فایل پایان نامه خدمات گردشگری

فراهمکننده این دو بعد ذکر شده است، به عنوان ترکیبی از تمامی عوامل در سلسله مراتب فرماندهی مدیران بازاریابی برای تامین خواستههای بازار هدف تعریف میشوند. در زمینه آمیخته بازاریابی گردشگری، بوهالیس (1999)، در راهبرد خود به چرخه حیات توریسم در منطقه گردشگری پرداخته است. نکته مورد توجه در دیدگاه او برنامه ریزی صحیح و اصولی توسط سیاستگذاران و فعالین حوزه های مختلف گردشگری و استفاده از ترکیب مناسبی از مولفه های آمیخته بازاریابی گردشگری میباشد که میتواند نتایج مثبتی برای مقاصد گردشگری به همراه داشته باشد و جایگاه مطلوبی را برای صنعت گردشگری منطقه به ارمغان اورد (هادسن، 2005). در واقع، آمیخته بازاریابی گردشگری، شالوده اساسی سیستم بازاریابی گردشگری را تشکیل میدهد؛ زیرا ترکیبی از مولفه های لازم برای برنامه ریزی و اجرای کل عملیلات بازاریابی است (کتابی و همکاران، 1384، ص 80).
در نهایت میتوان گفت که هدف از بازاریابی گردشگری شناسایی و پیشبینی نیازهای گردشگران و فراهم آوردن امکانات و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست که این امر موجب تامین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد. به طور کلی هدف از بازاریابی را میتوان در بررسی و اجرای استراتژی، شناسایی بخشهای مختلف آن، تعیین معیارهای بازاریابی برای هدایت روند توسعه محصول، برنامهها و طرحهای تعیین شده برای فعالیتهای روابط عمومی و ترویج فروش و آگهی خلاصه نمود. در این میان بازاریابی گردشگری اهمیت ویژهای مییابد زیرا اگر بازاریابی را فرآیندی مدیریتی بدانیم کلیه فعالیتهای برنامه ریزی، تهیه محصولات گردشگری و جذب گردشگر نیازمند عملیات بازایابی است. با برنامه ریزی و اجرای دقیق مدیریت بازاریابی میتوان تا حدود زیادی درآمد ارزی توریسم را افزایش، درآمدهای خارجی را متنوع و کشور را از آسیبپذیری ناشی از نوسانات قیمت نفت حفظ نمود. همچنین توجه به نگرش بازاریابی میتواند موجب افزایش جذب گردشگران گردد. ضعف بازاریابی گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عمدهترین عامل عقبماندگی ایران از روند رو به رشد این صنعت در جهان است (ساعی و همکاران، 1389).
تاکنون محققان و صاحبنظران گردشگری ترکیبهای متفاوتی از مولفه های آمیخته بازاریابی گردشگری را ارائه دادهاند. ابتدا به صورت خلاصه این ترکیبها را در جدول زیر مشاهده نموده و سپس به صورت مختصرتر به توضیحاتی در رابطه با آنها پرداخته خواهد شد.
جدول 2-1: مولفه های آمیخته بازاریابی از دیدگاه نویسندگان مختلف (قدیریمعصوم و همکاران، 1392)
علاوه بر این، محققین دیگر نیز بر اهمیت شناسایی عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری شامل کالاها / خدمات، قیمت / هزینه، مکان / محل، ترویج / پیشبرد، ارتباط و مشارکت، مجموعه مسافرتی (امکانات)، برنامه ریزی و فرآیند، کارکنان و مصرف کنندگان / بازدید کنندگان، برای توسعه این صنعت و بهره برداری بهینه از آن در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی کشورها اذعان دارند (کوک و بوز، 2014). مدل 7 پی آمیخته بازاریابی، یک از مهمترین مباحث مورد توجه در بازاریابی گردشگری است که میتواند در صنعت گردشگری برای شناسایی وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب، مورد استفاده قرار گیرد (قدیری معصوم و همکاران، 1392).
قیمت:
مشخص کردن قیمت خدمات/ محصول از عملکردهای بازاریابی است. زیرا رفاه مالی یک شرکت به اندازه فاکتورهای کیفیتی و رقابتی در محصول / خدمات تاثیر گذار است. قیمت گذاری شامل شرایط مورد فروش از قبیل در دسترس بودن یا اعتبار داشتن برای مشتری میباشد. در فرآیند تولید خدمات گردشگری، مدیران و بازاریابان بایستی توجه داشته باشند که قیمت تنها هزینهای نیست که مشتریان میپردازند. بلکه امکان دارد هزینه‌های دیگری نیز در ارتباط با زمان و مخارج طول سفر، هزینه‌های عدم سازگاری و احساس نابرابری در برابر همسفران و غیره نیز وجود داشته باشد که بایستی در فرآیند قیمتگذاری عوامل گردشگری مورد توجه قرار گیرند. معمولاً قیمت گذاری خدمات گردشگری با توجه به هزینه تمام شده سفر و نیز با در نظر گرفتن جنبه‌های روان شناختی و رقابتی جامعه مصرفی تعیین می‌گردد. در واقع قیمت یکی از مهم ترین و قابل لمس ترین عوامل بازاریابی ترکیبی است، که برای تعیین آن بایستی به نکات زیر توجه گردد:
1. اهداف فعالیتی و بازار هدف؛
2. برآورد هزینه کامل تولید، توزیع و پیشبرد فرآورده تولید شده؛
3. تمایل و گرایش بازار هدف برای کالا یا خدمتی که تولید می‌کنیم؛
4. قیمتهای تعیین شده رقبا برای همان کالا یا خدمت به منظور عرضه به همان بازار هدف؛
5. قیمت ها و دسترسی به فرآورده‌های تکمیلی (برای نمونه: زمین‌های مورد نیاز چادر زدن، متلها، و تخت و صبحانه فرآورده‌های تکمیلی اقامت هستند)؛
6. شرایط اقتصادی (محلی یا ملی)؛
7. امکان ایجاد تحرک در عرضه کالاها یا خدمات پرمنفعت (مانند؛ قایق) از طریق عرضه خدمات مرتبط با آن (نگهداری و تعمیر) با کم ترین هزینه.
همچنین در هنگام قیمتگذاری فعالیتهای گردشگری بایستی به موقعیت‌های مختلف و عوامل جانبی گردشگری توجه داشته باشیم. مانند قیمت گذاری برای ارتقاء فروش در فعالیت‌های خارج از فصل یا غیر فصل، تمهیدات برای اقامت بیشتر مسافران، تورهای گروهی و فروش برنامه‌های ترکیبی.

 
 
محصول:
عبارت است از ترکیب خدمات و سرویس که یک شرکت به مشتری برای خرید پیشنهاد میشود. بنابراین ترکیب خدمت/ محصول برای تصویر یک شرکت یا عملکرد بازاریابی حیاتی است. در گردشگری این خدمات هستند که نقش اصلی را در تجربه کیفی اوقات فراغت بازی می‌کنند، که این تجربه اغلب در میان افراد مختلف متفاوت می‌باشد. یک تجربه کیفی از سوی یک گردشگر اسکی باز ممکن است شامل یک پیست اسکی با شیب متناسب و خلوت باشد؛ در حالیکه برای گردشگر دیگر شامل یک رستوران خوب و امکان مناسب و روابط اجتماعی مطلوب باشد. چنین تصمیم گیریهایی در مورد تسهیلات، برنامه‌های سفر و خدمات مورد نیاز بایستی براساس شناخت نیازها و خواسته‌های بازارهای مختلف هدف صورت گیرد. به تبع آن ایجاد کالاها / خدمات بدون برآورد نیازهای مصرف کنندگان آن سود پایداری را برای تولید کننده آن در بر نخواهد داشت.
فعالیت‌های گوناگون گردشگری بایستی به فرآورده ها و خدمات خود به صورت واقعی نگاه کنند. بدین ترتیب که توجه داشته باشند، فرآورده ها و خدمات ارائه شده به منظور تمرکز بر کیفیت تجربی مورد نیاز مشتریان، و همچنین تجهیزات، برنامه ها و خدماتی که تأمین کننده نیازهای آنان می‌باشد تولید می‌شوند؛ و نه صرفاً نیازهای اولیه انسان که غذا، پوشاک و سرپناه میباشد. به همین دلیل تولید خدمات گردشگری مبتنی بر ایجاد امکانات و تجهیزاتی است که فرآورده نهایی آن موجب رضایت مصرف کننده یا بازدیدکننده را فراهم نماید. برای مثال، زمینهایی که برای برپا کردن اقامتگاههای تفریحی ایجاد می‌شوند نمیتوانند جهت پارکینگ اتومبیل ها یا قایق ها منظور گردند. زیرا که تجربیات حاصل از آن برای مصرف کنندگان تأمین کننده نیازها و اهداف آنان نخواهد بود.

در نهایت میتوان گفت که محصول گردشگری نه تنها با کالاها و محصولات فیزیکی، بلکه با سایر خدمات نیز تفاوتهایی دارند. بهعبارت دیگر در مرحله نخست این محصول در یک دوره زمانی و طی مراحل مختلف تجربه میشود؛ در مرحله دم این محصول برای گردشگران پرمخاطره است و در مرحله سوم بخشی از این محصول مبتنی بر امیال شخصی گردشگران از جمله رهایی از فشارهای زندگی و…. است. همچنین محصول گردشگری دارای قابلیتهای بهرهبرداری دوگانه است. یعنی این محصولات فقط مورد استفاده گردشگران غیربومی قرار نمیگیرد بلکه افراد بومی نیز از آن استفاده میکنند (ژانگ و همکاران، 2009).
مکان:
مکان جایی است که مشتری قادر باشد در آن محصول عرضه شده را مصرف نماید. به عبارت دیگر، مکان یا محل عبارت از محلی است که مشتری وجه کالا یا خدمت گردشگری را می‌پردازد. روابط مهمان نوازی و مهمانداری در تأمین محل مناسب برای عرضه خدمات گردشگری حائز اهمیت می‌باشد. این شامل طرز تفکر مشتری مداری از سوی صاحبان، مدیران و نیز کارکنان خدمات گردشگری می‌باشد. چنانچه صاحب تشکیلات گردشگری یا مدیر آن نسبت به مشتری توجه کافی نداشته باشد، کم تر احتمال می‌رود که کارکنان زیردست او نیز این توجه را داشته باشند. همچنانکه روش‌های توزیع نیز متحول شده اند، و سریعتر، پیشرفته تر و گسترده تر از گذشته انجــام می‌شوند، مدیران و بازاریابان خدمات گردشگری بایستی به رفاه مشتریان در هنگام دریافت خدمات توجه نمایند. برای مثال به مکان عرضه، دسترسی، سرعت ارائه خدمات، زمان فروش خدمات و نیز موجودی خدمات توجه زیادی داشته باشند، چنانکه در مورد کالاها نیز همین تفکر وجود دارد.
بسیاری از فعالیت‌های خدمات مسافرتی و جوامع گردشگری در شناخت نقش خود در بهینه سازی شرایط سفر به ناحیه خود و خروج از آن دچار اشتباه می‌شوند. حال آنکه فعالیت توزیع خدمات فراتر از مرزها و محدودیت‌های مکانی یک عرضه کننده خدمات گردشگری است. یک تجربه نامطلوب در هنگام ورود یا خروج از یک مکان گردشگری می‌تواند تأثیر کاملاً متفاوتی را در بازدیدکنندگان ایجاد نماید. برای جلوگیری از این آثار نامطلوب میتوان از تمهیدات زیر استفاده نمود و تا حدود زیادی بر شرایط نامطلوب غلبه کرد:
1. تهیه نقشه ها و مسیرهای گوناگون.
2. تهیه زمان تقریبی مسافرت و طول مسافت ها از مقاصد مختلف.
3. تهیه و ارائه مسیرهای مسافرتی و منظره ای.
4. شناسایی جاذبه ها و تجهیزات پشتیبانی در طول مسیرهای مسافرتی مختلف.
5. آگاه کردن مشتریان بالقوه از گزینه‌های حمل و نقل به ناحیه مورد نظر مانند، هواپیما و راه آهن، و غیره.
تبلیغات و آگهی یا ترفیع:
ترفیع یا پیشبرد یا تبلیغات، شامل کلیه ابزارها و روش‌های ارتباطی عرضه فرآورده به بازار هدف می‌باشد. تبلیغات یکی از موثرترین وسایلی است که میتوان به وسیله آن گردشگران را جذب کرد. تبلیغات، تلاش سازمانیافتهای برای نظارت بر اعتقادات، نظریات و یا اعمال دیگران با کمک نشانه ها (کلمات، اشارات، پوسترها، یادبودها، موسیقی، البسه و برچسب) است (کاتلر و آرمسترانگ، 1376، ص 78). تبلیغات به همه سطوح ارتباطی با مشتری به منظور افزایش نتیجه فروش خدمات / محصولات اشاره دارد. تبلیغ در معنای گسترده ترکیب ارتباط را نمایش میدهد. در پژوهش ساعی و همکاران (1389)، بیان گردیده است که گردشگری پدیدهای است که با زندگی روزمره مردم سروکار دارد و به همین دلیل روز به روز توسعه بیشتری مییابد. بنابراین، برای استفاده از این شرایط و جلب گردشگران بایست از وسایل مختلف و از جمله تبلیغات سود جست. بنا به توصیه سازمان جهانی گردشگری، سازمانهای ملی گردشگری باید 3 تا 5 درصد از بودجه خود را به تبلیغات گردشگری اختصاص دهند. توماس و هیو (2006)، نیز بیان کرده است که توجه به نگرش بازاریابی و تبلیغات میتواند راهحلی برای افزایش جذب گردشگران باشد.
پیشبرد یا ترویج خدمات گردشگری، سبب فراهم نمودن اطلاعات صحیح و به هنگام برای بازار هدف می‌گردد و به مصرف کنندگان کمک می‌کند که در مورد بازدید از جامعه یا فعالیت ارائه شده تصمیم گیری کنند. این اطلاعات بایستی برای بازدیدکنندگان موجود و بالقوه حائز اهمیت و عملی بوده و از واقعیت قابل پذیرشی برخوردار باشد. ارائه نادرست کالاها یا خدمات غالباً منجر به مشتریان ناراضی و شهرت نامطلوب می‌گردد. به عبارتی مؤکداً توصیه میگردد که از ابزار ادعاهایی که قادر به انجام آن نیستیم خودداری نمائیم.
انتخاب یک حرکت پیشبردی با جایگاه کاملاً مشخص و مقررات فوری امکانپذیر نمیباشد. به عبارتی تصمیمهای بازاریابی نسبت به اینکه کدام نوع یا ترکیبی از کدام حرکت پیشبردی (فروش حضوری، تبلیغات، پیشبرد فروش، یا شهرت آفرینی) مورد استفاده قرار گیرد، همواره به سادگی میسر نمی باشد. اما آنچه مسلم است، چنانچه یک فرآیند اصولی دنبال شود و تحقیق لازم صورت گیرد، شانس موفقیت بیشتری را به دنبال خواهد داشت. برای رسیدن به این فرآیند اصولی، شناسایی و درج موارد زیر توصیه می‌گردد:
1. گروه هدف، یعنی گروه مورد نظر برای فروش فرآورده مشخص گردد.
2. موقعیت، یعنی ذهنیتی که از جامعه یا فعالیت خود در اذهان مصرف کنندگان انتظار داریم.
3. اهداف، یعنی هدفهای تعیین شده برای حرکت‌های پیشبردی و ترویجی.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4. بودجه، یعنی میزان بودجه ای که برای اهداف پیشبردی در نظر داریم.
5. زمانبندی، یعنی چه وقت و با چه تناوبی حرکت‌های پیشبردی انجام شود؟
6. ارزشیابی، یعنی نحوه تعیین میزان اثر بخشی حرکتهای پیشبردی.
مردم:
مردم برای هر خدمتی مکانیسم محموله هستند. بدون مردم خوب، خدمات، پست و نامرغوب خواهد بود. بدون مردم، خدمت هم نمی تواند ارائه شود. بنابراین، کارفرمایان در صنعت خدمات مهمترین امتیاز را دارند. افراد و کارکنان حرفهای، یکی از مهم ترین سرمایه‌های خدمات گردشگری می‌باشند. توجه به نیروی انسانی کیفی برخوردار از مهارت ها، معلومات، انگیزه و مراقبت از مشتری در ایجاد فضای کاری مناسب موثر می‌باشد. ضمن اینکه خصوصیات فردی آنان مانند صمیمیت، نحوه ارائه شخصیت فردی، توانمندی نفوذ در مشتری، ادب، اطلاعات و سازگاری با شرایط کاری می‌تواند بهره غیر قابل تصوری را برای گردانندگان خدمات مسافرتی به همراه داشته باشد.
برای جلوگیری از هر گونه کاستی میتوان با آموزش کارکنان در زمینه های مختلف فروش و بازاریابی امکان دستیابی به افزایش فروش را فراهم نمود. در حالیکه توجه به این نکته ضروری است که از طریق تدوین برنامه تشویقی، خواه به صورت مالی یا غیر مالی، روحیه کارکنان ارتقاء خواهد یافت.
شواهد و امکانات فیزیکی (موقعیت یا مجموعه مسافرتی):
هر تور و شرکت مسافرتی در وقت اضافی موقعیت مطلوب را بر پا می کند. مجموعه مسافرتی (پکیج)، شامل چندین عامل سفر است که با بهرهگیری از مشارکت بخشهای مختلف به صورت یکجا و تحت یک پوشش قیمتی به مصرف کننده ارائه می‌گردد. یک مجموعه مسافرتی نیازمند توجه به محیط، فضای مطلوب، و ظاهر فرآورده گردشگری در جائیکه به فروش یا مصرف می‌رسد، می‌باشد. این توجه به ویژه متمرکز بر ظواهر، بزرگی، تشکیلات، شهرت سازمانی، شادابی محیط، راحتی، تسهیلات و نظافت در ارائه خدمات گردشگری یا عرضه آن میباشد. بدین ترتیب که به منظور تهیه یک مجموعه مسافرتی، بایستی برنامهای جهت بهبود بخشیدن به کیفیت حرفهای (یعنی استاندارد سازی آنچه که مشتری دریافت می‌کند) و کیفیت عملی (استانداردهای مرتبط با چگونگی ارائه خدمات به مشتری) تدوین گردد. ضمن اینکه کلیه کارکنانی که در ارتباط با مسافران و گردشگران هستند، نیازمند آموزشهای لازم در این خصوص میباشند.
برنامه ریزی و فرآیند:
برنامه ریزی به طور مفهومی شبیه بسته بندی است. مسافرت و گردشگری نیز مانند هر فعالیت دیگری نیازمند برنامه ریزی

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *