دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده می باشد.پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه و تدوین گردید که شامل 36 سوال بود. جامعه آماری این پژوهش معلمان ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه کهریزک می باشد  که در اینجا معلمان به دو گروه (با سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی و بدون سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی ) تقسیم شده اند. پرسشنامه بین معلمان ابتدایی توزیع گردید. تعداد 145 پرسشنامه برای تحلیل و تفسیر آماده گردید. برای تعیین روایی این پژوهش ، پرسشنامه ساخته شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی اساتید دیگر قرار گرفت و بر پایه نظرات این متخصصان تجدید نظر و اصلاحات لازم در آن صورت گرفت. همچنین قبل از اجرای پرسشنامه در آموزش و پرورش ناحیه کهریزک ، پرسشنامه توسط تعدادی کارشناس ذیربط مورد مطالعه و تایید قرار گرفت. به مقصود برآورد پایایی در این پژوهش از آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد.محاسبه آلفا با برنامه آماری spss بوده می باشد که میزان آن برایر 95/0 می باشد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (از جداول و نمودارها برای ارائه میانگین و انحراف معیار،فراوانی و درصد ها ) بهره گیری شده می باشد و همچنین از آمار استنباطی (آزمون tدو گروه مستقل) بهره گیری شده می باشد. مطالعه و تحلیل داده ها نشان داد که دو گروه معلمان (معلمانی که در دوره های ضمن خدمت شرکت کرده اند و معلمانی که در دوره های ضمن خدمت  شرکت نکرده اند) در 5 مورد تفاوتی را نشان نداده اند و فقط در یک مورد که میزان تسلط بر نحوه و اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس درس می باشد تفاوت داشته اند و معلمانی که دوره های ضمن خدمت را گذرانده اند تسلط بیشتری نسبت به معلمانی که در دوره ها شرکت نکرده اند داشته اند.

 

مطلب مرتبط :   پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

The present study evaluated that the in-service training courses for teachers which included the descriptive evaluation of teacher̛ s view of experienced and unprecedented teachers in terms of training. In this project , the study aims to achieve if period of inservise courses with the good quality, six questions were raised in and the researcher wanted to answer it. The questions are as follows:

  1. Is there a difference between trained and untrained teacher in student̛s all-round development of personality ?

ارزشیابی  ……………………………………………………………………………..evaluation

ارزشیابی توصیفی …………………………………………………….descriptive evaluation

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده