فایل پایان نامه معادلات ساختاری

میکند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها مییابد. لازم به ذکر است که روش های میدانی برای گردآوری اطلاعات عبارتند از: روش پرسشنامهای، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روش های صوتی و تصویری.
در خصوص نمونه و جامعهی تحقیق باید گفت که نمونه بخشی از جامعه آماری است که با روش قابل قبول انتخاب می شوند تا تحقیق بجای جامعه بر روی آنها امکان پذیر گردد (دلاور، 1390). نمونه ها را می‌توان به دو روش کلی انتخاب کرد: روش احتمالی که از ارزش علمی برخوردار است و به روش تصادفی موسوم است و روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است. در نمونه های احتمالی که به نمونه‌های اتفاقی و نیز تصادفی مشهورند اصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت میگردد. نتایج این نمونه ها قابلیت تعمیم به کل جامعه مورد نظر را دارد، بنابراین دارای ارزش و اعتبار علمی است و از این روش نمونه گیری در تحقیقات توصیفی زمینه یاب، همبستگی، علّی و تجربی استفاده میشود. در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقهای میباشد.
یکی از دلایل استفاده از این روش در پژوهش حاضر این است که می‌توان اطمینان حاصل کرد نمونه‌هایی با عناصر کافی از هر طبقه انتخاب شده است.یکی دیگر از دلائل استفاده از این روش به دست آوردن تخمینهای بهتری برای پارامترهای جامعه است. زیرا اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر در داخل هر طبقه باشد، روش نمونه گیری طبقه بندی شده نتایج دقیق تری را نسبت به روش نمونه گیری تصادفی ساده ارائه  میکند. در روش تصادفی طبقهای، محقق مایل است نمونه تحقیق را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن شود زیر گروه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه، در نمونه نیز حضور داشته باشند. این نوع نمونه گیری وقتی بکار می‌رود که جامعه دارای ساخت همگن و متجانس نیست. یعنی در این روش درصد آزمودنی‌هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می‌شوند با درصد همان گروه در جامعه مورد نظر برابر است. در پژوهش حاضر، سازمان میراث فرهنگی در شهر شیراز، مکان‌های سیاحتی و زیارتی آن شهر و همچنین تورهای سیاحتی در شهر شیراز به عنوان طبقهها انتخاب گشته و از هر طبقه با احتساب تعداد مدیران و کارشناسان موجود در آن طبقه، افرادی به صورت تصادفی انتخاب که برای نظرسنجی در نظر گرفته شدند.
در این پژوهش همچنین حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران به قرار زیر محاسبه گشت. لازم به ذکر است که از فرمول کوکران در حالت نامعلوم بودن تعداد افراد جامعه استفاده شد زیرا تعیین تعداد دقیق افراد درگیر در مسئلهی بازاریابی گردشگری در شهر شیراز کاری دشوار و همراه با خطا است.
n=
مفروضات فرمول کوکران در زیر آمده است:
P=q=50% (بر اساس روش احتمالی)؛ z آماره استاندارد توزیع نرمال است که در سطح اطمینان 95% برابر با 1.96 است؛ d حداکثر خطای مجاز میباشد که برابر با 8% مطابق با تحقیقات مشابه در نظر گرفته شد. بنابراین حجم نمونه آماری (n) براساس فرمولکوکران تعداد 150 نفر محاسبه شد. از این میان 150 پرسشنامهی توزیع شده، تعداد 142 پرسشنامه عودت داده شد (نرخ پاسخ دهی 95%). بنابراین تحلیل داده ها در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از 142 پرسشنامه انجام گرفته است.
در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانهای و میدانی برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است. در بخش مطالعاتکتابخانهای، اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از کتب، نشریاتتخصصی، پایاننامههای دانشگاهی و سایتهای علمی معتبر استخراج شد و در بخش میدانی از روش پرسشنامهای برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
ابزار گردآوری داده‌ها وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند متغیرها را اندازه گیری و اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتا کشف حقیقت گردآوری نماید. پرسشنامه و مصاحبه دو عدد از مهمترین ابزارهای گردآوری داده ها به شمار میروند که در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه یکی از متداولترین تکنیکهای تحقیق اجتماعی است. پرسشنامه پژوهش حاضر، یک ابزار محقق ساخته است که حاوی 2 بخش کلی است: بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت میباشد. بخش دیگر مربوط به عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری بر اساس مدل آمیخته بازاریابی 7P در شهر شیراز است. به این ترتیب بخش دوم پرسشنامه شامل 7 سوال برای محصول / خدمت، 4 سوال مربوط به قیمت، 7 سوال برای تبلیغات، 5 سوال برای مکان، 7 سوال برای افراد، 5 سوال مربوط به فرآیند فروش محصول و یا ارائه خدمت و در نهایت، 5 سوال برای شواهد و امکانات فیزیکی است.
مقیاس اندازه گیری سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر بر اساس طیف پنج درجهای لیکرت میباشد که میزان اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شیراز را با امتیاز 1 (خیلی کم) تا 5 (خیلی زیاد) مشخص می‌سازند.
جدول زیر جزئیات مربوط به ابعاد و سؤالات پرسشنامه را نشان میدهد:
جدول 3-1. تعداد سوالات و ابعاد تحقیق
ابعاد
تعداد سوالات
منبع
عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محصول
7
Hudson (2005)
قیمت
4
Kim et al. (2006)
تبلیغات
7
Kotler et al. (2005)
مکان
5
Tosun et al. (2008)
افراد
7
Hudson (2005)
فرآیند فروش محصول و یا ارائه خدمت
5
Uzama (2008)
شواهد و امکانات فیزیکی
5
Kotler et al. (2005)
در پژوهش حاضر برای حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج بدست آمده از تحقیق به ارزیابی ویژگیهای فنی پرسشنامه در دو بخش روایی و پایایی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف پرداخته شد؛ بطوری که معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در قسمت پایایی پرسشنامه و روایی سازه (در دو بخش روایی همگرا و واگرا) در قسمت روایی پرسشنامه بررسی گشت.
مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه‌گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازه‌گیری از لحاظ خصیصه مورد نظر دارای روائی کافی نباشد، نتایج پژوهش بی‌ارزش خواهد بود.
نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. داناییفرد و همکاران (1389) انواع روایی را در سه روایی محتوا، روایی معیار و روایی سازه نوع معرفی نمودهاند. در تحقیق حاضر بمنظور تعیین روایی پرسشنامهها ابتدا از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامهها به تأیید اساتید راهنما، مشاور و متخصصین این حوزه رسید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. البته شایان ذکر است که روایی و پایایی پرسشنامهها بر اساس تحقیقات پیشین نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
در مورد روایی سازه نیز از روش مدل معادلات ساختاری و نرمافزار PLS استفاده شد. روایی سازه به دو نوع روایی همگرا و روایی واگرا تقسیم میشود. برای روایی همگرا از معیار AVE (میانگین واریانس استخراجشده) استفاده شد که نتایج این معیار برای عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول 3-2: بررسی روایی همگرا
عوامل
محصول
قیمت
تبلیغات
مکان
افراد
فرآیند ارائه خدمت
شواهد و امکانات فیزیکی
AVE
0.591
0.663
0.671
0.706
0.620
0.590
0.618
مقدار ملاک برای سطح قبولی AVE، 0.5 میباشد (هولاند، 1999، ص78). همانگونه که از جدول بالا مشخص است، تمامی مقادیر AVE مربوط به سازه ها از مقدار 0.5 بیشتر بوده و این مطلب مؤید این است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.
در قسمت روایی واگرا، میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازه های دیگر در مدل مقایسه میشود. در این تحقیق، این کار از طریق مقایسه جذر AVE هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه ها محاسبه از این رو یک ماتریس ساخته شد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب AVE هرسازه بود و مقادیر پایین و بالای قطر اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازه های دیگر. این ماتریس در جدول زیر نشان داده شده است. همانگونه که از این جدول مشخص میباشد، جذر AVE هرسازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازه های دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازه ها میباشد.
جدول 3-3. بررسی روایی واگرا
عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری
شواهد و امکانات
فرآیند ارائه خدمت
افراد
مکان
تبلیغات
قیمت
محصول
عوامل
0.768
محصول
عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری
0.814
0.219
قیمت
0.819
0424
0.332
تبلیغات
0.840
0552
0.285
0.419
مکان
0.787
0.332
0.490
0.256
0.442
افراد
0.768
0.105
0.113
0442
0.331
0.194
فرآیند ارائه

 
 
0.786
0.423
0.199
0421
0.339
0.364
0.165
شواهد و امکانات
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
در پژوهش حاضر برای اندازه‌گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری بکار میرود و در صورت بیشترشدن مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه از 0.7، میتوان گفت که پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول است (مؤمنی و فعالقیومی، 1389، ص212). علاوه بر آلفای کرونباخ، از ضریب پایایی ترکیبی (CR) نیز استفاده شد که مقادیر آلفا و CR مربوط به هر بعد محاسبه و در جدول زیر آورده شده است. به اعتقاد هولاند (1999) بالاتر بودن ضرایب ترکیبی بالای 0.7 نشان از پایایی قابل قبول دارد که مطابق با جدول زیر، پرسشنامههای پژوهش از این لحاظ هم مناسب هستند.
جدول 3-4: بررسی پایایی
عوامل
محصول
قیمت
تبلیغات

مکان
افراد
فرآیند ارائه خدمت
شواهد و امکانات فیزیکی
آلفا
0.771
0.723
0711
0.752
0.810
0.883
0.719
CR
0.793
0.754
0.736
0.801
0.894
0.924
0.743
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ ها
یکی از عوامل اصلی و مهم در اجرای تحقیق علمی انتخاب روش تجزیهوتحلیل مناسب است. در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات، دادههایی که از اجرای پرسشنامهها بدست آمد، با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و PLS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری با بهره گرفتن از فرامین نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. همچنین از جداول و نمودارهایی که حاوی میانگین، فراوانی، درصد تجمعی و…. است، در این بخش استفاده شد. در بخش استنباطی نیز آزمون‌های تی تک نمونه ای، فریدمن (برای اولویت بندی) و روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برای پاسخ به سوالات تحقیق انجام شد. در نهایت نیز آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیات تحقیق به کار گرفته شد. در خصوص روش SEM باید گفت که این روش بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که در آنها متغیرهای آشکار دارای خطای اندازه گیری هستند و همچنین روابط بین متغیرها پیچیده است. با بهره گرفتن از این روش می‌توان از یکسو دقت شاخصها و یا متغیرهای قابل مشاهده را اندازه گرفت و از سوی دیگر روابط علی بین متغیرهای نهفته و میزان واریانس تبیین شده را بررسی کرد (کلانتری، 1388، ص34). مدل معادلات ساختاری از دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری تشکیل شده است و متغیر‌های مدل در دو دسته متغیرهای پنهان و آشکار تقسیم بندی می‌شوند. این روش برای اندازه گیری تاثیر همه جانبه سازه ها بر هم مناسب می‌باشد، زیرا می‌توان خطای اندازه گیری هر یک از متغیر ها را نیز لحاظ کرد (هومن، 1389). برای تحلیل از نرمافزار PLS استفاده شد که مزیتهایی دارد که مهمترین آن قابلیت تحلیل با بهره گرفتن از دادههایی با حجم پایین میباشد. همچنین نیازی به نرمال بودن داده ها در این نرم افزار نیست.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در این فصل تحلیل آماری در دو قسمت انجام می‌گیرد:
 آمار توصیفی: هدف از  این نوع تحلیل نمایش و توصیف این  داده‌های قطعی می‌باشد. هم‌چون شمارش یک موجودیت، درصد یک متغیر، چارک، صدک میانگین انحراف معیار و یا تحلیل داده‌ها با نمودار‌های مختلف
 آمار استنباطی: از آن‌جایی که مطالعه‌ی یک جامعه‌ی بزرگ امکان‌پذیر نیست، ابتدا از بخشی از جامعه نمونه‌گیری صورت می‌پذیرد. سپس با بهره گرفتن از تکنیک‌های آماری، نتایج به جامعه‌ی بزرگ‌تر تعمیم داده می‌شود.
در پژوهش حاضر آمار توصیفی، مقدمه‌ای بر انجام تحلیل استنباطی می‌باشد. به بیان بهتر، برای انجام تحلیل استنباطی ابتدا تحلیل توصیفی در مورد داده‌ها صورت گرفته و سپس با بهره گرفتن از تحلیل توصیفی، اطمینان حاصل شده که نمونه‌ی گرفته‌شده، برای انجام آزمون استنباطی مناسب است. بدین ترتیب در این بخش ابتدا توصیف نمونه آماری با بهره گرفتن از اطلاعات جمعیت شناختی آورده شده است و سپس اطلاعاتی که از اجرای پرسشنامهها بدست آمده بود، با بهره گرفتن از آزمون‌های تی تک نمونه ای و فریدمن در نرم افزار SPSS 21 و همچنین روش مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار PLS Smart تحلیل شده و نتایج آورده شده است.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت
همانطور که در نمودار 4-1 قابل مشاهده است 23 درصد از پاسخ دهندگان زن و 77 درصد آنها مرد هستند. نمودار 4-1 تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت آنها را نشان میدهد:
نمودار 4-1: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن
نمودار 4-2 تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن آنها را نشان میدهد. مطابق با این نمودار، بیشترین گروه افراد بین 40 تا 50 سال سن دارند و کمترین گروه نیز کمتر از 30 سال.
نمودار 4-2: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن
تفکیک پاسخدهندگان بر اساس میزان تحصیلات
طبق نمودار 4-3، بیشترین گروه نمونه را افرادی تشکیل میدهند که دارای تحصیلات لیسانس میباشند (یعنی 55 درصد)، در حالی که تحصیلات 31 درصد از آنها فوق لیسانس و دکتری و 14 درصد فوق دیپلم و پایینتر است.
نمودار 4-3: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کار
مطابق با نمودار 4-4 که بیانگر پراکندگی پاسخدهندگان بر اساس سابقه کار آنها است، بیشترین گروه آزمودنی را کارکنانی تشکیل میدهد که بین 10 تا 20 سال سابقه کار دارند (52 در صد)؛ 35 درصد دارای سابقه کار کمتر از 10 سال و در نهایت 13 درصد بیشتر از 20 سال سابقه کار دارند.
نمودار 4-4: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس رشته تحصیلی
مطابق با نمودار 4-5،

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *