فایل پایان نامه خدمات گردشگری

بررسی برازش مدل حاوی سوالهای یک متغیر است که در تحقیق حاضر نیز به کار گرفته شده است.
روند اجرای تحلیل عاملی در تحقیق حاضر به این صورت بوده است که ابتدا مدل در حالت معناداری اجرا شد تا اعداد t حاصل شده و بتوان با بهره گرفتن از آنها معنادار بودن عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری را تأیید نمود و متعاقباً به سوالات پژوهش پاسخ داد. در مورد هفت بعد موثر بر بازاریابی گردشگری نتیجه اجرای مدل توسط نرم افزار Smart PLS در حالت معناداری در شکل زیر آمده است:
شکل 4-1: اجرای مدل در حالت معناداری
اجرای مدل در حالت معناداری مشخص می‌سازد که تأثیر کدام یک از ابعاد/سوالات معنادار و تأثیر کدامیک بی معنی بوده است. این کار به وسیله اعداد t مشخص می‌گردد. به طوری که اگر مقدار t بیشتر از 1.96 باشد، می‌توان در سطح اطمینان 95% معناداری را تأیید نمود. همانگونه که از شکل بالا مشخص است، معناداری تمامی ابعاد مشهود است. اما برخی از سوالات با عدد t کمتر از 1.96 مواجه شده اند. بنابراین در پاسخ به سوالات پژوهش می‌توان گفت که تمامی عوامل شناسایی شده در این تحقیق که در پرسشنامه (ضمایم) آمده اند، به غیر از سوالات 6، 11 و 18 تأثیر معناداری بر بازاریابی گردشگری دارند. سه عامل مزبور (سوالات 6، 11 و 18) که تأثیر آنها تأیید نشد به ترتیب عبارتنداز: جلوگیری از تخریب محیط زیست در شیراز، کنترل و تثبیت نرخ کالاها و خدمات مربوط به گردشگران در سطح شیراز، و ایجاد و راه اندازی یک سایت تخصصی اینترنتی جهت معرفی بهتر جاذبه ها و گسترش گردشگری مجازی.
علاوه بر حالت معناداری، مدل تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار Smart PLS در حالت تخمین استاندارد نیز اجرا گشت. با این کار، بارهای عاملی مربوط به سوالات مشخص شدند. در اینجا نیز بارهای عاملی بیشتر از 0.4 نشانه تأثیر قوی تر عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری هستند. نتیجه اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد در شکل زیر نمایان است:
شکل 4-2: اجرای مدل در حالت معناداری
همانطور که از شکل بالا معلوم است، تمامی ابعاد دارای بار عاملی بیشتر از 0.4 هستند که یکبار دیگر معناداری تأثیر آنها را تأیید می‌سازد. اما، برخی سوالات (سوال 23 و 35) مانند مرحله قبل دارای بارعاملی کمتر از 0.4 شده اند. این امر نشان می‌دهد که این عوامل نیز تأثیر معناداری بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز ندارند. این دو عامل عبارتند از: دوری و نزدیکی جاذبه ها به شبکه های ارتباطی سریع، و اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده از فناوریهای جدید برای ارائه خدمات گردشگری.
4-3-4- آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیه‌های تحقیق
در این قسمت از آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر هریک از عوامل هفت گانه در مدل تحقیق بر بازار یابی گردشگری در شهر شیراز استفاده شده است. لازم به ذکر است دلیل استفاده از این آزمون در این مرحله اینست که ابتدا می‌بایست سوالات تحقیق مبنی بر شناسایی عوامل هفت گانه و شاخص‌های آنها انجام می‌شد، تا شاخص‌های با بار عاملی اندک مانند سوال 23 و 35 وارد تحلیل رگرسیون نشوند تا نتایج دقیق تر و معتبر تر باشند.
ابتدا به عنوان مقدمه باید گفت که کاربرد یک متغیر براى پیش‌بینى نمودن متغیر دیگر را رگرسیون مى‌گویند. رگرسیون با کاربرد یک متغیر مستقل، مقادیر متغیر غیرمشخص دیگرى را به عنوان متغیر وابسته پیش‌بینى مى‌کند. مانند تحقیق حاضر که تأثیر عوامل هفت گانه بر بازاریابی گردشگری بررسی می‌گردد. میزان تغییر یک متغیر بر اثر متغیر دیگر را ضریب رگرسیون مى‌گویند که عبارت است از میزان تغییرى که در متغیر وابسته بر اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل بروز مى‌کند.
رگرسیون بصورت ساده و چندگانه محاسبه مى‌شود. در رگرسیون ساده، یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد؛ ولى در رگرسیون چندگانه یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل وجود دارد. در تحقیق حاضر از آزمون رگرسیون خطی ساده برای آزمودن فرضیه ها مبنی بر عوامل هفت گانه بر بازاریابی گردشگری استفاده شده است.
آزمون رگرسیون نیز مانند آزمون‌های مشابه، از فرضیه های صفر و یک تشکیل شده که این فرضیه ها در تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد:
H0: عوامل هفت گانه مدل 7p بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز تأثیر معناداری ندارند.

 
 
H1: عوامل هفت گانه مدل 7p بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز تأثیر معناداری دارند.
جدول زیر نتایج آزمون رگرسیون را نشان میدهد:
جدول 4-8. نتایج آزمون رگرسیون
تأثیر متغیرها بر هم
مقدار t
سطح معناداری
ضریب استانداردشده بتا
نتیجه آزمون فرضیه
محصول / خدمت ← بازاریابی گردشگری
10.257
0.000

0.658
تأیید فرضیه
قیمت ← بازاریابی گردشگری
10.003
0.000
0.648
تأیید فرضیه
تبلیغات ← بازاریابی گردشگری
11.758
0.000
0.707
تأیید فرضیه
مکان ← بازاریابی گردشگری
17.530
0.000
0.831
تأیید فرضیه
افراد ← بازاریابی گردشگری
17.465
0.000
0.830
تأیید فرضیه
فرآیند فروش/ارائه خدمات ← بازاریابی گردشگری
12.196
0.000
0.720
تأیید فرضیه
شواهد و امکانات فیزیکی ← بازاریابی گردشگری
13.248

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.000
0.748
تأیید فرضیه

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *