دانلود پایان نامه

نظریهاسمیت،کندال وهیولین(1969) ، ابعاد خشنودی شغلی و براساس نظریه گرینبرگ (1990) ابعاد عدالت سازمانی و با رویکرد بومی سازی و استخراج شاخص های این ابعاد ،از بین نظریه های محققین و صاحب نظران ، مدل عملیاتی تحقیق بدست آمد که مبنای طراحی و تدوین پرسشنامه ، قرار خواهد گرفت . جدول صفحه بعد (2-1) به صورت خلاصه مدل عملیاتی تحقیق را نشان می دهد . به این ترتیب برای پرسشنامه مذکور 8 عامل و 92 شاخص وجود دارد که به توصیف آن می پردازیم .

مفهوم
ابعاد
مولفه
شماره گویه
شاخص ها(گویه ها)
ماخذ اشاره شده
رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس اطلاعات وامنیت عمومی
تاثیر عدالت سازمانی برخشنودی شغلی کارکنان پلیس اطلاعات وامنیت عمومی
عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
q1
منصفانه بودن شیفت کاری
شکرکن و نعامی،1383 :58
q2
منصفانه بودن سطح حقوق دریافتی
مک فارلین،629:2003
q3
منصفانه بودن میزان کار محوله
چراش و کوهن ،279:2004
q4
عادلانه بودن مزایای دریافتی
رضائیان ، 1386 : 43
q5
عادلانه بودن مسئولیتهای کارکنان
شکرکن و نعامی ،1383 :58
عدالت رویه ای
q6
منصفانه بودن تصمیمات مدیران
کورس و همکاران، 1995
q7
عدم تبعیض در اتخاذ تصمیم مدیران
بروکنر و سیگل، 2005
q8
اطلاعات کامل مدیر در تصمیم گیری
تیلور و همکاران، 2003
q9
تصمیمات شفاف و ارائه اطلاعات اضافی
لیند ،1985 :160
q10
اجرای همه تصمیمات با کمک کارکنان
رابینز،171:2003
q11
مجاز بودن کارکنان به تغییر تصمیمات
چراش و اسپکتور،280:2006
عدالت مراوده ای
q12
توجه به استعدادکارکنان درتصمیم گیری
تیئر و بیس، 77:2004
q13
احترام به کارکنان در تصمیم گیری
چراش و اسپکتور،280:2006
q14
توجه به نیاز کارکنان در تصمیم گیری
کونوفسکی وکروپانزائو 137:2005
q15
رویه مشخص و درست در تصمیم گیری
چراش و اسپکتور،280:2006
q16
توجه به حقوق کارکنان در تصمیم گیری
کونوفسکی وکروپانزائو 137:2005
q17
بحث وگفتگو در مورد پیامد تصمیمات
چراش و اسپکتور،280:2006
q18
توجیه کامل کارکنان در مورد تصمیمات
کونوفسکی وکروپانزائو 137:2005
q19
قابل قبول بودن توضیحات مدیردرکار
اندرسون و دیگران ،31:2005
q20
توضیحات واضح مدیردرمورد تصمیمات
چراش و اسپکتور،280:2006
ابعاد
مولفه
شماره گویه
شاخص ها(گویه ها)
ماخذ اشاره شده
خشنودی شغلی
خخخخخخخخ
ماهیت کار
q1
مجذوب کننده
کائوفمن، 1984: 19
q2
تکراری نبودن
q3
خشنود کننده
q4
یکنواخت نبودن
q5
خوب و مناسب
میلکوویچ و بودریو، 1989: 109
q6
خلاقانه
q7
مورد احترام
q8
دقیق و حساس
q9
خوشایند و دلپذیر
q10
مفید و سودمند
q11
خسته کننده نبودن
q12
بهداشتی و سالم
q13
تلاش برانگیز
q14
سرپایی نبودن
q15
ناامید کننده نبودن
q16
ساده و آسان
q17
زیاد و بی پایان نبودن
q18
دارای احساس موفقیت
حقوق وپرداخت
حقوق وپرداخت
q19
کافی برای مخارج معمول
ازکمپ،148:1380
q20
سهم منصفانه از سازمان
q21
نداشتن سختی در تأمین مخارج زندگی
q22
بد نبودن

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

q23
امکان تأمین زندگی مرفه
حسین زاده وناصری ،22:1386
q24
نا مطمئن نبودن
q25
کمتر از حد استحقاق نبودن
q26
درآمد بالا بودن
q27
درآمد پایین نبودن
نظارت وسرپرست
q28
مشورت کننده

ازکمپ،1380: 148
q29
عدم دشواری در خوشحال ساختنش
q30
نداشتن رفتاری غیرمودبانه
q31
تحسین کننده کار خوب
q32
رعایت نمودن آداب معاشرت
q33
بانفوذ (متشخص) بودن
q34
آگاه به تحولات علمی
q35
سرپرستی کافی داشتن
q36
زود از کوره در نرفتن
q37
آگاهی دهنده طرز کار
q38
سبب رنجش خاطر عدم
q39
یک دنده و لجباز نبودن
q40
مطلع و خبره در کار خود بودن
q41
بد اخلاق نبودن
q42
باهوش (یادگیری بالا) بودن
q43
آزادی عمل دهنده در کار
q44
تنبل نبودن
q45
امکان رجوع بوی در زمان احتیاج
فرصتهای ارتقاء
q46
امکان فرصت خوب برای ترقی
ساعتچی، 1384
q47
عدم محدودیت فرصت ترقی
q48
دادن ترفیع بر حسب شایستگی
ساعتچی، 1384
q49
امکان وجود ترقی وپیشرفت
ساعتچی، 1384
q50
خوب بودن امکان ترفیع
q51
منصفانه بودن مقررات ترفیع
q52
مستمر بودن ترفیع
q53
منظم بودن ترفیع
q54
نسبی بودن امکان ترفیع
همکاران شغلی
q55
تحرک بخش بودن
اسمیت وکندال، 1969
q56
کسل کننده نبودن
q57
کند نبودن در کار
q58
بلند همت بودن
q59
کند ذهن نبودن
q60
وظیفه شناس بودن
q61
سریع بودن در کار
خشنودی شغلی
q62
باهوش بودن
q63
دشمن تراش نبودن
q64
پر حرف نبودن
q65
زیرک و دانا بودن
q66
تنبل نبودن
q67
کج خلق نبودن
q68
اسرار فاش نکردن
q69
فعال وپرتلاش بودن
q70
محدودیت درسرگرمی
q71
وفا دار بودن
q72
دیر آشنا نبودن
2-6- خلاصه فصل دوم:
عامل انسانی درسازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است و موفقیت آنها بستگی به روحیات تلاش ،انگیزش ، و رضایت داشته و به طور کلی کارآیی و اثر بخشی بالای سازمان ها تا حدود زیادی بستگی به کارآیی و اثر بخشی نیروی انسانی دارد .خشنودی شغلی و عدالت سازمانی دو عاملی هستند که درجهان امروز بخشی عظیمی از وقت ، بودجه و توجه صاحب نظران را به خود اختصاص داده است وکشور ما از این امر مستثنی نیست. بدون شک نمی توان به سوالات مربوط به این حوزه پاسخ صریح و قطعی داد .لکن آن چه مسلم می باشد این است که عدالت سازمانی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در ارتباط یا ارتقاء سطح خشنودی شغلی نقش مهم و مؤثری ایفا کند. به بیان دیگر کارزمانی بیشترین مطلوبیت را به دنبال دارد که بهترین سازگاری و تناسب میان کارکنان و مشاغل آنها وجود داشته باشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردارزش افزوده اقتصادی

مقدمه
بی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق بحث روش شناسی آن می باشد .دستیابی به هدفهای تحقیق وشناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانی که باروش درست صورت پذیرد. بعبارت دیگر تحقیق ازحیث روش است که اعتبار می یابد، نه موضوع تحقیق. روش های تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای علمی درجهت دستیابی به حقیقت می باشند. فرآیند روش تحقیق علمی به مجموعه مراحل منظم وپیوسته ای گفته می شود که امر تحقیق را از آغاز تا پایان امکان پذیر می نماید. فرآیند روش تحقیق علمی شامل مراحل کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خرده فرآیندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات واقدامات متناسب با آن انجام می گیرد. اصل اساسی درروش تحقیق،رعایت ترتیب ونظم فرآیند کلی وخرده فرآیند های هر مرحله است تاتحقیق علمی رادرکوتاهترین زمان ممکن وباکمترین آسیب ها درزمینه کشف مجهول وکشف راه حل مساله ،عملی می سازد (خاکی،190:1387-155). دراین فصل به موضوعاتی از قبیل؛ روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش ،جامعه آماری ،حجم نمونه،شیوه نمونه گیری،ابزارگرد آوری داده ها ونحوه ساخت واجرای آن وهمچنین فرآیندجمع آوری اطلاعات،سطح سنجش آنها،سطح و واحد تحلیل ،روش تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون های آماری خواهیم پرداخت.
3-1- نوع وروش تحقیق:
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان به پنج بخش اصلی تقسیم کرد ؛
3-1-1- بر اساس پاردایم :
الف- رویکرد خرد گرایانه : پارادایم خردگرایانه با دیدگاه اصالت تحصیلی سرو کار دارد. مفروضه این پارادایم این است که ، واقعیت چیزی است که فرد می تواند به وسیله حواس خود آن را تجزیه کند . این پارادایم بر پایه این اصل استوار است که متغیر های تشکیل دهنده یک فرایند پیچیده را می توان به طور جداگانه از یکدیگر بررسی کرد. از جمله ویژگی های پارادایم خردگرایانه تلخیصی بودن ، تکرار پذیر بودن و ابطال پذیری است.
ب- رویکرد طبیعت گرایانه : پارادایم این رویکرد این مفروضه استوار است که واقعیت چیزی نیست که همه افراد به طور یکسان آن را مشاهده کنند وتجربه مشابهی ازآن به دست آورند . علاوه بر آن تقسیم یک پدیده به اجزا و مطالعه هر یک از اجزا الزاماً ما را به شناخت کامل از آن پدیده نمی رساند و از طرفی هم واقعیت مورد مشاهده و مشاهده گر بر یکدیگر تاثیرمی گذارند و همچنین ارزش‌های پژوهشگر به نحوی فرآیند پژوهش را تحت تاثیر قرارمی دهد. بنابر این در پارادایم طبیعت گرایانه، مفروضه اصلی مورد تاکید آن است که، واقعیت مورد مشاهده به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد.
3-1-2- بر اساس بعد زمانی :
الف- گذشته نگر : به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد.
ب-آینده ‌نگر : درصورتی که داده های مورد نیاز پژوهشگر درباره رویدادهایی باشد که پژوهشگر باید رخداد آن ها را طی دستکاری‌هایی نسبت به یک متغیر به وجود آورد و یا به طور کلی متغیر مورد مطالعه چنان باشد که مشاهده آن در آینده میسر باشد ، در این صورت طرح پژوهشی آینده‌نگرتلقی می شود.
3-1-3- براساس گرایش تحقیق :
الف- نتیجه گرا : تحقیقاتی که هدف پژوهشگر صرفاً یافتن پاسخ به مساله ای است که هیچ گونه کاربردی ، بلافاصله بر آن مترتب نمی باشد.
ب- تصمیم گرا : در این نوع تحقیق، هدف پژوهشگر یافتن پاسخ مسئله‌ای است که نتیجه آن بلافاصله می تواند در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.
3-1-4- بر اساس هدف تحقیق :
الف- تحقیق بنیادی : هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها ، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است . تحقیقات بنیادی ، نظریه ها را بررسی کرده ، آنها را تایید ، تعدیل یا رد می کند . با تبیین روابط میان پدیده ها ، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد . با این اهداف ، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموع دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است . این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم گیری انجام نمی شود . برای مثال تحول استدلال منطقی نزد کودکان را می توان از نوع تحقیقات بنیادی دانست (همان منبع).
تحقیق پایه ای نوعی از تحقیق است که اهداف مشخص تجاری ندارد و درآن سعی می شود که دانش و نظریه ها بطور عام و خاص توسعه و گسترش یابد و کاربرد عملی دستاوردهای تحقیق مورد توجه نمی باشد .
نمونه ای از تحقیقات پایه ای در مدیریت را می توان توسعه نظریه پردازی های کلی انسان شناسانه پیرامون ساز و کارهای انگیزشی موثر در رفتار انسان دانست (همان منبع).
ب- تحقیق کاربردی : هدف تحقیقات کاربردی ، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود . نتایج این نوع تحقیقات در تعلیم و تربیت ، مثلاً در طراحی برنامه های درسی و کمک به اتخاذ تصمیم های مربوط به نظام آموزشی به کار می رود . به عنوان مثال کاربرد نظریه های مربوط به فرا شناخت در حل مساله را می توان در زمره تحقیقات کاربردی قرار داد (همان منبع).
به عبارت دقیق تر ، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد . نمونه ای از تحقیقات کاربردی در مدیریت را می توان بررسی دلایل فراگیر نبودن روحیه کار گروهی بین کارگران صنعت خوردرو و ارائه راهکار هایی برای فراگیر نمودن آن در بین کارگران دانست(همان منبع).
ج-تحقیق توسعه ای : فرآیندی است که به منظو
ر تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآیند ، روش ها و برنامه ها، شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش ، طراحی ، تولید ، معرفی و انتشار یک محصول و فرآیند یا نظام فناوری تازه ،انجام می شود (همان منبع).
3-1-5- براساس نحوه گردآوری داده ها (تحقیق توصیفی) :
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد . تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط ، روابط موجود ، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن دردرجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند ، مورد بررسی قرار می دهد.
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد(همان منبع).
3-1-5-1- تقسیم بندی تحقیقات توصیفی :
تحقیق توصیفی را می‌توان بهدسته‌ه ای زیر تقسیم کرد :
تحقیق پیمایشی.1
تحقیق همبستگی.2
اقدام پژوهشی.3
بررسی موردی.4
تحقیق پس- رویدادی5 (همان منبع).
1 . Survey research
2 . Correlational research
3. Action research
4 . Case study
5. Ex-post Facto research
پژوهشهای توصیفی که داده ها را به گونه ای معنا دار ارائه می کنند، در موارد زیر سودمند هستند:
شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد مطالعه
کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
ارائه دیدگاههایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
کمک به اخذ تصمیم های خاص. (دلاور، 124:1382 )
3-1-5-2- تقسیم بندی تحقیقات همبستگی :
همانطورکه اشاره شد یکی از انواعروش های تحقیق توصیفی ، تحقیق همبستگی است . تحقیقات همبستگی ، شامل کلیه تحقیقاتی است که درآنها سعی می‌شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی ،کشف و یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییر است. (دلاور، 199:1382 )
هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری ، از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی‌الخصوص درشرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که درمورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است (دلاور، 203:1382 )
تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود :
مطالعه همبستگی دو متغیری
تحلیل رگرسیون1
تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
1. Regression analysis
در مطالعات همبستگی دو متغیری ، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش‌بین) است. در بعضی از بررسیها از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کو واریانس استفاده می‌شود.
از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود ، تحلیل عاملی1 و مدل معادلات ساختاری2

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردفناوری اطلاعات


دیدگاهتان را بنویسید