفتاری یا قصد
رفتار واقعی
باورها یا عقاید نگرشی
باورها یا عقاید هنجاری
طرز نگرش نسبت به رفتار
هنجارهای ذهنی
تمایل رفتاری یا قصد
رفتار واقعی
باورها یا عقاید نگرشی
باورها یا عقاید هنجاری
باورها یا عقاید نگرشی
باورها یا عقاید هنجاری
باورها یا عقاید نگرشی
باورها یا عقاید هنجاری

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوعاستقرار مدیریت دانش

تئوری رفتاربرنامه ریزی شده
تئوری رفتاربرنامه ریزی شده مدل بسط یافتهی تئوری رفتار منطقی است که بیان میکند رفتار نتیجهی مستقیم نیت رفتاری است. این تئوری بیان میکند که قصد فرد تحت تاثیر درک او از چگونگی و سختی انجام رفتار است. این تئوری بر تعیین کنندههای ادراکی رفتاری تمرکز دارد.
شکل 3 تئوری رفتاربرنامه ریزی شده (Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., 2003)
شکل 3 تئوری رفتاربرنامه ریزی شده (Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., 2003)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باورها یا عقاید نگرشی
باورها یا عقاید هنجاری
باورهای کنترلی
رفتار واقعی
تمایل رفتاری یا قصد
طرز نگرش نسبت به رفتار
هنجارهای ذهنی
ادراک از کنترل رفتاری
باورها یا عقاید نگرشی
باورها یا عقاید هنجاری
باورهای کنترلی
رفتار واقعی
تمایل رفتاری یا قصد

طرز نگرش نسبت به رفتار
هنجارهای ذهنی
ادراک از کنترل رفتاری
باورها یا عقاید نگرشی
باورها یا عقاید هنجاری
باورهای کنترلی
رفتار واقعی
تمایل رفتاری یا قصد
طرز نگرش نسبت به رفتار
هنجارهای ذهنی
ادراک از کنترل رفتاری
باورها یا عقاید نگرشی
باورها یا عقاید هنجاری
باورهای کنترلی
رفتار واقعی
تمایل رفتاری یا قصد
طرز نگرش نسبت به رفتار
هنجارهای ذهنی
ادراک از کنترل رفتاری

نظریه رفتاربرنامه ریزی شده یک الگوی عمومی است که در بسیاری اززمینه ها ازجمله پذیرش
فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است. در این نظریه، از عوامل انگیزشی برای پیشبینی یک رفتار ویژه استفاده میشود و فرض بر آن است که تمایل، انعکاسی از انگیزهی شخصی برای یک رفتار مشخص است. براساس نظریه یاد شده تمایل به رفتار حاصل سه عامل نگرش، هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنترل رفتار است. در این نظریه فرض بر آن است که رفتار یک فرد از طریق تمایل وی به آن رفتار تحریک میشود و این تمایل را به ترتیب، نحوه نگرش به رفتار، هنجار ذهنی و توانایی فرد در محقق ساختن موفقیت آمیز رفتار تعیین میکند.
مهمترین مشخصهی مدل برداشت ذهنی از کنترل رفتار، از ادراک فرد دربارهی وجود فرصتها و منابع لازم برای آن رفتار حکایت دارد که آسانی یا سختی ادراک شده از آن را نشان می دهد. به عبارت دیگر برداشت ذهنی از کنترل رفتار به معنی ادراک این موضوع است که منابع درونی و بیرونی در بروز یک رفتار محدودیت ایجاد می کند. با تقویت عامل کنترل رفتاری احتمال انجام رفتار افزایش می یابد.
براساس این نظریه تفاوتهای فردی در برداشت ذهنی از کنترل رفتار، به طور مستقیم بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر میگذارد. همچنین آموزش و تجربه تاثیر مستقیم بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. (یعقوبی & شاکری, 1387)
مدل پذیرش فناوری
با رشد فناوری در دههی 70 و افزایش شکست پذیرش سیستمهای سازمانی پیشبینی رفتار مصرفکنندگان و کاربران سیستم های اطلاعاتی اهمیت بیشتری یافت. از این رو مدل پذیرش فناوری که نخستین بار توسط دیویس مطرح شد مورد توجه بسیاری قرارگرفت. در شکل 2-3 نخستین مدل مفهومی ارائه شده توسط دیویس قابل مشاهده می باشد:
شکل 4 مدل مفهومی ازپذیرش فناوری (Davis, 1985, p. 10)
شکل 4 مدل مفهومی ازپذیرش فناوری (Davis, 1985, p. 10)
توانمندی و ظرفیت سیستم
انگیزه به استفاده از سیستم توسط کاربر
استفاده واقعی از سیستم
توانمندی و ظرفیت سیستم
انگیزه به استفاده از سیستم توسط کاربر
استفاده واقعی از سیستم

این مدل با توجه به نظریهی آیزن و فیشبین(Fishbein,M., Ajzen,I, 1975) بر مبنای تئوری رفتار منطقی در قالب شکل ذیل مطرح گردیده است:
شکل 5 مدل پذیرش فناوری (Davis ,F.D.,Bagozzi,R.P.,&Warshaw,P.R., 1989)
شکل 5 مدل پذیرش فناوری (Davis ,F.D.,Bagozzi,R.P.,&Warshaw,P.R., 1989)
متغییرهای بیرونی
برداشت ذهنی از مفید بودن
برداشت ذهنی از آسانی استفاده
نگرش به استفاده
تمایل به استفاده
استفاده از فناوری
متغییرهای بیرونی
برداشت ذهنی از مفید بودن
برداشت ذهنی از آسانی استفاده
نگرش به استفاده
تمایل به استفاده
استفاده از فناوری

اساس این مدل بر این عقیده استوار است که برداشت ذهنی افراد از فناوری، بر نگرش آنها به فناوری تاثیر میگذارد. این مدل بیانگر آن است که استفاده از فناوری اطلاعات با میل به رفتار (میل به استفاده )تعیین میشود که این تمایل رفتاری خود براساس دو برداشت ذهنی سودمندی و سهولت درک شده تعیین میشود. (رضایی, 1388)
مدل پذیرش فنآوری، بسیاری ازمعیارهای نگرشی تئوریِ عمل منطقی را بامعیارهای ادراک ازسهولت استفاده وادراک ازسودمندی جایگزین میکند. در این مدل دیویس انگیزههای استفادهکننده را در قالب سه عامل بیان میدارد: سهولت بهکارگیری درکشده ، سودمندی درک شده و علاقه به بهرهگیری از این سیستم. علاقه عامل مهمی در بهکارگیری این


دیدگاهتان را بنویسید