ساختار سازمانی

 
  یکسانی توسط آنها ارائه شده است . فایول و لایلز(1985) انواع یادگیری را در قالب دو سطح بیان می کند که.عبارتند از یادگیری سطح پایین و یادگیری سطح بالا .
یادگیری سطح پایین در داخل یک ساختار سازمانی و یا مجموعهای از قواعد اتفاق می افتد .
یادگیری سطح پایین منجر به توسعه روابط پایهای میان رفتار و نتایج میشود، اما این امر اغلب در دوره کوتاهی اتفاق میافتد و تنها بخشی از آنچه سازمان انجام میدهد را تحت تأثیر قرار میدهد .
به نظر این دو نویسنده ، یادگیری سازمانی نتیجه تکرار رویه معمول است و شامل ایجاد روابط بین رفتارها و نتایج مربوط به آنها میباشد . در نتیجه این اتکال به رویه و روال عادی، یادگیری سطح پایین بیشتر در زمینه سازمانی اتفاق میافتد که به خوبی درک شده و مدیریت به توانایی خود در کنترل موقعیتها باور داشته باشد. هر چند این نوع کنترل بر روی عوامل محیطی بیشتر از ویژگیهای مدیران سطح پائین و میانی است تا مدیران سطح بالا، اما یادگیری سطح پایین را نباید با سطوح پایین سازمان اشتباه گرفت . هر سطح از سازمان ممکن است به نوبه خود درگیر این نوع یادگیری شود .
از سوی دیگر، هدف یادگیری سطح بالا تنظیم قواعد و هنجارهای کلی به جای فعالیت ها و رفتارهای به خصوص است . روابطی که در نتیجه یادگیری سطح بالا ایجاد میشوند، اثرات بلند مدتی بر روی سازمان به عنوان یک کل دارند . این نوع یادگیری با بهره گرفتن از کاوش خلاقه ، توسعه مهارت و بینش اتفاق میافتد. بنابراین یادگیری سطح بالا بیش از یادگیری سطح پایین فرآیندی شناختی است . به نظر فایول(1985) زمینه یادگیری سطح بالا معمولاً ابهام آمیز و نامعین است که اساساً در این چنین زمینهای رفتار کاملاً تکراری تقریباً بی معنی خواهد بود . با توجه به این نکته، یادگیری سطح بالا عمدتاً در سطوح بالای مدیریت، که هنجارهای تصمیم گیری از حداقل درجه معینی برخوردارند، اتًفاق میافتد.
جدول 2-5: ویژگیهای یادگیری سطح بالا و یادگیری سطح پایین فایول و لایلز(1985)
یادگیری سطح پایین
یادگیری سطح بالا
ویژگیها
از طریق تکرار به وقوع میپیوندند
از طریق استفاده از کاوش خلاقه و بینش اتفاق میافتد
روالپذیر
روال ناپذیر
اعمال کنترل بر روی فعالیتها، فواعد و ساختارهای جاری
توسعه ساختار و قواعد تفکیک شده برای مقابله با نقصان کنترل
زمینه درک درست
زمینه مبهم
در تمام سطوح سازمان اتفاق میافتد

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اغلب در سطوح بالا اتفاق میافتد
پیامدها
نتایج رفتاری

بینشها، کاوشهای خلاقه و آگاهی جمعی
نمونه ها
نهادینه کردن قواعد رسمی سازمان
رسالتها و تعاریف جدید از سمت و سوی سازمان
تعدیل سیستمهای مدیریتی
تنظیم مقاصد اصلی سازمان
مهاتهای حل مساله
مهارتهای تعریف مساله
آرجریس و شون ( 1978 ) یادگیری سطح پایین را یادگیری تک حلقه ای نامیده اند یادگیری تک حلقه ای فرآیندی است که جنبه های اصلی و کلیدی یا « تئوری مورد استفاده »مجموعه قواعد سازمان را حفظ می کند و خود را به مشخص کردن و تصحیح خطاها در درون این سیستم مفروض از قواعد محدود می کند. از طرفی محقق مذکور یادگیری سطح بالا را یادگیری دو حلقه ای میشناسند . یادگیری دو حلقه ای زمانی اتفاق میافتد که سازمان خطاها را کشف و اصلاح میکند و هنجارها، رویه ها، سیاست ها وهدفهای موجود را زیر سؤال می برد و به تعدیل و اصلاح آنها میپردازد . آنها نوع سومی ازیادگیری تحت عنوان یادگیری ثانویه یا سه حلقهای را معرفی می کنند . یادگیری ثانویه زمانی اتفّاق می افتد که سازمانها یاد بگیرند چگونه یادگیری تک حلقهای و دو حلقهای را اجرا کنند . به عبارت دیگر، یادگیری سه حلقه ای توانایی یادگرفتن دوباره یادگیری است.
اعمل نتیجه/ پیامد ارزیابی
متغیرهای حاکم

شکل 2-6: مقایسه یادگیری تک حلقهای و یادگیری دو حلقهای آرجریس وشون ( 1978 )

]]>